organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ GMINY SOMIANKA "SOMA" - SOMIANKA

 • KRS:0000156968
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ GMINY SOMIANKA "SOMA"
 • Adres:07-203 SOMIANKA, 21
 • Miasto:SOMIANKA
 • Gmina:SOMIANKA
 • Powiat:WYSZKOWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-16
 • Adres WWW:http://www.stowarzyszeniesoma.pl
 • Konto bankowe:86892310760601069220060001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE