organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-REGIONALNE "NASZA SZKOŁA" - NIEGŁOWICE

 • KRS:0000212443
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-REGIONALNE "NASZA SZKOŁA"
 • Adres:38-200 JASŁO, 52
 • Miasto:NIEGŁOWICE
 • Gmina:JASŁO
 • Powiat:JASIELSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-03
 • Adres WWW:http://www.zssjaslo.edu.pl
 • Konto bankowe:37124023371111001002930748
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE