organizacje pożytku publicznego

"ŁAŃCUCH WZAJEMNOŚCI" - KREKOLE

 • KRS:0000205924
 • Nazwa: "ŁAŃCUCH WZAJEMNOŚCI"
 • Adres:11-106 KIWITY, 32
 • Miasto:KREKOLE
 • Gmina:KIWITY
 • Powiat:LIDZBARSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-08
 • Adres WWW:http://www.swrw.pl
 • Konto bankowe:02102035700000220200274811
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE