organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "POLESKA DOLINA MIŁOSIERDZIA" - WERESZCZYN

 • KRS:0000307113
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "POLESKA DOLINA MIŁOSIERDZIA"
 • Adres:22-234 URSZULIN, 73
 • Miasto:WERESZCZYN
 • Gmina:URSZULIN
 • Powiat:WŁODAWSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-26
 • Adres WWW:http://www.spdm.free.ngo.pl
 • Konto bankowe:54819110262002200007490001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP