organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRO-PATRE CENTRUM EDUKACYJO-INFORMACYJNE ŚWIADOMEGO OJCOSTWA - SIERPC

 • KRS:0000219745
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRO-PATRE CENTRUM EDUKACYJO-INFORMACYJNE ŚWIADOMEGO OJCOSTWA
 • Adres:09-200 SIERPC, WOJSKA POLSKIEGO 28A
 • Miasto:SIERPC
 • Gmina:SIERPC
 • Powiat:SIERPECKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-30
 • Konto bankowe:85114010100000582737001001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SIERPC
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE