organizacje pożytku publicznego

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE - KLUCZE

 • KRS:0000087073
 • Nazwa: CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE
 • Adres:32-310 KLUCZE, BOLESŁAWSKA 23
 • Miasto:KLUCZE
 • Gmina:KLUCZE
 • Powiat:OLKUSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-11
 • Adres WWW:http://www.chsd.org.pl
 • Konto bankowe:82102024300000880200383497
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KLUCZE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE