organizacje pożytku publicznego

MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH - ŁUKOWICA

 • KRS:0000293750
 • Nazwa: MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
 • Adres:34-606 ŁUKOWICA, 400
 • Miasto:ŁUKOWICA
 • Gmina:ŁUKOWICA
 • Powiat:LIMANOWSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-07-21
 • Adres WWW:http://www.msps-lukowica.pl
 • Konto bankowe:48880500090027749920000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE