organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIECZYSKACH - PIECZYSKA

 • KRS:0000153753
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIECZYSKACH
 • Adres:98-400 WIERUSZÓW,
 • Miasto:PIECZYSKA
 • Gmina:WIERUSZÓW
 • Powiat:WIERUSZOWSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-12-09
 • Konto bankowe:18925600042600064820000010
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE