organizacje pożytku publicznego

SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM_x000D_ "EDUKATOR" W ŁOMŻY, ODDZIAŁ W POLANICY ZDROJU - POLANICA-ZDRÓJ

 • KRS:0000003418
 • Nazwa: SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM_x000D_ "EDUKATOR" W ŁOMŻY, ODDZIAŁ W POLANICY ZDROJU
 • Adres:57-320 POLANICA-ZDRÓJ, KOŚCIUSZKI 13
 • Miasto:POLANICA-ZDRÓJ
 • Gmina:POLANICA-ZDRÓJ
 • Powiat:KŁODZKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-01-09
 • Konto bankowe:04102051120000710200064832
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POLANICA-ZDRÓJ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE