organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA POMOC SAMARYTAŃSKA - SIEPRAWICE

 • KRS:0000022424
 • Nazwa: FUNDACJA POMOC SAMARYTAŃSKA
 • Adres:21-002 JASTKÓW, 24
 • Miasto:SIEPRAWICE
 • Gmina:JASTKÓW
 • Powiat:LUBELSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-15
 • Konto bankowe:80124023821111000039147503
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Znajdź OPP