organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" - ŚWINICE WARCKIE

 • KRS:0000003847
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA"
 • Adres:99-140 ŚWINICE WARCKIE, KOŚCIUSZKI 14
 • Miasto:ŚWINICE WARCKIE
 • Gmina:ŚWINICE WARCKIE
 • Powiat:ŁĘCZYCKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-29
 • Adres WWW:http://www.serca.org.pl
 • Konto bankowe:51926300002009436020020001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE