organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE W GŁOGOWIE - GŁOGÓW

 • KRS:0000243712
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE W GŁOGOWIE
 • Adres:67-200 GŁOGÓW, KOŚCIUSZKI 15A / 213
 • Miasto:GŁOGÓW
 • Gmina:GŁOGÓW
 • Powiat:GŁOGOWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-10-20
 • Adres WWW:http://www.sm.glogow.pl
 • Konto bankowe:53866900012020021545740001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GŁOGÓW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE