organizacje pożytku publicznego

"STOWARZYSZENIE KACZAWSKIE" - MŚCIWOJÓW

 • KRS:0000134817
 • Nazwa: "STOWARZYSZENIE KACZAWSKIE"
 • Adres:59-407 MŚCIWOJÓW, 45 A
 • Miasto:MŚCIWOJÓW
 • Gmina:MŚCIWOJÓW
 • Powiat:JAWORSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-09-02
 • Adres WWW:http://www.partnerstwokaczawskie.pl
 • Konto bankowe:28864710200210157620020001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE