organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM - ŻYWIEC

 • KRS:0000100243
 • Nazwa: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM
 • Adres:34-300 ŻYWIEC, WITOSA 3
 • Miasto:ŻYWIEC
 • Gmina:ŻYWIEC
 • Powiat:ŻYWIECKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-29
 • Adres WWW:http://www.fpd.ig.pl
 • Konto bankowe:76813700090014580220000040
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŻYWIEC
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE