organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCNA RĘKA - MARKI

 • KRS:0000236087
 • Nazwa: FUNDACJA POMOCNA RĘKA
 • Adres:05-270 MARKI, LISA-KULI 7
 • Miasto:MARKI
 • Gmina:MARKI
 • Powiat:WOŁOMIŃSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-08-07
 • Adres WWW:http://www.pomocnareka.org
 • Konto bankowe:93105010251000009061280575
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MARKI
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE