Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
2008-01-23 11:36

Wypadek w drodze do pracy

Wypadek w drodze do pracy

1/2

Miałeś wypadek w drodze do pracy? Zobacz jak starać się o odszkodowanie.

Jak zdefiniować wypadek w drodze do pracy

Pojęcie wypadku przy pracy zostało zdefiniowane w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2002 Nr 199 poz. 1673 zwana dalej ,,ustawą wypadkową"), jako ,,nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.Ponadto za wypadek przy pracy należy traktować wypadek, któremu pracownik uległ:

4. w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
5. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
6. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jak wynika z powyższej definicji ustawa wypadkowa nie przewiduje przyznawania przewidzianych w niej świadczeń ubezpieczonym, którzy ulegli wypadkom w drodze do lub z pracy.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. W stosunku do osób poszkodowanych na skutek wypadku w drodze do pracy zastosowanie mają przepisy Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 zwana dalej ,,Ustawą).

Zgodnie z art. 57 b Ustawy - za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się również przypadki gdy droga ta została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:
- innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
  - zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
  - zwykłego spożywania posiłków;
  - odbywania nauki lub studiów.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy oraz zasiłek chorobowy.

Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy trwającej łącznie do 33 dni pracownik ma prawo do 100% wynagrodzenia.

Jeżeli niezdolność do pracy trwała dłużej niż 33 dni, od 34 dnia ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany na podstawie ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 zwana dalej). Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku (podstawa wymiaru to co do zasady przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy).

Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy trwającej łącznie do 33 dni pracownik ma prawo do 100% wynagrodzenia. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby ale nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Zasiłek ten przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia. W przypadku m.in. wypadku w drodze do pracy lub z pracy nie jest wymagany tzw. okres wyczekiwania na zasiłek (30 dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu).

Jeżeli ubezpieczony po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne. Jest ono wypłacane przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy (ale nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy).

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby ale nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Należy zaznaczyć, iż świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy a także osobie uprawnionej do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub urlopu na poratowanie zdrowia.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy i spełnia łącznie następujące warunki, (określone w art. 57 i art. 57 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS):
1. jest niezdolny do pracy;
2. niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b), pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a), pkt 10 lit. a), pkt 11-12, 13 lit. a), pkt 14 lit. a) i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt 1-4, 5 lit. a), pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wymogu określonego w pkt 2 nie stosuje się w przypadku ubezpieczonego, który będąc całkowicie niezdolny do pracy, udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny.

Szczegółowe zasady uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposób jego dokumentowania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy (Dz.U. Nr 237 poz. 2015).


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2013-06-18 12:03:32 78.88.136.* | krycha1103
Re: Wypadek w drodze do pracy [1]
uległam wypadkowi w drodze do pracy,czy otrzymam odszkodowanie z ZUS
2013-06-18 17:37:36 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE. Odszkodowanie jednorazowego z ub. wypadkowego ZUS dotyczy wypadków W/PRZY pracy.

Tak jest od początku 2003 r. czyli od wejścia w życie:

-Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

-Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
2013-04-25 20:23:22 31.0.207.* | elka 310
Re: Wypadek w drodze do pracy do niemiec [0]
bardzo prosze o rade umowe mialam od 2 kwietnia umowa zlecenie a prace dostalam na 18 tego kwietnia wyjezdzalam 17 go kwietnia dojechalam do glownego odjazdu do niemiec miedzy przesiadka zlamalam noge i juz niedojechalam do pracy w niemczech czy nalezy mj sie odszkodowanie i 100 procent chorobowe jechalam do pracy w niemczech
-1 spadek
2013-03-26 17:13:38 83.26.183.* | beata1985
Re: Wypadek w drodze do pracy [5]
niedawno uległam wypadkowi samochodowemu w drodze do pracy, droga ta była najkrótsza i nieprzerwana. policja uznała, że nie dostosowałam prędkości pojazdu do warunków na drodze mimo iż jechałam dużo mniej niż dopuszczalna prędkość.
Pracodawca nie uznał mi tego zdarzenia za wypadek w drodze do pracy uzasadniając tym, że ja sama go spowodowałam. w efekcie otrzymam 80% wynagrodzenia za 3 tyg chorobowego. Czy pracodawca ma racje?
2013-03-27 10:39:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE ma.

Znaczenie winy pracownika dla wysokości zasiłku ma w przypadku wypadku PRZY pracy, co jasno wynika z Ustawy wypadkowej.

W kwestii wypadku w DRODZE do/ z pracy nie ma ona znaczenia. Jeśli wypadek zakwalifikowano* jako właśnie w drodze ( w związku z tym w jakim miejscu, na jakiej trasie ) i kwalifikacja taka wynika z Karty Wypadku to jest należne wynagrodzenie chorobowe/zasiłek chorobowy od 100% podstawy.

Co wynika z art. 92 KP

* definicja w art. 57b Ustawy emerytalnej

ps. Akt wykonawczy - ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOłECZNEJ1)
z dnia 24 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegóΠowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy,
sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej
sporzàdzania....

NIE wspomina o kwestii winy, nie podaje się jej też w Karcie Wypadku w drodze do/z pracy.
2014-07-30 14:27:24 62.148.88.* | peter100
gościu
z definicji wypadku w drodze... wychodzi jasno, ze musi zajść przyczyna zewnętrzna. Przekroczenie prędkości jest przyczyną wewn. (czytaj działanie świadome pracownika) - stąd w karcie wypadku nie odznacza się ze wypadek jest wypadkiem w drodze - proste!
2014-07-30 22:15:32 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zewnętrzność przyczyny mylisz z winą. Zdecydowanie chodzi o czynnik zewnętrzny w kontekście ciała i zdrowia ubezpieczonego/pracownika.

Samoistne pęknięcie tętniaka czy zawał niewywołane czynnikami zewnętrznymi - to nie są przyczyny zewnętrzne mimo zerowej 'winy'. I odwrotnie- nawet zawinione złamanie nogi- kwalifikuje sytuację na przyczynę zewnętrzną.


Może orzecznictwo:

1998.02.18 wyrok SN II UKN 529/97 OSNP 1999/4/144, w kwestii stricte samochodowej właśnie.
2013-03-27 15:30:58 83.5.250.* | beata1985
Problem w tym, że zdarzenie to nie zostało uznane za wypadek w drodze do pracy właśnie z powodu tego, że to ja go spowodowałam , Tak poinformował mnie specjalista bhp w naszej firmie. Jeżeli chodzi o czas i miejsce zdarzenia to nie ma żadnych podstaw do nie uznania jego jako w drodze do pracy (jest to jedyna możliwa droga między miejscem zamieszkania a zakładem pracy). Karty wypadku oczywiście nie otrzymałam.
2013-03-28 10:04:14 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1.moją wypowiedź potwierdziłem dla spokoju w ZUS.
2. nieuznanie tego wypadku za wypadek W DRODZE z/do pracy z powodu winy pracownika za jego powstanie jest BEZPODSTAWNE.
3. albo bhp-owiec jest gamoniem merytorycznym, albo dotąd miał tylko styczność z wypadkami PRZY pracy, albo w ogóle karty wypadku nie wypełnił, albo świadomie i za wiedzą pracodawcy uczestniczy w "orżnięciu" Pani na 20% wynagrodzenia.
4. z przytoczonego już Rozporządzenia wynika termin 14 dniowy na sporządzenie Karty Wypadku i obowiązek przedstawienia kopii pracownikowi, po to choćby- by mógł się odwołać.
5. niestety w przypadku gdy niezdolność jest krótsza niż 33 dni lub pracodawca jest dużym płatnikiem (ponad 20 osób) to Karta nie wędruje do ZUS, bo wtedy byłby dowód na jej istnienie i poniekąd 3 strona, od decyzji której (obniżony zasiłek) możnaby się odwołać.
6. obecnie sytuacja jest taka, jakby pracodawca po prostu zaniżał wynagrodzenie.
7. nie wiem jakie są klimaty w zakładzie- na ile zdecydowanie chce Pani postępować. Proponuję wezwanie pisemne do przedstawienia kopii Karty Wypadku oraz wypłaty brakującego wynagrodzenia, zawiadomienie PIP do pozwu do sądu pracy włącznie.
8. zwracam uwagę, że brak reakcji może mieć dalsze reperkusje finansowe- jeśli niezdolność do pracy się odnowi i lekarz stwierdzi, że jest to wciąż ta sama przyczyna- będzie to ten sam okres zasiłkowy i nadal należne 100% wynagrodzenia/zasiłku chorobowego. Więc ponownie może Pani tracić 20%.

Tu tekst Rozporządzenia:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;ministra;pracy;i;polityki,dziennik,ustaw,2002,237,2015.html

oraz nowelka- zmiana wzoru Karty Wypadku:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;ministra;pracy;i;polityki,dziennik,ustaw,2012,000,482.html
2013-02-25 17:12:26 89.72.60.* | Ewa200568
Re: Wypadek w drodze do pracy [1]
Ktoś pomylił wypadek przy pracy z wypadkiem w drodze do pracy lub z pr
2013-02-25 20:08:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Kto ? Autor czy forumowicz ?
Jeśli ma Pani na myśli to, że z powodu wypadku w drodze do/ z pracy NIE ma możliwości uzyskania jednorazowego odszkodowania- to JEST to napisane w tekście artykułu.
2013-01-29 21:21:48 31.63.105.* | kamila186
Re: Wypadek w drodze do pracy [1]
witam, miałam wypadek z pracy do domu, byłam na zwolnieniu lekarskim 3 tyg w tym 3 tyg miałam skierowanie na rehabilitacje ktora odbyłam, nalezy mi sie jakies odszkodowanie z zusu??
2013-01-29 21:39:20 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
NIE. Świadczenie takie z ZUS jest możliwe tylko w następstwie wypadku kwalifikowanego jako wypadek PRZY pracy skutkującego przynajmniej 'długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu', czyli naruszeniem sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy
2012-07-29 11:08:44 83.20.75.* | danuta 1000
Re: Wypadek w drodze do pracy [1]
Pracownica miała wypadek w drodze z pracy ,niestety okazało się że samowolnie opuściła stanowisko pracy o pół godziny za wcześnie .Jak to teraz traktowac ?
2012-07-30 10:19:32 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jako w drodze z pracy. To, że powinna być w tym czasie w pracy nie wpływa na kwalifikację wydarzenia poza bramami zakładu jako wypadku PRZY pracy.
2012-03-21 09:26:54 217.153.187.* | AgnesAgnieszka
Re: Wypadek w drodze do pracy [1]
jak na zwolnieniu przebywasz w lutym to nie dostaniesz 100% wynagrodzenia bo luty jak masz szczęście ma 29 dni a przelicznik to 30 dni. Za luty dostaniesz 29/30 lub 28/30 wynagrodzenia.
SKANDAL
2012-03-21 10:56:31 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Dlaczego zaraz skandal, skoro w styczniu, marcu,maju,lipcu, sierpniu, październiku i grudniu zyskuje na tym algorytmie 1 dzień. Statystycznie chory więc dużo więcej na tym zyskuje, niż traci.

Poza tym nigdy nie jest to 100% wynagrodzenia nawet w miesiącu 30 dniowym w całości przechorowoanym, bo podstawą chorobowego jest 100% wynagrodzenia brutto,co nie oznacza 100% netto. Różnica jest zawsze, gdyż
zarówno wynagrodzenie chorobowe jak i zasiłek chorobowy nie podlegają składkom społecznym. Zasiłek dodatkowo nie podlega składce zdrowotnej i KUP.
-
14 awans
2011-10-13 17:33:38 89.238.32.* | Kamcia84
Re: Wypadek w drodze do pracy [0]
Niedawno miałam wypadek na klatce schodowej za terenie mojego zakładu pracy, wypadek stał się 5 min po mojej pracy, zuznano to za wypadek w drodze z pracy. Czy należy mi się z tego tytułu odszkodowanie z ZUS czy tylko 100% świadczenie chorobowe?
2011-07-02 22:57:55 cyc4256
Re: Wypadek [1]
Mam działalność gospodarczą w kwietniu miałem wypadek komunikacyjny i z tego powodu nie mogłem pracować ( zwolnienie od 06 04 2011 do13.05. 2011) za okres zwolnienia dostałem 270 zł . Pytanie : Czy wypadek ten powinienem zgłosić do zusu i czy należy mi się jakieś odszkodowanie z zusu , jeżeli tak to jakie dokumenty muszę przedstawić w zusie i jaki wniosek wypełnić . Proszę o odpowiedz.
2011-07-04 11:47:23 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. wypadek musiałby mieć miejsce w czasie normalnych działań związanych z DG, a nie np. w drodze na imieniny czy wczasy.
2. musiałby skutkować trwałym lub długotrwałym (ponad 6 miesięcy ) uszczerbkiem na zdrowiu lub ograniczeniem czynności organizmu
3. nie mógł być spowodowany pod wpływem substancji psychoaktywnych lub w okoliczności rażącego niedbalstwa.
4. jest wymóg niezwłocznego poinformowania ZUS i wypełnienia karty wypadku.
Więc jak widać, raczej NIE.

Sam wniosek to formularz N-9 od lekarza prowadzącego.
2011-04-07 14:07:41 77.237.6.* | annabrr
Re: Wypadek w drodze do pracy [0]
staż pracy wynosi 30 lat i zarabiam 2750 brutto uległam wypadkowi w drodze do do pracy ile będzie wynosiła moja renta chorobowa
2011-03-30 13:04:03 78.88.12.* | poszkodowana w drodze do pracy
Re: Wypadek w drodze do pracy [1]
niedawno miałam wypadek samochodowy w drodze do pracy nie z mojej winy. byłam w szpitalu i mam naruszone wiązadła szyjne - kołnierz na 3 tygodnie, (o tem kontrola). jJestem zatrudniona na umowe zlecenie przez agencje. według znalezionych informacji w kodeksie i ustawach znalazłam iz pomimo tego iz nie miałam odporawdzanych składek chorobowych, a tylko składki wypadkowe przysługuje mi za okres niezdolny do pracy odszkodowanie. Jednak agencja uwaza ze nic mi sie nie nalezy i nie chca założyć mi karty wypadkowej. poprosili mnie również o podstawy prawne na podstawie których mieli mi by tą kartę wystawić i wypłacic odszkodowanie. co powinnam zrobić? zderzenie zgłosiłam do ubezpieczyciela z oc osoby kóra spowodowała wypadek i mojego ubezpieczenia z nw.
2010-02-01 20:46:08 Heidina
Re: Wypadek w drodze do pracy [2]
Witam, niedawno miałam wypadek samochodowy w drodze do pracy, ale niestety pracodawca nie chce mi go uznać za takie zdarzenie, gdyż w momencie wypadku nie jechałam z miejsca zamieszkania, jest to mój adres tymczasowego zameldowania. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Stałe zameldowanie mam w innym mieście i w momencie tego wydarzenia wracałam właśnie stamtąd. Czy faktycznie pracodawca ma racje?
2011-07-14 08:15:03 213.216.70.* | przemkuslaw
nie nie ma racji
2010-04-14 11:28:25 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Za pracodawcą stoi to, że jechała Pani nie z miejsca "zwykłego" wykonywania funkcji społecznych, spożywania posiłków itp.
Proszę porównać :
http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/wypadek;w;drodze;do;pracy,237,0,315373.html
2008-05-22 23:41:17 83.22.205.* | DziwnaPraca
Re: Wypadek w drodze do pracy [5]
Witam,

Zastanawiam sie , jak jestem pracownikiem "home users" , czasami pracuje u klientow, to w moim wypadku wypadek do pracy to bedzie odcinek np z sypialni do mojego pokoju z laptopem ?
Prosze o prawna interpretacje czy praca w domu , umozliwia zgloszenie wypadku do pracy i z pracy .Teoretycznie laptop moze mi spasc na noge np.
I czy powinienem miec to zapisane w umowie o prace ze jestem "home worker" czy mowiac po polsku telepracownikiem.?

Serdecznie Pozdrawiam
DziwnaPraca
2008-07-14 16:54:45 195.150.76.* | krypton
http://kadry.infor.pl/praca/wypadki-przy-pracy/65200,Odszkodowanie-za-wypadek-dla-telepracownika.html

Wydaje mi się, gdyby doszlo do naglego zdarzenia, wywolanego przyczyna zewnetrzna, powodujaca uraz w domu czy mieszkaniu nie ma podstaw do uznania tego typu zdarzenia za wypadek w drodze z domu do pracy. Granica jest przekroczenie progu mieszkania czy domu.
Gdy laptop spadnie panu na noge- w tej sytuacji wydaje mi sie, ze jesli komisja powypadkowa uzna, ze doznal pan urazu w zwiazku z praca- nalezy takie zdarzenie uznac jako wypadek w pracy.
2010-04-14 12:37:21 62.89.99.* | simonika
Dokładnie tak. Dla Pana miescem pracy jest mieszkanie i takie zdarzenie zostałoby potraktowane jak wypadek w pracy. Inną sprawą jest to że przy braku świadków wypadek może być kwaetionowany i na Panu spoczywałby obowiązek udowonienia że miał miejsce właśnie w związku z wykonywaniem pracy a nie np. sieciowych rozgrywek w szachy.
2008-08-11 09:08:56 89.191.128.* | danula
opisane zdarzenie uznałabym jako wypadek przy prcy a nie w drodze do pracy
2010-07-26 19:39:37 188.146.193.* | lysol
pracodawcy to złodzieje i najlepiej wydymali by pracowników bez mydła i w razie wypadku niema już dobrych ludzi tylko radz sobie sam a my to mamy w d;;;;
2012-09-27 10:03:20 83.10.134.* | Barbara21
nie pakujmy wszystkich do jednego wora (chciano ocalic S i G z powodu jednego sprawiedliwego )