organizacje pożytku publicznego

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE W SŁUŻBIE NOWEJ EWANGELIZACJI- WSPÓLNOTA ŚW. TYMOTEUSZA - GUBIN

 • KRS:0000059009
 • Nazwa: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE W SŁUŻBIE NOWEJ EWANGELIZACJI- WSPÓLNOTA ŚW. TYMOTEUSZA
 • Adres:66-620 GUBIN, KRESOWA 258
 • Miasto:GUBIN
 • Gmina:GUBIN
 • Powiat:KROŚNIEŃSKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-03-05
 • Adres WWW:http://www.tymoteusz.org.pl
 • Konto bankowe:97109015480000000054011830
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GUBIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE