organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "KRZYŻOWA" DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO - KRZYŻOWA

 • KRS:0000084948
 • Nazwa: FUNDACJA "KRZYŻOWA" DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO
 • Adres:58-112 GRODZISZCZE, 7
 • Miasto:KRZYŻOWA
 • Gmina:ŚWIDNICA
 • Powiat:ŚWIDNICKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-30
 • Adres WWW:http://www.krzyzowa.org.pl
 • Konto bankowe:03109023690000000602019216
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Znajdź OPP