organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "NADZIEJA" - BIECZ

 • KRS:0000029015
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "NADZIEJA"
 • Adres:38-340 BIECZ, KAZIMIERZA WIELKIEGO 31
 • Miasto:BIECZ
 • Gmina:BIECZ
 • Powiat:GORLICKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-22
 • Adres WWW:http://www.nadziejabiecz.republika.pl
 • Konto bankowe:53862700012002300204310001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BIECZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE