Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta

2006-12-15 11:33

Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta

Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta

Konsument, który zawiera umowę na odległość ma więcej praw niż podpisując umowę w siedzibie firmy. Może odstąpić od umowy w terminie 10 dni, bez konieczności podawania przyczyny.

Przy umowach zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa takie prawo nie przysługuje, chyba że wynika z zawartej przez strony umowy.

Kto może skorzystać?

Konsumentem jest osobą fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zatem osoba fizyczna nabywająca towar na odległość, ale na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, nie będzie mogła skorzystać ze szczególnych praw przyznanych konsumentom.

Umowy zawierane na odległość

Cechę charakterystyczną umów zawieranych na odległość jest brak jednoczesnej obecności obu stron, tj. konsumenta i przedsiębiorcy, który zorganizował działalność na zasadzie zawierania umów na odległość. W takiej sytuacji konieczne jest skorzystanie przez strony ze środków porozumiewania się na odległość. W ustawowym katalogu takich środków wskazane są:
- drukowane lub elektroniczne formularze zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego,
- listy seryjne w postaci drukowanej lub elektronicznej,
- reklamy prasowe z wydrukowanym formularzem zamówienia,
- reklamy w postaci elektronicznej,
- katalogi, telefon, telefaks, radio, telewizja, automatyczne urządzenia wywołujące, wizjofon, wideotekst,
- poczta elektroniczna lub inne środki komunikacji elektronicznej

Katalog ten nie jest zamknięty, stanowi jedynie przykładowe wyliczenie środków komunikacji na odległość.

Cechę charakterystyczną umów zawieranych na odległość jest brak jednoczesnej obecności obu stron, tj. konsumenta i przedsiębiorcy, który zorganizował działalność na zasadzie zawierania umów na odległość.Obowiązki przedsiębiorcy

Konsument zawierający umowę na odległość powinien najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy zostać poinformowany o:
1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
2. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
3. cenie lub wynagrodzeniu obejmującym wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
4. zasadach zapłaty,
5. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
6. prawie do odstąpienia od umowy,
7. kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
8. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
9. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
10. miejscu i sposobie składania reklamacji,
11. prawie wypowiedzenia umowy o świadczenie ciągłe lub okresowe, jeżeli umowę zawarto na czas nie oznaczony lub na okres dłuższy niż rok.

Informacje te, powinny być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania.

Uprawnienia konsumenta

Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. W przypadku umów zawieranych na odległość bieg terminu liczy się od dnia wydania rzeczy, a jeśli przedmiotem umowy było świadczenie usługi - od dnia zawarcia umowy. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem wysłano oświadczenie, bez znaczenia jest data w której dotarło ono do przedsiębiorcy.

Niewywiązanie się przez przedsiębiorcę z obowiązków informacyjnych powoduje, co do zasady, przedłużenie terminu do odstąpienia od umowy maksymalnie do 3 miesięcy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie może zostać skutecznie wyłączone. Niedopuszczalne jest również naliczenie przez przedsiębiorcę jakichkolwiek kwot z tytułu tzw. odstępnego.

Skutki odstąpienia od umowy

Skorzystanie przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy powoduje następujące skutki:
 - umowa jest uważana za niezawartą,
 - konsument jest zwolniony ze wszystkich zobowiązań, to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,
 - jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.

Kiedy nie zastosujemy prawa do odstąpienia od umowy?

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku:

1. gdy rozpoczęcie świadczenia usług nastąpiło, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia,
2. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6. dostarczania prasy,
7. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Spod szczególnej ochrony zostały wyłączone przez ustawodawcę niektóre rodzaje umów. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy i uprawnienie konsumenta do odstąpienia nie dotyczą zatem:

1. umów z wykorzystaniem automatów sprzedających,
2. umów z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu,
3. rent,
4. umów zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych,
5. umów dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu,
6. sprzedaży z licytacji.

Wprowadzone regulacje mają na celu zabezpieczenie interesów konsumenta w sytuacji, kiedy umowa zawierana jest na odległość, a więc klient może mieć ograniczoną możliwość zapoznania się z faktycznymi właściwościami nabywanych przedmiotów lub usług. Szczególny charakter takich transakcji uzasadnia przyznanie klientowi prawa do odstąpienia od zawartej umowy. Decyzja konsumenta o odstąpieniu nie wymaga uzasadnienia i nie podlega w żadnym stopniu weryfikacji przez przedsiębiorcę.

Autor jest aplikantem radcowskim z Kancelarii Prawnej BSO Prawo i Podatki we Wrocławiu.


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2013-07-02 19:48:39 slodziak20
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [1]
Witam. Moja firma budowlana działa od kilku miesięcy tydzień temu zadzwoniła do mnie firma realizująca reklamy w internecie. Zaproponowano mi mi ofertę, że za 600 zł z groszami reklama mojej firmy będzie widniała przez rok. dzień poźniej zadzwoniła - jak się okazało konkurencja zpropozycją swojej usługia, a ja zupełnie nie świadomy ze rozmawiam z inna firmą podpisałem przez telefon drugą umowę. Ku mojemu zdziwieniu przyszły w tym samym czasie dwie faktury do zapłaty. opowiadając na moje odwołanie stwierdzili, że czas na rezygnacje minął w ciągu 48h od jej podpisania. Nie wiem co mam zrobić ponieważ do 10 lipca mam do zapłacenia 1200zł. Proszę o pomoc. z góry dziękuje i pozdrawiam
2013-07-03 10:39:39 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Zapłacić obie a jedną umowę wypowiedzieć. Jako firma nie jesteś konsumentem, zasady odstępstwa od umowy nie są regulowane Ustawą, o której traktuje wątek.

Mają zastosowanie ogólne zasady KC, czyli przede wszystkim zapisy zawartej z firmą reklamową umowy. To ona wskazuje na możliwość odstępstwa, termin odstępstwa, koszty odstępstwa no zasady rozwiązania, gdy umowa już jest realizowana.

Liczenie na polubowne (bezkosztowe) rozwiązanie umowy jest dość naiwne
2013-04-10 16:46:37 212.49.48.* | MIK333
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [1]
"klient może mieć ograniczoną możliwość zapoznania się z faktycznymi właściwościami nabywanych przedmiotów lub usług". Szanowny Panie aplikancie, jak klient zapozna się z usługą w przypadku umowy na odległość, to zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 1 nie ma możliwości odstąpić od umowy.
2013-04-10 23:13:31 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przytoczony zapis ustawy dotyczy kwestii rozpoczęcia świadczenia usługi za ZGODĄ klienta przed upływem 10 dni od zawarcia umowy, co uniemożliwia skorzystanie z możliwości odstąpienia bez podania przyczyn ( i konsekwencji ). Przy braku oczywiście takiej klauzuli.

NIE ma tu kwestii zapoznania się, jako mającej wpływ na prawo do odstąpienia.
2013-01-15 13:13:21 193.106.245.* | Malgorzata Bukowska
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [0]
Bardzo prosze o pomoc.Mojemu mezowi telefonicznie zaoferowano ksiazke telefoniczna,maz zgodzil sie na jej zakup.Byl niezorientowany ,ze taka ksiazke mamy juz kupiona w roku poprzednim,Teraz zadzwonil jakis czlowiek chcac pewnie ustalic termin dostawy,ja odmowilam i stwierdzilam ,ze odstepuje od tej umowy.Z jakimi teraz problemami moge sie spotkac? Czy mialam prawo odstapic od umowy?
Z gory dziekuje
2013-01-09 21:21:48 89.78.241.* | Bart1984
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [0]
Proszę o pomoc-czy jeżeli zamówiłem internet mobilny w Orange,odpakowałem pudełko,podłączyłem modem i użyłem kilkukrotnie urządzenie,jednak w pierwszych dniach użytkowania nie jestem usatysfakcjonowany z funkcjonalności urządzenia jak również ze świadczonych usług internetowych,to czy przysługuje mi prawo odstąpienia od umowy?Nie minęło jeszcze 10 dni jak również umowa była na odległość(już nigdy więcej się nie dam na takie coś nabrać!!!)Dziękuję uprzejmie za ewentualną podpowiedź.
2012-12-06 08:36:09 79.184.125.* | kleo2106
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [0]
Uczulam na te umowy przez telefon. Mi proponowali jakiś czas temu niby przdłużenie umowy, a się okazało, że to ma być zupełnie nowa umowa , numer i warunki z kosmosu. Wkopałam się strasznie. Jednak zasięgłam porady u adwokata Chróścielewskiego w Łodzi, który zajmuję się tego typu sprawami i jakoś wybrnęłam z tej sytuacji. Adwokat ten specjalizuje się w prawie konsumenta, spadkowym, finansowym i wiedział jak "ugryść temat". Teraz już jednak wiem, że jak chce nową umowę idę do punktu, a nie przez telefon, bo tak to wszystko wciśnie się, a oszustów nie mało.
2012-12-06 07:53:22 80.51.212.* | marek Chylak
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [0]
Witam,
19 listopada niby zawarlem umowe "nieswiadomie"z serwisem "dobre programy" koszt to 99zl miesiecznie,niestety zostalem o tym fakcie poinformowany mailowo dopiero dzis tj 6 grudnia.
czy w zwiazku z tym iz nie otrzymalem informacji o podpisaniu umowy na odleglosc niezwlocznie po jej podpisaniu jest ona niewazna i moge od niej odstapic zgodnie z prawem?
10 dni ustawowych juz minely,ale serwis internetowy nie spelnil swojego obowiazku o natychmiastowym poinformowaniu mnie jako konsumenta o w/w fakcie.
pozdrawiam
Marek
2012-10-19 17:32:58 109.58.18.* | Adrian1980
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [0]
Czy jezeli umowa zostala zawarta bez mojej wiedzy to jest ona wazna. Prowadze firme jednoosobowa i zona nieswoiadomie potwierdzila chce reklamy w pewnej firmie, chociaz nie jest do tego upowazniona. Wyslala takze do tej firmy nastepnie wyjasnienie ze popelnila blad i ze nie jest osoba decyzyjna w mojej firmie.
2012-07-15 13:29:42 89.171.23.* | Pekin
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [0]
Czyli można odstąpić od sprzedaży towaru na Allegro "Kup teraz" za 1 zł?
2012-06-21 12:06:52 87.205.69.* | alishia
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [0]
czy operator ktory podczas składania propozycji zawarcia umowy zapewnił o braku opłat aktywacyjnych, potem zafakturował je po 2 miesiacach ma prawo odmowic reklamacje twierdzac ze podpisuja umowe ktora dostarczył kurier zgodziłam sie na jej warunki i potwierdziłam znajomosc regulaminu?
2012-04-02 12:37:31 78.8.167.* | Grzesiek1983
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [0]
Witam,przed kilkoma miesiącami zadzwonił do mnie operator telekomunikacyjny i przedstawił mi możliwość zmiany mojego pakietu Y - na pakiet X za 90 zł na czas nieokreślony. Przez 3 miesiące wszystko się zgadzało,niestety po 3 miesiącach cena pakietu wzrosła do 150 zł. Dostając odpowiedź na odwołanie operator przyznaje że została mi przedstawiona oferta za 90 zł do końca umowy i wypłacili korektę za dwa miesiące.Jednak bez mojej zgody zmienili mi pakiet X na wcześniejszy Y.Za przyczynę podali : Podczas rozmowy konsultant udzielił błędnych informacji dotyczących opłat za pakiet X. W związku z tym, iż brak jest możliwości wywiązania się z ustaleń z ww wymienionej rozmowy zmiany zostały anulowane i została przywrócona wcześniejsza oferta programowa.

Czy jest dopuszczalne, żeby operator mógł wycofać się z umowy bez mojej zgody i samoczynnie zmienić mój pakiet?
2012-01-31 17:36:53 81.190.74.* | Maciej7777
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [7]
Witam serdecznie przestrzegam przed ta firma, pare miesiecy temu zadzwonila do mnie pani z tej firmy i przedstawila oferte tejze firmy, posluchalem nie spodobala mi sie i odmowilem. Po okolo miesiacu przyszla faktura proforma z tej ze firmy dzwonilem i okazalo sie ze zekomo wyrazilem zgode (umowa na odleglosc) a do czegos takiego wogole nie doszlo a co najlepsze to zaczeli mnie straszyc windykacja itp. i ze mam zaplacic i koniec. Gdy chcialem poprosic o umowe to onie takich rzeczy nie moga udostepniac. dzwonilem spieralem sie z tymi ludzmi chyba z rok az w koncu juz nie wytrzymalem i zaplacilem, a teraz oczekuje na rozstrzygniecie sadowe
*Global Contact Center*
ul. Okoliczna 4
01-359 Warszawa

tel. 22 532 70 70
fax. 22 532 70 55
katalogfirm2000
2014-07-11 19:06:42 89.78.141.* | poszkodowany241
ja tesz mam ten problem z ta firma na poczatku tego roku zadzwonili ze chca moja firme rozleklamowac niezgodzilem sie a w marcu podstawili sie jako inna firma chcialem zeby informacje pszyslali na moja poczte nie zgodzili sie i po rozmowie telefonicznej ze ja sie zgodzilem pszyslali mi umowe oraz fakture proforme nie mysle placic im tego bo jusz wczesniej mialem z nimi taka sytuacje gdzie zaplacilem 360 i zadnej reklamy nie bylo pszez okres ich umowy jeden rok nic nie mialem zadnego zamuwienia ja im zwrocilem uwage w jaki sposob wchodza na dane firmy bez mojej zgody takie jest prawo dla szarych pszedsiebiorcow
2015-01-22 08:31:35 77.254.8.* | elektryk953
Ja mam przez nich komornika na rachunku bankowym (właśnie przygotowuję odwołanie). Owszem zamówiłem ich usługę, którą mi zaoferowali, ale wykonali zupełnie coś innego - wizytówką w ich katalogu, a to oni mieli mieć rzekomo zlecenia swoich klientów i mi to podzlecać. Jak poprosiłem o nagranie rozmowy to przysłali ok. 1 minuty z całej rozmowy - wycieli co im sie podobało.
Jstem drobnym uczciwym przedsiębiorcą.
2015-03-04 07:52:47 213.158.218.* | Pokrzywdzony przez GCC
Elektryk953 drogi Przyjacielu podaj mi swojego maila gdyż mam podobną sprawę do Ciebie i chciałbym połączyć swe siły w walce z tymi oszustami. Mój to sir_dop.pl - bez znaków bo automaty ściągają maile z różnych stron.
Z góry wielkie dzięki.
2012-11-12 15:00:29 62.141.252.* | zxc888
miałem podobną sytuację, olałem sprawę, na straszeniu sądem się skończyło, jak mi proponowali, abym zapłacił wyśmiałem ich przez słuchawkę i powiedziałem, że z przyjemnością opowiem sędzi o tym jak do tego doszło.. kontakt się urwał, nie dzwonią, nic pocztą nie przychodzi. dla pewności poszedłem do prawnika aby się wypowiedział w tej sprawie. powiedział, że mogą mnie w palca pocałować co najwyżej ;)
2015-01-26 14:01:15 185.56.211.* | Budowlanoecccc
Witam! Mam taka sama sytuacje tylko Żr ja juz dostałem komornika i egzekucje .co mam robić ?
-1 spadek
2011-10-12 12:32:33 213.31.11.* | tony99
Umowa zawarta przez przedsiębiorcę, nie osobę fizyczną [0]
Jak to się ma do sytuacji, w której umowa zawierana jest na drodze przedsiębiorca-przedsiębiorca? Ile czasu mamy na odstąpienie? Jak w ogóle wygląda procedura potwierdzenia tożsamości rozmówcy, jakie dane należy podać aby umowa była ważna. Co w sytuacji jeśli umowę zawrze za nas ktoś inny nieupoważniony do tego?
2011-09-22 17:34:31 98.228.74.* | mapaw1
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [0]
Pytanie z zycia wziete:
Czy klient, ktory zakupil czesc samochodowa poprzez zamowienie droga internetowa i dopiero po 14 dniach od daty otrzymania jej powiadomil sprzedawce, ze pomylkowo zamowil zla czesc i chce ja oddac, ma takie prawo?
Bardzo prosze o pomoc i z gory dziekuje.
2011-02-08 23:22:07 194.146.217.* | krysiek
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [1]
Czy dopuszczalne jest wykluczenie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 Dz. U. nr. 22, poz. 271 i 27 lipca 2002 Dz. U. nr 141, poz. 1176,(http://www.katalogfirm2000.pl/katalog/regulamin)
zawarte w regulaminie świadczenia usług?
2011-02-10 11:59:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Moim zdaniem dopuszczalne jest wykluczenie ustawy nr 2 i niedopuszczalne ustawy nr. 1.
Argumentacja:
- ustawa nr.2 "z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego" już z definicji ( art. 1 ) nie ma zastosowania do sprzedaży usług, a towarów i zasad ich dostawy. Co więcej nie dotyczy ona klientów nabywających te towary w celach związanych ze swoją działalnością zawodową i gospodarczą. Nie ma więc ona zastosowania dla tej oferty Katalogu w sumie tak samo ( przerysowując ) jak prawo o ruchu drogowym ;-)
jak najbardziej może być wykluczona.

- ustawa nr. 1 "z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" dotyczy przecież umów zawieranych właśnie zdalnie ( art. 6 )- a taką stricte jest zawierana umowa z Katalogiem, co zresztą potwierdza on w pkt. II/ 1 regulaminu.
Co więcej ustawa (w art. 17) wyklucza wprost takie wyłączenie jakie w regulaminie jest.

U2:
http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;27;lipca,dziennik,ustaw,2002,141,1176.html

U1: ( co prawda nieujednolicona, ale nowele w zakresie art 6 i 17 niewiele zmieniły)
http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;2;marca,dziennik,ustaw,2000,022,271.html

nowela:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;19;wrzesnia,dziennik,ustaw
,2003,188,1837.html
2011-01-28 16:40:08 84.205.5.* | Marsjianin
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [1]
Chciałbym zapytać, czy to prawda, że jeśli klijent, który zawarł umowę z usługodawcą nie wypowiedział umowy przed upływem 10 dni, gdzie jest określony taki termni na to, nie ma prawa do wypowiedzenia umowy? Jeśli konsument nie korzystał w jakikolwiek sposób z usługi to jego termin na wypowiedzenie umowy jest równy 3 miesiącom?
2011-01-31 12:32:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Proszę przeczytać artykuł przewodni do wątku :

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/umowy;zawierane;na;odleglosc;-;prawa;konsumenta,113,0,209521.html

Sprawa i termin 10 dni dotyczą umów zawieranych zdalnie ( przez telefon, internet ) lub poza siedzibą usługodawcy. Przed ich upływem od zawartej umowy można odstąpić bez żadnych konsekwencji, uznana ona zostaje za niezawartą. Po tym terminie jest zawarta i obowiązują jej zapisy. Tzn. można ją rozwiązać z zachowaniem PRZEWIDZIANEGO w umowie okresu wypowiedzenia, z zapłatą opłaty karnej, zwrotem udzielonych bonifikat itd. A więc ze wszystkimi konsekwencjami i trybem przewidzianym w umowie.

Podstawą jest art. 3 i art. 7 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wprowadzony jej nowelą z 2003 roku.

Nowela:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;19;wrzesnia,dziennik,ustaw,2003,188,1837.html

ustawa:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;2;marca,dziennik,ustaw,2000,022,271.html
2010-09-14 19:53:23 94.254.243.* | Miasti
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [1]
Zawarłam umowę przez telefon na abonament telefoniczny z siecią telekomunikacyjną, mam czekać na kuriera który dostarczy mi umowę. Jednak ja nie chcę jej podpisywać. Czy wystarczy, że odprawie kuriera z kwitkiem, odmówię i tyle? nie poniosę żadnych konsekwencji? czy muszę podpisać umowę, a następnie pisać rezygnacje i wysyłać je pocztą? Bardzo proszę o szybką odpowiedz, najpeliej na meila m_daga@op.pl
Pozdrawiam Dagmara.
-1 spadek
2010-09-15 21:53:50 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli rzeczywiście było to zawarcie umowy, czyli wyraziła Pani zgodę, dodatkowo potwierdzono to np. za pomocą indywidualnego PIN-u, hasła itp. to została ona zawarta, a forma papierowa to tylko dopełnienie i te 10 dni już biegnie i samo jej niepodpisanie i nieodesłanie to za mało.
Co innego jeśli była to tylko propozycja zawarcia.
Najlepiej więc już teraz słać wypowiedzenie/odstąpienie od niej w formie pisemnej.
2010-01-18 15:16:14 89.76.179.* | jg730802
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [0]
Na stronie UOKIK znalazłem informację, że jeśli po zawarciu umowy na odległość przedsiębiorca nie przesyła odpowiednich danych pisemnie (nie wiem jakich) to okres możliwości wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny wydłuża się do trzech miesięcy. Czy to prawda, a jeśli tak to które przepisy o tym mówią?
2008-09-02 09:57:21 83.12.71.* | Michał24
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [1]
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego
2008-06-24 20:44:47 62.21.24.* | FilipK
Re: Umowy zawierane na odległość - prawa konsumenta [2]
A czy mógłby ktoś dokładnie napisać w jakiej, ustawie, artykule jest to napisane?( prawo do zwrotu w ciągu 10 dni)
2008-06-24 20:58:54 62.21.24.* | FilipK
Znalazłem, że chodzi o ustawę z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów, ale w którym artykule jest mowa o terminie 10dni od otrzymania towaru a nie od jego wydania, chyba ze te stwierdzenia są jednoznaczne.
Najnowsze wiadomości
Podobne artykuły