organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE NA RZECZ ROZWOJU WSI MOSTNO, WIĘCŁAW, ŁAZY I BARNÓWKO "NASZA SZKOŁA" - BARNÓWKO

 • KRS:0000206099
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE NA RZECZ ROZWOJU WSI MOSTNO, WIĘCŁAW, ŁAZY I BARNÓWKO "NASZA SZKOŁA"
 • Adres:74-311 RÓŻAŃSKO, 38
 • Miasto:BARNÓWKO
 • Gmina:DĘBNO
 • Powiat:MYŚLIBORSKI
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-09-19
 • Adres WWW:http://www.nspbarnowko.eu
 • Konto bankowe:06835500090014181720000002
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP