organizacje pożytku publicznego

CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ - SIEDLCE

 • KRS:0000223111
 • Nazwa: CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ
 • Adres:08-110 SIEDLCE, BISKUPA ŚWIRSKIEGO 57
 • Miasto:SIEDLCE
 • Gmina:M. SIEDLCE
 • Powiat:M. SIEDLCE
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-03
 • Adres WWW:http://www.siedlce.caritas.pl
 • Konto bankowe:78919400070027931820000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SIEDLCE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE