organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWE "ŻAK" W GODZISZOWIE - GODZISZÓW TRZECI

 • KRS:0000238103
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWE "ŻAK" W GODZISZOWIE
 • Adres:23-302 GODZISZÓW, 124A
 • Miasto:GODZISZÓW TRZECI
 • Gmina:GODZISZÓW
 • Powiat:JANOWSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-01-08
 • Konto bankowe:83941010232004400542500001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE