Na skróty

Prawo

Tematywzór podania o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

wzór podania o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

  takowego podania? Odpowiedź: Umowa na czas określony może być oczywiście rozwiązana za porozumieniem stron (obu stron). Porozumienie stron w kwestii rozwiązania stosunku pracy może dotyczyć...
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem

  , podpisała mi je i stwierdziła że jest to wystarczające do rozwiązania umowy za porozumieniem. W przedłożonym przeze mnie dokumencie (podanie w sprawie rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 • Przejście zakładu pracy a rozwiązanie umowy

  rozwiązania umowy o prace za porozumieniem stron? Czy lepiej zastosować porozumienie stron między pracownikiem, czy też pomiędzy firmami? Jak powinien wyglądać wzór takiego rozwiązania umowy o pracę
 • Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę ?

  obowiązującymi przepisami kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić min.: na mocy porozumienia stron, z upływem okresu na jaki umowa o pracę została zawarta, z dniem ukończenia pracy dla której była
 • Odwołanie kobiety w ciąży z zarządu spółki

  rozwiązania zgodnie z przepisami prawa pracy (w drodze porozumienia stron, za wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym). Odwołanie ze stanowiska członka zarządu (nie podważone skutecznie w trybie przepisów
 • Regulamin pracy i jego zmiany

  - bądź to w drodze porozumienia stron, bądź - wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. W przypadku porozumienia pracownika i pracodawcy co do nowych warunków, zmiana regulaminu nastąpi
 • Zmiany w prawie w 2012 r. Gorzej dla firm, lepiej dla ludzi?

  , kiedy resort finansów dążył do tego, by obniżoną stawkę wprowadzić do unijnej dyrektywy o VAT. Niestety, wówczas państwa UE nie doszły do porozumienia i starania te zakończyły się fiaskiem. Na kolejnych stronach
 • FSK 161/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-01

  stosunku pracy na podstawie porozumienia stron jest znane Kodeksowi pracy, a jednorazowa zapłata na podstawie porozumienia zarządu spółki akcyjnej "K." zakładowymi związkami porozumienie z 17.02.2000 r
 • I OPS 2/08 - Uchwała NSA z 2008-04-21

  , stanowi ofertę w rozumieniu art. 57 p.p.p.c. w zw. z art. 294 k.z. i art. 296 k.c., a tym samym, że oświadczenie złożone drugiej stronie w celu zawarcia umowy może obejmować - dla zapewnienia jego prawnej
 • I FSK 189/06 - Wyrok NSA z 2006-11-22

  Tezy1. Wniosek o ogłoszenie upadłości może być uznany za zgłoszony we właściwym czasie, gdy wykazane zostało, że zgłaszając go zarząd /członek zarządu/ uczynił ze swej strony
 • FSK 616/04 - Wyrok NSA z 2005-04-05

  leasingowych mogła być rozwiązana przez jedną ze stron umowy w pierwszym miesiącu jej wykonywania. Wzór umowy leasingowej oraz ogólne warunki umowy leasingu będące integralną częścią umowy leasingu będące
 • Czy pracownik może krytykować szefa?

  usprawiedliwia utratę zaufania do pracownika i uzasadnia wypowiedzenie, które jest zwykłym sposobem rozwiązania umowy o pracę (wyrok SN z 23.09.2003r., I PK 487/03). Z drugiej strony doktryna wskazuje
 • Molestować można słowem i gestem

  seksualną. Brak dbałości o przeciwdziałanie dyskryminacji może być powodem uzasadniającym rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim przypadku zgodnie z art. 55 par. 11 kodeksu