organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA WROTA WIELKOPOLSKI - BARANÓW

 • KRS:0000257022
 • Nazwa: FUNDACJA WROTA WIELKOPOLSKI
 • Adres:63-604 BARANÓW, RYNEK 21
 • Miasto:BARANÓW
 • Gmina:BARANÓW
 • Powiat:KĘPIŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-06-18
 • Adres WWW:http://www.wrotawielkopolski.org.pl
 • Konto bankowe:18841300000403901720000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE