organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIĘDZYRZECZU GÓRNYM - MIĘDZYRZECZE GÓRNE

 • KRS:0000143053
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIĘDZYRZECZU GÓRNYM
 • Adres:43-392 MIĘDZYRZECZE, 175
 • Miasto:MIĘDZYRZECZE GÓRNE
 • Gmina:JASIENICA
 • Powiat:BIELSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-09-10
 • Adres WWW:http://www.miedzyrzecze.org.pl
 • Konto bankowe:13811700030000027320000020
 • Zadania OPP:7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE