Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Zasady wydawania pozwolenia na broń

2007-08-09 14:15

Zasady wydawania pozwolenia na broń

Zasady wydawania pozwolenia na broń
Która broń wymaga uzyskania uprzedniego pozwolenia, a do której wystarczy rejestracja? Jakie są konsekwencje posiadania broni bez pozwolenia lub obowiązkowej rejestracji.

Zasady wydawania pozwoleń na bron, nabywania, przechowywania, i przewozu broni oraz amunicji określa Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 ze zm. zwana dalej „Ustawą").

Przez broń należy rozumieć zarówno klasyczną broń palną, myśliwską, sportową, gazową i sygnałową ale także broń pneumatyczną (energia kinetyczna pocisku musi przekraczać 17 J), miotacze gazu obezwładniającego, czy też inne narzędzia, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu takie jak:
 - biała broń (różnego rodzaju ukryte ostrza w przedmiotach, które nie wyglądają jak broń, kastety i nunczaka, pałki z ciężkiego i twardego materiału albo z wkładką z takiego materiału, pałki imitujące kij bejsbolowy;
 - broń cięciwowa w postaci kuszy;
 - paralizatory elektryczne.

Ustawa wprowadza ogólny zakaz posiadania, nabywania i zbywania broni oraz amunicji. Wyjątek stanowi broń lub amunicja posiadana na podstawie ważnego pozwolenia na broń oraz broń palna pozbawiona cech użytkowych, którą można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej wydanej przez uprawniony organ. Pozwolenia na broń są wydawane w formie decyzji administracyjnej przez komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby zainteresowanej (żołnierzom pozwolenia wydają komendanci Żandarmerii Wojskowej).

Pozwolenie określa precyzyjnie cel w jakim zostało wydane, rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Do pozwolenia dołączone jest zaświadczenie uprawniające do nabycia broni, ważne przez 3 miesiące. W przypadku nie skorzystania z zaświadczenia w wyznaczonym terminie, należy ponownie wystąpić o jego wydanie (bez konieczności ubiegania się o nowe pozwolenie).

Jak i kiedy rejestrować

Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować broń w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Obowiązek rejestracji nie dotyczy broni, na którą nie jest wymagane pozwolenie za wyjątkiem broni używanej w celach sportowych na strzelnicy zgodnie z odpowiednim zezwoleniem, broni sygnałowej używanej w celach ratowniczych, rozpoczynania konkurencji sportowej).

Warunkiem uzyskania rejestracji broni pneumatycznej jest przedłożenie przez wnioskodawcę (osobę pełnoletnią) zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające, że nie był karany za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu oraz okazanie pozytywnych orzeczeń lekarskich i psychologicznych.

Aby uzyskać pozwolenie na broń wnioskodawca musi wskazać okoliczności, które uzasadniają wydanie takiego pozwolenia. Chodzi tutaj głownie o zapewnienie ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia, dla celów łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych lub szkoleniowych.

Co zawiera wniosek o pozwolenie

W celu uzyskania pozwolenia na broń palną należy przedłożyć do właściwego komendanta policji:

 wniosek o wydanie pozwolenia na broń z określeniem rodzaju i ilości broni, celu posiadania broni i wskazanie powodów ubiegania się o pozwolenie;
 wydane pozytywne orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologa (są ważne tylko przez 2 miesiące);
 dwie fotografie 3 na 4 cm;
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł.

Ponadto Komendanci Policji wymagają m.in.:

 życiorys zawierający informacje o wykształceniu, wykonywanym zawodzie, pełnionych funkcjach społecznych lub państwowych, informacje o służbie wojskowej;
 zaświadczenie o przynależności do klubu sportowego lub stowarzyszenia realizującego strzelectwo sportowe (w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń w celach sportowych);

W przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń palną myśliwską, dla celów łowieckich należy również przedłożyć

 zaświadczenie z Polskiego Związku Łowieckiego o członkostwie oraz o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania (zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją PZŁ z udziałem przedstawiciela policji).
 zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania.

Nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie :

 broni palnej wytworzonej przed 1850 rokiem lub jej repliki;
 gromadzenia broni w zbiorach muzealnych;
 posiadania broni alarmowej o kalibrze do 6mm;
 posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;
 elektrycznych urządzeń obezwładniających o średniej wartości prądu do 10 mA;
 broni palnej pozbawionej cech użytkowych;
 posiadania broni pneumatycznej;
 broni sygnałowej używanej w ratownictwie, wzywaniu pomocy czy też rozpoczynaniu konkurencji sportowych.

Komu nie dadzą

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom,

- nie mają ukończonych 21 lat (wyjątek dotyczy osób które skończyły 18 lat, są członkami PZŁ lub stowarzyszenia obronnego w przypadku broni dla celów sportowych lub łowieckich);
- z zaburzeniami psychicznymi;
- uzależnionymi od substancji psychoaktywnych;
- nieposiadającym stałego miejsca pobytu na terytorium RP;
- co do których istnieje obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z - interesami bezpieczeństwa lub porządku publicznego w szczególności skazanymi prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw.

Aby uzyskać pozwolenie na broń trzeba także zdać egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania, używania oraz umiejętności posługiwania się bronią (opłaty za kurs są zróżnicowane w zależności od przeznaczenia broni i tak np. kurs przygotowawczy do posiadania broni w celach ochrony osobistej kosztuje 500 zł).

Posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 263 § 1 Kodeksu karnego).

Jak wskazuje orzecznictwo Sądu Najwyższego (Wyrok SN z dnia 13.08.1993 r. sygn. WR 107/93 OSNKW 1993 nr 11-12 poz. 74) posiadaniem broni palnej lub amunicji „jest każde władanie nim, jeżeli tylko towarzyszy sprawcy taki zamiar nawet bez chęci zatrzymania tych rzeczy na własność."

Jakie kary

Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 22.01.2003 r. (sygn. I KZP 40/02, OSNKW 2003 nr 11) rozwiał również powstające wątpliwości stwierdzając, że „broń gazowa i amunicja do niej są bronią palną w rozumieniu art. 263 § Kodeksu Karnego.

Przestępstwem jest także udostępnianie lub przekazanie broni palnej lub amunicji przez osobę posiadającą pozwolenie na broń osobie nieuprawnionej (kara pozbawienia wolności do lat 2).

Również nieumyślna utrata broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostawała w dyspozycji osoby, która broń utraciła podlega karze pozbawienia wolności do roku.Najsurowiej ustawodawca karze za wyrabianie lub handel bronią palną lub amunicją bez zezwolenia (kara pobawienia wolności do lat 10).

Zgodnie z Ustawą karą pozbawienia wolności do lat dwóch zagrożone jest także porzucenie broni palnej lub amunicji (art. 50 Ustawy). Natomiast fakt posiadania lub zbywania osobie nieuprawnionej broni pneumatycznej, która nie została zarejestrowana albo miotacza gazu obezwładniającego lub innych narzędzi lub urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu stanowi wykroczenie karane aresztem albo grzywną.

Z uwagi na fakt, iż w rękach prywatnych znajduje się również sporo broni z czasów II wojny światowej, ustawodawca Ustawą z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U.2005.143.1198) o Wyłączeniu bezprawności posiadania bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji broni lub amunicji przez osoby walczące o suwerenność i niepodległość Polski - wprowadził możliwość zalegalizowania bezprawnie posiadanej broni.

W przypadku osób, które bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji są w posiadaniu broni lub amunicji w związku ze swoim udziałem w walce o suwerenność i niepodległość Polski, jeżeli udział ten stanowił podstawę do nabycia uprawnień kombatanckich, mogą bez negatywnych konsekwencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wystąpić o pozwolenie lub rejestrację tejże broni lub amunicji lub zadysponować nimi w inny sposób na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (poprzez złożenie ich do policyjnego depozytu) lub przekazać wybranemu przez siebie muzeum w Polsce, które ma prawo do gromadzenia w swoich zbiorach takiej broni lub amunicji. Tak przekazana broń lub amunicja przechodzi na własność tego muzeum.

Zalegalizowania bezprawnie posiadanej broni na zasadach opisanych powyżej mogą dokonać także osoby najbliższe dla uczestnika walk o niepodległość tj. rodzeństwo, dzieci, małżonek, osoby pozostające z nim we wspólnym pożyciu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ustawa ta posiada ograniczenia czasowe przez co możliwość skorzystania ze stworzonych przez nią rozwiązań istnieje tylko do dnia 2 września 2007 r.

Autor: Wojciech Grondys, aplikant adwokacki z Siwek Gaczyński Kałkusiński Kancelarii Prawniczej


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2014-12-22 09:48:39 62.178.98.* | daniel1982
Czy Jerzeli moje dawne sprawy sądowe zostały zatarte to czy dostanę pozwolenie na bron w celach łowieckich?? Dziękuje
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-22 10:49:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Formalnie powinieneś. Ale zdarzają się odmowy bo poza KRK policja ma swój KSIP. W razie nieuznania odwołania od decyzji odmownej- pozostaje sąd. Jest sporo orzecznictwa, które uchyla takie decyzje odmowne.
2013-08-12 21:01:00 94.254.210.* | mlody mysliwy
Witam wszystkich man pytanie do Pana adwokata. W roku 2003 prowadzilem auto pod wplywem alkocholu ,byla rozprawa sadowa zatrzymano mi uprawnienia ma Kat.A na jeden rok a na kat. B zwrucono .Moje pytanie brzmi , czy jesli zloze wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni mysliwskiej ,to man szanse na pozytywna odpowiedz.
2013-01-20 13:31:48 31.126.75.* | itdoesn'tmatter
Re: Zasady wydawania pozwolenia na broń [3]
Jesli 3 lata temu, zostalem pobity. A sad uznal, ze bralem udzial w bojce. To mam jakies szanse na uzyskanie pozwolenia ?
2013-07-31 17:25:10 83.4.60.* | +++
Nie
2013-01-23 15:57:22 81.190.61.* | T.
Przede wszystkim musisz wyraźnie i przekonująco uzasadnić swój wniosek o pozwolenie. Dopiero potem możesz pokonywać dalsze bariery...
2013-01-21 11:05:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Najogólniej- zależy to od kary jaką sąd wymierzył- bo wpływa to na możliwość ZATARCIA skazania :

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/krajowy;rejestr;karny;-;kiedy;nastepuje;zatarcie;skazania,7,0,350727.html

Jak widać uzyskanie zatarcia w pewnych okolicznościach możliwe już właśnie po 3 latach daje możliwość uzyskania zezwolenia. Jeśli wyrok w zawieszeniu- już po 6 miesiącach od końca okresu próby.

No i jak wynika z artykułu przewodniego do wątku- zależy to od celu wydania zezwolenia/rodzaju broni- czy tylko posiadanie, czy również noszenie.
2012-09-12 17:34:43 99.229.142.* | TB
Re: Zasady wydawania pozwolenia na broń [3]
A czy wracajac po 25 - 30 latach z US gdzie mialem caly czs legalne pozwolenie na posiadanie i uzywanie broni c elach rekreacyjnych moge liczyc na otrzymanie w starym Kraju takiego samego pozwolenia?
11 awans
2012-10-22 21:27:09 67.175.133.* | Anrzej
Chory kraj chorzy ludzie !. Mieszkam w USA ,z 2 m-ce temu kolega namowil mie na polowanie (Wisconsin ) fajnie bylo ,wystapilem o zezwolenie na bron + zdjecie oplata 20 20dolcow ,po 5tygodniach dostalem poczta zezwolenie !! Ja nie komentuje -wnioski wyciagnijcie sami.
-1 spadek
2013-03-14 09:47:33 ola38
dokladnie kraj jak kraj, chore prawo tylko. ale z drugiej storny niema takich problemow w poslce jak w usa gdize ludzie strzelaja do siebie w szkolach czy w centrach handlowych, sa dwie strony medaliu
2013-01-23 15:59:31 81.190.61.* | T.

Chory kraj chorzy ludzie !.


Kraj normalny jak każdy inny,tylko nie ludzie nim kierujący.Tylko w tym jest problem.
29 awans
2012-07-11 19:08:00 217.153.235.* | Feldgrau
Skandal!!!! [1]
Jak to jest możliwe, że porządni i praworządni obywatele mają takie problemy z dostępem do broni, tymczasem każdy bandzior, może sobie kupić gnata na przysłowiowym "bazarze"?!?! Jak ja potem mam się czuć bezpiecznie?!?! Jedynym wyjaśnieniem takich restrykcji, jest obawa władzy o swoją pozycję...
2013-01-23 16:05:23 81.190.61.* | T.

tymczasem każdy bandzior, może sobie kupić gnata na przysłowiowym "bazarze"

...też możesz sobie kupić, jak ten "bandzior".
Pytanie ,tylko po co Tobie? Będziesz gdzieś strzelał?
Bo samo noszenie ciężkiego pistoletu bezpieczeństwa jako takiego nie zapewni Tobie.Chociażby w przypadku nagłego uderzenia Ciebie od tyłu w głowę. Przy okazji pistolet stracisz.
2012-06-15 17:16:09 79.110.2.* | skaut001
Re: Zasady wydawania pozwolenia na broń [1]
Odnosnie kary za posiadanie broni bez checi jej przywlaszczenia: jesli na burde zostanie wezwana policja, poczym policja zostanie obezwladniona przez bandytow, a ofiara wzywajaca policje uzyje broni policjanta celem ratowania siebie i policjanta zostanie oskarzona o nielegalnie "posiadanie broni"?
2013-03-13 22:01:45 79.184.114.* | paihivo
.
Odnosnie kary za posiadanie broni bez checi jej przywlaszczenia: jesli na burde zostanie wezwana policja, poczym policja zostanie obezwladniona przez bandytow, a ofiara wzywajaca policje uzyje broni policjanta celem ratowania siebie i policjanta zostanie oskarzona o nielegalnie "posiadanie broni"?


Art. 25. § 1KK. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

Art. 26. § 1KK. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

Myślę że to wystarczy by rozwiać Twoje wątpliwości
2012-05-29 15:54:00 178.37.166.* | migaj
Re: Zasady wydawania pozwolenia na broń [0]
te pięć lat szybko mija.. ostatnio byłem na badaniach psychologicznych w prywatnej lecznicy certus, tyle się naszukałem ale było warto, polecam osobom z Poznania
Najnowsze wiadomości