organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA EDUKACJA - ŚRODA WIELKOPOLSKA

 • KRS:0000112797
 • Nazwa: FUNDACJA EDUKACJA
 • Adres:63 - 000 ŚRODA WIELKOPOLSKA, PIŁSUDSKIEGO 17A
 • Miasto:ŚRODA WIELKOPOLSKA
 • Gmina:ŚRODA WIELKOPOLSKA
 • Powiat:ŚREDZKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-01
 • Adres WWW:http://fundacja.edukacja.webpark.pl
 • Konto bankowe:94109014180000000041144746
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  19) ratownictwo i ochrona ludności
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŚRODA WIELKOPOLSKA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE