organizacje pożytku publicznego

ROTARY CLUB WOLSZTYN - WOLSZTYN

 • KRS:0000067234
 • Nazwa: ROTARY CLUB WOLSZTYN
 • Adres:64-200 WOLSZTYN, ROBERTA KOCHA 44
 • Miasto:WOLSZTYN
 • Gmina:WOLSZTYN
 • Powiat:WOLSZTYŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-01-27
 • Adres WWW:http://www.rotarywolsztyn.pl
 • Konto bankowe:56203000451110000000517950
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WOLSZTYN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE