organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM - OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

 • KRS:0000015916
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 • Adres:27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SANDOMIERSKA 26 A
 • Miasto:OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
 • Gmina:OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
 • Powiat:OSTROWIECKI
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-19
 • Konto bankowe:05850700042001005149690001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE