organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE MISJI AFRYKAŃSKICH, CENTRUM CHARYTATYWNO-WOLONTARIACKIE "SOLIDARNI" - BORZĘCIN DUŻY

 • KRS:0000229579
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE MISJI AFRYKAŃSKICH, CENTRUM CHARYTATYWNO-WOLONTARIACKIE "SOLIDARNI"
 • Adres:05-083 ZABORÓW, WARSZAWSKA 826
 • Miasto:BORZĘCIN DUŻY
 • Gmina:STARE BABICE
 • Powiat:WARSZAWSKI ZACHODNI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-28
 • Adres WWW:http://www.sma.pl/solidarni/
 • Konto bankowe:63124020341111001004870248
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE