organizacje pożytku publicznego

BANK ŻYWNOŚCI W OPOLU Z SIEDZIBĄ W LUBOSZYCACH - LUBOSZYCE

 • KRS:0000215473
 • Nazwa: BANK ŻYWNOŚCI W OPOLU Z SIEDZIBĄ W LUBOSZYCACH
 • Adres:46-022 LUBOSZYCE, CZARNOWĄSKA 5A
 • Miasto:LUBOSZYCE
 • Gmina:ŁUBNIANY
 • Powiat:OPOLSKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-23
 • Adres WWW:http://www.bankizywnosci.pl
 • Konto bankowe:03124016331111001004514689
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE