organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE GMIN TURYSTYCZNYCH POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO - ŁĄCK

 • KRS:0000114218
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE GMIN TURYSTYCZNYCH POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO
 • Adres:09-520 ŁĄCK, LIPOWA / 6
 • Miasto:ŁĄCK
 • Gmina:ŁĄCK
 • Powiat:PŁOCKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-09-03
 • Adres WWW:http://www.pojezierzegostyninskie.pl
 • Konto bankowe:84903810142600389620000010
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE