organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW MAZURSKIEJ WSI GROM - GROM

 • KRS:0000284744
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW MAZURSKIEJ WSI GROM
 • Adres:12-130 PASYM, 15
 • Miasto:GROM
 • Gmina:PASYM
 • Powiat:SZCZYCIEŃSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-12
 • Adres WWW:http://www.gromwies.pl
 • Konto bankowe:14883810602009060078110001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP