organizacje pożytku publicznego

MAZURSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W ORZYSZU - ORZYSZ

 • KRS:0000199344
 • Nazwa: MAZURSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W ORZYSZU
 • Adres:12-250 ORZYSZ, 22 LIPCA 15
 • Miasto:ORZYSZ
 • Gmina:ORZYSZ
 • Powiat:PISKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-30
 • Adres WWW:http://orzysz.org.pl
 • Konto bankowe:79936400002003000807090001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ORZYSZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE