Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Umowa o pracę na czas określony

2007-06-08 14:02

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony

Kodeks pracy przewiduje możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony, na czas określony, czas wykonywania określonej pracy lub na czas określony w związku z zastępstwem nieobecnego pracownika (art. 25 kp). Typowa umowa o pracę na czas określony w ostatnich kilku latach stała się bardzo popularna wśród polskich pracodawców.

Do niedawna zawarcie z pracownikiem umowy o pracę na czas określony niosło za sobą pewne wymierne korzyści dla pracodawcy.
W obecnej sytuacji ekonomiczno-społecznej, gdy zaczyna brakować rąk do pracy ze względu na wzmożoną emigrację zarobkową, zawarcie takiej umowy oznacza również zwiększenie ryzyka dla pracodawcy.

Dla pracownika umowa o pracę na czas określony oznacza m.in. brak stabilności i poczucia bezpieczeństwa w pracy, czy kłopoty z uzyskaniem odpowiedniego kredytu. Te elementy często powodują, że mając do wyboru niestabilną sytuację pracowniczą i niskie zarobki w Polsce, pracownicy wybierają emigrację zarobkową, gdzie mogą liczyć przynajmniej na bardziej godziwe wynagrodzenie, które rekompensuje im niestabilność pracy.Podstawowe elementy umowy o pracę zawartej na czas określony

Jeżeli chodzi o formalne elementy umowy, to umowa o pracę na czas określony różni się od umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony tym, że przy jej zawieraniu strony (pracodawca i pracownik) ustalają okres, na jaki będzie ona zawarta. W chwili zatrudniania pracownik wie, na jaki maksymalnie długi okres zostaje przyjęty do pracy.

Umowa o pracę wygasa z upływem terminu, na jaki została zawarta, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności czy to przez pracownika, czy pracodawcę.

Umowa o pracę wygasa z upływem terminu, na jaki została zawarta, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności czy to przez pracownika, czy pracodawcę.Zawierając tego typu umowę należy również wziąć pod uwagę cel jej zawarcia i okres, na jaki ma być zawarta. W wyroku z 7.09.2006 r. (II PK 294/04) Sąd Najwyższy stwierdził, że zawarcie długoterminowej umowy o pracę na czas określony (9 lat) z dopuszczalnością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem może być kwalifikowane jako obejście przepisów prawa pracy, ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia lub zasad współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 kc w związku z art. 300 kp).

Wielokrotność umowy na czas określony

Jeżeli strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, to zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, chyba że przerwa między rozwiązaniem poprzedniej, a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę na czas określony przekroczyła jeden miesiąc.

Powyższe postanowienia art. 251§ 1 kp mają na celu ochronę pracownika przed zawieraniem przez pracodawcę kolejnych umów na czas określony (pokusą dla pracodawcy jest nieskomplikowany, odformalizowany sposób rozwiązania takiej umowy).

Warto w tym miejscu przytoczyć istotne orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2000 r. (sygn. I PKN 93/00), w którym stanął on na stanowisku, że przedłużenie przez strony czasu trwania drugiej umowy o pracę na czas określony, w sytuacji, gdy zawarcie trzeciej umowy terminowej prowadziłoby do skutku określonego w art. 251 kp, bez istnienia szczególnych okoliczności usprawiedliwiających takie przedłużenie, należy uznać za zmierzające do obejścia prawa.

Zgodnie z art. 58 § 1 kc w związku z art. 300 kp oraz art. 18 § 2 kp w miejsce nieważnych postanowień umowy przedłużającej czas trwania umowy o pracę na czas określony, wchodzą wówczas postanowienia art. 251 kp, a więc dochodzi do zawarcia trzeciej umowy terminowej, powodując jej przekształcenie w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

Generalną zasadą kodeksu pracy jest nierozwiązywalność umowy o pracę zawartej na czas określony przed upływem okresu na jaki została zawarta (art. 30 § 1 pkt 4 kp). Art. 33 kp przyjmuje jednak możliwość zawarcia w umowie zawieranej na czas określony, ale tylko wówczas gdy jest on dłuższy niż 6 miesięcy, klauzuli dopuszczającej wcześniejsze rozwiązanie takiej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Umowa zawarta na czas określony może być umową podlegającą rozwiązaniu za wypowiedzeniem, jeżeli są spełnione łącznie dwa warunki:

(i) umowa zawarta jest na czas zamknięty, dłuższy niż 6 miesięcy,

(ii) możliwość rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem strony przewidziały przy jej zawieraniu.

Art. 33 kp przyjmuje jednak możliwość zawarcia w umowie zawieranej na czas określony, ale tylko wówczas gdy jest on dłuższy niż 6 miesięcy, klauzuli dopuszczającej wcześniejsze rozwiązanie takiej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 14.06.1994 r.,(sygn. akt I PZP 26/94) uznał, że strony mogą w okresie trwania umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy (a nie tylko przy zawieraniu umowy), przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (z tym stanowiskiem nie zgadza się jednak znaczna część doktryny).

W przypadku, gdy umowa zawiera klauzulę umożliwiającą jej rozwiązanie, może to nastąpić również przed upływem 6 miesięcy, co potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 7.09.1994 r. (sygn. Akt I PZP 35/94).

Niedopuszczalne jest rozwiązane za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony w przypadku, gdy:

(i) zawarta jest ona na okres krótszy niż 6 miesięcy lub

(ii) zawarta jest na okres zamknięty dłuższy niż 6 miesięcy, jednak nie zawiera klauzuli zezwalającej na rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, przewidzianej w art. 36 kp.

Klauzula o możliwości wypowiedzenia, zawarta w umowie zawartej na okres krótszy niż 6 miesięcy jest bezskuteczna, jako sprzeczna z bezwzględnie obowiązującym przepisem zawartym w art. 33 kp.

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony, dla której okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, następuje zawsze w sobotę (art. 30 § 21 kp).

Cechy charakterystyczne dla wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony:
a) stosunkowo krótki okres wypowiedzenia (2 tygodnie),
b) brak obowiązku konsultacji zamiaru wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową (art. 38 § 1 kp w związku z art. 232 kp),
a) brak obowiązku podawania przez pracodawcę w oświadczeniu o wypowiedzeniu przyczyny uzasadniającej jej rozwiązanie (art. 30 § 4 kp).

W związku z faktem, że pracodawcy mają dosyć często problemy z merytorycznym uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, ten typ umowy cieszy się ich zainteresowaniem, ze względu na brak obowiązku uzasadniania wypowiedzenia.

Naruszenie praw pracowniczych

Zgodnie z treścią art. 50 § 3 kp, w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę a czas określony przez pracodawcę naruszającego przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pracownikowi przysługuje jedynie roszczenie o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące. Pracownik nie może wystąpić do sądu z roszczeniem o przywrócenie do pracy.

Autor jest adwokatem z Kancelarii Prawnej D.Bober & D.KrupaPochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2015-07-05 14:55:25 79.185.202.* | agata125
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam! Mam problem. Niedawno podpisałam umowę na czas określony na 10 lat. Pojawiła sie jednak nowa, lepsza oferta pracy i chciałabym od września rozpocząć nową pracę. Moja umowa nie zawierała jednak żadnej klauzuli o możliwości wypowiedzenia. Wobec tego bez porozumienia stron nei mogę sie zwolnić i przez 10 lat być zakładnikiem w mojej pracy? Myślałam, że umowa na czas określony nawet bez klauzuli daje jakiś okres wypowiedzenia a tu czytam co innego. Co mi grozi, jeżeli wbrew woli szefa od września nie będę pracować w tej firmie oprócz ewentualnej nagany i jakie są jej konsekwencje? Czy mogą mi grozić jakieś konsekwencje finansowe?
2015-07-06 13:01:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Niemal zawsze taka sytuacja kończy się zwolnieniem dyscyplinarnym z powodu porzucenia pracy. Taki tryb ustania stosunku pracy pozostaje na zawsze w św. pracy. Bezpośrednią, bardziej techniczną uciążliwością jest wpływ takiego zwolnienia na kwestię zasiłku dla bezrobotnych- przez 6 miesięcy.

Tak. Jest możliwe dochodzenie przez pracodawcę odszkodowania od pracownika z tego powodu- na podstawie art. 114 KP, o ile uda mu się wykazać tę szkodę, jej wymierność i związek z postąpieniem pracownika.
2015-06-16 22:16:47 91.229.88.* | black252
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam. Czy jest mozliwość zerwania/ wypowiedzenia 3miesiecznej umowy na 1/2 etatu bez wiekszych konsekwencji dla pracownika? Około miesiaca temu podjełem prace,zostały jeszcze dwa,jednak nijak nie mogę dogadać się z szefem, czuję się wyzyskiwany i zastraszany na tle innych pracowników+ oczywiście nadgodziny w pełnym słońcu za które nie wiem czy będę miał zapłacone.Szukam już sobie innej pracy i gdybym coś znalazł to jak najkorzystniej to rozegrać? Pozdr.
2015-06-17 11:01:00 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
KP tu wypowiedzenie nie przewiduje, więc podejrzewam że też takiej możliwości nie zawarliście też w tej umowie. Pozostaje porozumienie stron- tj. złożenie pracodawcy takiej oferty- z podaniem terminu rozwiązania umowy. Na ogół jest to po prostu dzień złożenia oferty. Oczywiście druga strona nie musi się zgodzić, można też coś donegocjować.

Porzucenie pracy jest niepoważne. Poza tym idące za nią na 98% zw. dyscyplinarne pozostaje w św. pracy i przez 6 miesięcy wybitnie ogranicza prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Miałoby to znaczenie, gdyby i u nowego pracodawcy coś nie wypaliło.

Oczywiście formalnie też w sytuacji zastraszani, poniżania itp. teoretycznie w grę wchodzi rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia- 'dyscyplinarka' dla pracodawcy z art. 55, par. 1'1 Kodeksu Pracy- z powodu naruszenia obowiązków pracodawcy. Ale to bardzo często kończy się w sądzie.....
2015-06-03 21:37:22 195.88.114.* | julcia21
Re: Umowa o pracę na czas określony [3]
Dobry wieczór,

Mam podobny problem , ponieważ moja umowa o prace na 1/4 etatu wygasła 28.02.2015r i pracodawczyni nie dała mi żadnej umowy, a dodam iż ta z zakończonym terminem była moja 2 umową o prace na czas określony. Dodam fakt, ze tydzień przed upływem drugiej umowy przypomniałam szefowej o tym istotnym fakcie i wtedy szefowa wyrażała się niejasno o dalszej współpracy ze mną. Dzień po upływie tej umowy rozmawiałam z szefowa o nowej umowie lecz tylko szefowa mi odpowiedziała ze automatycznie mi się umowa przedłużyła i nie dala mi umowy...pracuje już prawie 4 miesiąc bez nowej umowy, wynagrodzenie dostaje ale nie jestem pewna co do składek i do tego czy wogole jestem zatrudniona dalej u szefowej..wynagrodzenie dostaje w terminie.. Boje się ze może już nie figuruje u szefowej jako pracownik i jak by doszło do słuchu do Urzędu Pracy ze nie mam umowy żadnej nowej z szefowa..Nie chce mieć problemow z zadnym urzędem i co mam w tej kwestii zrobić? Z drugiej strony mam lęk upominać o tą umowę ( bo mam takie przypuszczenie , że szefowa jej nie sporządziła) w obawie,że szefowa mnie natychmiast zwolni.. Inne moje obawy są tez związane z dniami wolnymi od pracy związanymi ze świętami ,gdyż przeważnie pracuje w te dni na sklepie bez żadnej tam umowy. Gdyby to doszło do Państwowej Inspekcji Pracy albo przez tzw naglą kontrole nawet nie chce myśleć o tym.. Dodam na końcu ,że to jest moja pierwsza praca i nie wiem co mam z tym wszystkim zrobić. Bardzo proszę o jakąś poradę czy też wskazówkę co mam z tym zrobić...Z góry dziękuje za cenne rady :) Pozdrawiam ...
2015-06-05 12:06:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Dzień dobry :-)

Nie ma automatycznego odnawiania umowy terminowej. Ale takie stwierdzenie pracodawczyni i dopuszczenie do pracy po 28 lutego należy traktować jako zawarcie umowy ustne czy dorozumiane. Co nie zwalniało jej do potwierdzenia warunków umowy na piśmie- czy to nową umową czy aneksem do zakończonej.
Jeśli pisząc o tym, że 28 lutego skończyła się druga umowa (która była bezpośrednio po pierwszej) nie mamy na myśli umowy pierwszej, która była umową próbną- to obecna umowa musi być już umową na czas nieokreślony ( z art. 25'1 KP ) i pewnie to było przyczyną zachowania pracodawczyni.

Jak sprawdzić " z cicha " ? W ZUS- czy z dniem 28 lutego została Pani wyrejestrowana, a jeśli tak czy jednak z 1 marca ponownie zarejestrowano do ubezpieczeń z kodem właściwym dla umowy o pracę.
Można też w US- z pytaniem, czy w kwietniu i maju były zaliczki PIT za Panią od tego płatnika.
2015-06-07 12:51:31 89.76.203.* | julcia21
Dzień dobry, czy szefowa może obciążyć mnie za towar który zamówiłam na jej polecenie? towar okazał się ze ma krotki termin do spożycia a szefowa nie wspominała o tym towarze w dodatku towaru było mało i zamówiłam na sklep.
2015-06-08 12:47:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
???
Jeśli polecenie takie wydała po 28 lutego to jest to kolejny dowód na zawarcie/przedłużenie umowy- nie wydaje się poleceń służbowych komuś, kto już nie jest pracownikiem.

Co do obciążenia- musiałoby dojść do rzeczywistej straty- tj. wycofania/kasacji tego towaru z powodu tego, że nie udało się go sprzedać w terminie przydatności i winy po Pani stronie tj. odbioru towaru z tak krótką datą, że niemożliwe z góry było jego sprzedanie- i wiedzę taką Pani miała- czy to na skutek wcześniejszych dostaw, czy jasnych zasad- że z jakimś terminem nie przyjmujecie zawsze.

Więcej:

http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/odpowiedzialnosc;materialna;na;zasadach;ogolnych,170,0,137386.html
2015-05-21 22:32:41 77.45.96.* | karo919
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam,
Mam problem, ponieważ miałem umowe na 1/2 etatu do 30.04.2015r. i pracodawca zwlekał z daniem mi nowej umowy, ale pracowałem dalej aż sie dowiedziałem że wraz z końcem miesiaca kończymy współprace.
Teraz mam dwa pytania: po pierwsze czy mogę iść na zwolnienie lekarskie ponieważ pod koniec lipca mam mieć operację stawu kolanowego? oraz co zrobić jak pracodawca nie będzie chciał mi wypłacić pensji, a jest do tego zdolny?
2015-05-22 12:05:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli lekarz orzeknie na ZLA niezdolność do pracy, to kończąca się umowa niczemu nie przeszkadza.
ALE powstaje kwestia prawa do zasiłku chorobowego- Czy umowę pierwotną w końcu na piśmie aneksowano w zakresie przedłużenia jej na maj ? Czy w końcu podpisano może kolejną opiewającą jedynie na maj. Bo skoro tak lekko pracodawca traktuje swoje obowiązki to mimo trwania umowy w maju- mógł np. zgodnie z pierwotnym terminem zgłosić do ZUS wyrejestrowanie pracownika z dniem 30 kwietnia z ubezpieczeń, a więc i z chorobowego.

Nie tylko w tym zakresie można dochodzić swoich spraw w sądzie pracy. W zakresie ubezpieczeń- również zawiadamiać ZUS.
2015-05-18 08:42:03 31.0.3.* | joanna538
A może można wprowadzić jakąś korektę do świadectwa pracy?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-05-18 17:15:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak porozumienie stron, to nie wypowiedzenie. Porozumienie stron oczywiście mogło być zmienione kolejnym porozumieniem stron ZANIM doszło do rozwiązania stosunku pracy. Czyli np. porozumienie w zakresie jednak kontynuowania stosunku pracy.

Żadne podmiany teraz porozumienia na wypowiedzenie, do tego stwierdzającego nieprawdę nie wchodzą w grę. Nie ma też podstaw w tej sytuacji do prostowania świadectwa pracy.
2015-05-18 05:38:46 31.0.3.* | joanna538
Witam.
Mam pytanie, czy jest jakiś sposób na odkręcenie wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron? Dodam, że było to 3 miesiące temu a ja dopiero zorientowałam się że stracę zasiłek na 3 miesiące. ...myślałam że dostanę go przez okres 12 miesięcy po upływie tych trzech. Czy pracodawca mógłby tylko w porozumieniu dopisać że rozwiązanie umowy nastąpiło z winy zakladu ( zakład nie zatrudnia 20 osób)? Dodam jeszcze ,że jestem w bardzo dobrych stosunkach z byłym pracodawcą.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-05-07 17:39:20 83.10.253.* | Miłosz
Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam, jestem zatrudniony na czas określony do 30 czerwca 2015 roku, mam nie wykorzystany urlop. Zamierzam iść w czerwcu na urlop i nie chcę żeby mi przedłużano umowę. Czy w takiej sytuacji mogę zatrudnić się od 1 czerwca w innej konkurencyjnej firmie? Czyli zatrudniony bym był w dwóch firmach jednocześnie przez 1 miesiąc. W obecnej firmie na umowie mam zapisaną taką klauzulę: "Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy okoliczności i danych, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków, a których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę. Najpóźniej z chwilą ustania stosunku pracy Pracownik jest zobowiązany do zwrócenia wszystkich materiałów i dokumentów, które dotyczą lub należą do Pracodawcy i znalazły się w posiadaniu Pracownika." Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
2015-05-08 15:42:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zacznijmy od tego, że :
- jeśli Pan urlop nie jest przewidziany w planie urlopów na czerwiec, to pracodawca nie będzie wnioskiem urlopowym specjalnie związany,
- urlop za 2015 jest w Pana przypadku urlopem proporcjonalnym (połowa wymiaru rocznego).

zatem może być najzwyklejszy logistyczny problem przepracowania czerwca u nowego pracodawcy ze względu na nieudzielony lub zbyt krótki urlop.
No chyba, że porozumie się z nim Pan na pracę w czerwcu tak profilaktycznie na inną zmianę, niż u pracodawcy obecnego.

Co do zakazu konkurencji- formalnie umowy nie macie spisanej, a jedynie spisaną umowę (klauzulę) poufności. Nie wiem na ile jest to wyczulona, duża, z zapleczem prawnym firma i jak ważne jest Pana stanowisko i same te dane poufne- bo jeśli jeśli duże/wysokie może istnieć pokusa wykazania, że jednak te dane Pan wykorzystał, a więc powstaje kwestia odszkodowawcza.

Samo podjęcie drugiego zatrudnienia nawet u konkurencji- formalnie mimo tej klauzuli jest możliwe, legalne.
2015-04-01 17:09:47 91.5.225.* | kasia890
Witam, pracuje w Niemczech od 1 lutego 2015 roku teraz mam okres probny 3 miesieczny, umowe mam na czas okreslony 2 lata. Chcialabym sie zwolnic jaki okres wypowiedzenia mnie obowiazuje?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-04-02 19:33:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
U polskiego pracodawcy na zasadzie oddelegowania ?

Bo jeśli to bezpośrednie zatrudnienie u niemieckiego pracodawcy- to nie jest to właściwe forum- proszę pytać na niemieckim lub polonijnym.
2015-02-26 22:54:54 katarzyna_duda22
Ktora umowa obowiązuje skoro wcześniej bedac na stanowisku sprzedawcy wazna jest do 2016 roku a w tym roku dostalam na okres probny stanowisko asystenta i skonczyla sie ta umowa 21 lutego lecz dostalalam wypowiedzenie bez powodu lecz powiedziano mi ze nie przedluzaja ze mna umowy , czy to jest zgodne z prawem ?? Prosze o szybki odpis , dziękuję i pozdrawiam
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-27 13:17:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Umowa próbna była dodatkową ? Równoczesną z trwającą umową na czas określony ? Czy umowa próbna wygasła, czy została wypowiedziana ?
Dość niejasne pytanie Pani sformułowała.
2015-02-27 17:55:55 46.77.124.* | katarzyna.duda22@onet.pl
Umowa probna wygasła i dwa tyg wcześniej dostalam wypowiedzenie. ?. Wiec obowiązywała probna czy wczesniejsza bez awansu??
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-27 18:55:41 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeszcze raz.
Czy umowę próbną dostała Pani w czasie trwania umowy na czas określony, a więc był okres w którym były jednocześnie DWIE umowy ?
2015-02-17 20:25:48 89.229.214.* | robsongkw
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam pracuje w firmie gdzie prezes powiedział że nie będzie dawać umów na stałe czyli na okres nieokreślony. mam druga umowę teraz będzie trzecia wiążąca z zakładem czy jak sam się zwolnię i zatrudnię za parę dni to czy będę traktowany jak nowy pracownik to znaczy znowu będę miał trzy umowy na czas określony. W przeciwnym razie dla mnie miesiąc bez pracy jest jest katastrofą w budżecie domowym i odrobienie tej straty finansowej jest ciężkie.Proszę o pomoc gdyż obecny zakład dobrze płaci i che pracować w tej firmie dalej tylko te umowy na stałe..... co robić??? wiem że po wygaśnięciu umowy obowiązuje miesiąc przerwy czy jest tak samo w przypadku gdy ja sam się zwalniam a potem z powrotem się zatrudniam .
2015-02-17 22:03:16 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Regulacja prawa pracy (art.25'1 KP) dotycząca obowiązku zawarcia umowy bezterminowej, po dwu kolejnych na czas określony NIE jest uzależniona od tego, w jakich okolicznościach umowy te się kończyły. Nie ma wiec znaczenia, czy umowa wygasła, czy wypowiedział ją pracownik, czy zakończyła się dyscyplinarką- byle następowały po sobie tak, aby przerwa w stosunku pracy nie przekroczyła 1 miesiąca.

Nie bardzo więc rozumiem po co się zwalniać ? Bo pracodawca 'ma focha' na KP ?
2015-02-03 09:32:29 31.61.129.* | żona pracownika
Re: Umowa o pracę na czas określony [6]
Witam.
Mój mąż pracuje od 5 maja 2014. Pierwszą umowę dostał na okres próbny do 31 maja. Drugą z datą również 5 maja do 31 grudnia, a teraz od 5 maja(!) 2014 do 31 grudnia 2015. Jak to jest możliwe skoro nie podpisywał żadnego wypowiedzenia?
2015-02-03 09:48:11 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przy umowie terminowej wypowiedzenie albo porozumienie stron potrzebne jest w celu zakończenie jej przed terminem. W terminie- po prostu umowa wygasa. Wić dalsze zatrudnienie odbywa się na podstawie nowej umowy.

Co nie zmienia faktu, że sytuacja u męża jest nieprawidłowa- ponieważ każda kolejna umowa poświadcza nieprawdę co do okoliczności zatrudnienia- nie powinien już wtedy tj. 31 maja/1 czerwca podpisywać w takim kształcie.
2015-02-03 09:52:02 31.61.129.* | żona pracownika
To w takim przypadku co ma zrobić by wszystko miało tzw. ręce i nogi? Zależy mu na pracy i nie chce by go zwolniono jednak musi zrobić z tym porządek.
2015-02-03 09:53:50 31.61.129.* | żona pracownika
Dodam, że umowy wcześniejsze ma w domu. Kadrowa kazała mężowi je przynieść żeby je zniszczyć, bo już taka sytuacja miała miejsce z innym pracownikiem.
2015-02-03 10:08:43 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Stawia Pani trudne pytanie, bo jest to forum ....prawne. Owszem zniszczenie umów poprzednich byłoby rozwiązaniem 'praktycznym' o ile zniszczenia dokonano by komisyjnie tj. z udziałem męża i gdyby dotyczyło również egzemplarzy, które są w aktach pracowniczych. W obecnej postaci umowa jest jak rozumiem umową po prostu na czas określony- w sensie uprawnień pracowniczych (okres wypowiedzenia, wymiar urlopu itd.) mąż na tym nie traci w stosunku do umowy próbnej.

ALE- jest to sytuacja nieprawna, promuje łamanie prawa przez tego pracodawcę, może powtórzyć sytuację na koniec br.- a więc wtedy, gdy w prawidłowych okolicznościach mąż musiałby już uzyskać umowę bezterminową, nie wiadomo, czy pracodawca nie zechce mieć tej sytuacji jako asa w rękawie (jakiś świadek, że dokumenty były, jakieś ksero).
No niestety mąż stał się współwinnym, choć nierówność stron (deficyt pracy) mogła być równoznaczna z takim niebezpośrednim szantażem...
2015-02-03 10:17:46 31.61.129.* | żona pracownika
I właśnie o to chodzi, że ciężko znaleźć pracę, a ten zakład pracy jeśli chodzi o warunki pracownicze i socjalne wywiązuje się z nich bardzo dobrze. Tylko ten jeden mankament jeśli chodzi o umowy. Wielu pracowników powyżej 50-tego roku życia ma już umowy na stałe, a mąż stażowo i wiekowo niestety ma ich chyba za mało by "zasłużyć" na umowę bezterminową... Dziękuję ślicznie za odpowiedź i zainteresowanie.
Pozdrawiam,
Żona pracownika
2015-02-03 10:25:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No właśnie- gdyby nie ów 'mankament' obecna umowa powinna być umową na czas określony, zawartą na okres 1 stycznia- 31 grudnia 2015. Byłaby wtedy już drugą umową na czas określony i na mocy art. 25'1 KP ewentualna następna umowa - o ile zawarta nie później niż 1 lutego 2016 z tym pracodawcą byłaby już umową na czas nieokreślony. Próbna się do tej sekwencji nie wlicza.

Nawet jeśli pracodawca nie powtórzy już tego zagrania- umowa po 2015 będzie umową drugą (tak będzie wynikać z pozostawionej wersji umowy) więc będzie mogła być znów umową na czas określony.
2014-09-29 11:36:35 88.156.150.* | pracownik3
: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam
Jestem zatrudniona w firmie na czas nieokreślony. Zaproponowano mi zmianę stanowiska na okres próbny 3 miesiące. Okazało się jednak że pracownik poprzedni wraca na to stanowisko pracy, umowa na okres próbny jeszcze mi nie wygasła ( to nie była umowa na zastępstwo) czy pracodawca może mnie przed zakończeniem tej umowy cofnąć z powrotem na to samo stanowisko pracy, a co jeśli ja nie wyrażam zgody na powrót?
2015-02-03 09:56:59 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Teraz 'odnalazłem' pytanie. Więc odpowiedź już dla innych, a nie dla 'pracownika3'.

Skoro była to umowa próbna, a nie oddelegowanie na inne stanowisko to 'cofnięcie' może odbyć się na zasadach ogólnych tj.
- za porozumieniem stron,
- za wypowiedzeniem umowy ( okres 2 tygodni ) i zawarciem nowej umowy na dawne stanowisko,
- za wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy na dawne- też z dwutygodniowym jego okresem.

Brak zgody na porozumienie stron niczego nie zmienia, na wypowiedzenie definitywne - tylko na zasadzie odwołania do sądu, na wypowiedzenie zmieniające- tylko do połowy biegu wypowiedzenia jako oświadczenie do pracodawcy- czyli najpóźniej tydzień przed jego końcem, a w efekcie zamienia się ono w definitywne albo na zasadzie ogólnej do sądu pracy.
2014-02-13 08:15:12 31.0.94.* | marek770
Witam mam umowę o pracę na 1/2 etatu do końca października 2014 umowa była na dwa lata. Ale znalazłem lepsza pracę, w umowie nie było żadnej klauzury wypowiedzenia. Jaki mam okres wypowiedzenia i jak to napisać ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-02-13 11:03:20 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro nie ma klauzuli to nie ma możliwości tej umowy wypowiedzieć, bo przy umowie na czas określony taka możliwość jest fakultatywna. Tj. wynika właśnie z umowy, a nie domyślnie z KP.

Należy więc spróbować rozwiązać umowę za porozumieniem stron - tj. złożyć pracodawcy taką ofertę. Na mocy porozumienia rozwiązanie umowy może nastąpić w dowolnym dniu, czyli też natychmiastowo.
2014-05-26 17:34:41 94.254.195.* | sylwia.stan
A co jesli jest odwrotnie. Pracodawca zlozyl mi wypowiedzenie umowy na czas okreslony 3 miesiace za porozumieniem stron ze skroceniem okresu wypowiedzenia w piatek tj 23 maja. Dzisiaj odbylam z mim kolejna rozmowe i doszly argumenty ze rozwiazanie umowy, skoro nie chce podpisac wypowiedzenia za porozumieniem stron, odbedzie sie z mojej winy czyli nienalezyte wykonywanie swoich obowiązków. W dodatku straszyl mnie adwokatem i udowoni mi ze zle wykonywalam swoje obowiazki i ze jego adwokat nie pzrzegral dla niegoani jednej sprawy. Co robic w takiej sytuacji?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-05-26 17:39:22 94.254.195.* | sylwia.stan
Dodam ze umowa jest podpisana na okres probny. I nie ma w niej klauzuli ze umowe mozna rozwiazac z kazda ze stron.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-05-26 20:50:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Umowa na okres próbny to umowa terminowa, ale nie umowa na czas określony w rozumieniu KP.

Nie ma wymogu zawierania takiej klauzuli, bo z mocy KP umowę taką można wypowiedzieć. Przy umowie 3 miesięcznej jest to okres dwutygodniowy - art. 34, pkt. 3 KP.

Porozumienie stron to nie wypowiedzenie. Pracodawca złożył taką ofertę, bo chce się rozstać wcześniej tj. bez ww okresu wypowiedzenia oraz bez sytuacji w której na podstawie art.37 KP może Pani wnioskować o 2 dni płatne w tym czasie na poszukiwanie (nowej) pracy. Oczywiście na ofertę nie musi się Pani zgodzić i tyle.

Przy wypowiedzeniu tej umowy w ogóle nie ma obowiązku podawać powodu. Tylko w przypadku, gdyby doszło do rażącego naruszenia przez Panią obowiązków pracowniczych albo przestępstwa, a więc gdy byłyby podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego porozumienie stron byłoby dla Pani korzystniejsze (kwestia wpisu w świadectwo pracy i zasiłku dla bezrobotnych).

Jak rozumiem okoliczności takich nie ma. gdyby były- po prostu zostałaby Pani zwolniona w tym trybie tj. dyscyplinarnie- więc to spory blef z owym adwokatem.

To co robi pracodawca to szantaż, mobbing i nie ma sensu się na ofertę godzić, a sprawa kwalifikuje się do PIP.

Jeśli jednak posunie się do dyscyplinarki- należy się do sądu pracy od niej odwołać ( 14 dni jest na to ), choćby po to, by nie być kolejną zastraszoną.
2014-02-03 19:53:59 89.75.34.* | nexus3000
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Dzień dobry

Chciałbym prosić o radę. Mianowicie w połowie stycznia podpisałem umowę o pracę na okres 1 roku. Wcześniej miałem dwie umowy-zlecenie (na 3 i na 5 miesięcy). Umowa o pracę, którą podpisałem, nie zawiera w swojej treści wzmianki o możliwości jej wcześniejszego rozwiązania. Niedawno dostałem propozycję pracy na lepszych warunkach w innej firmie.
Jak w takim układzie rozwiązać tę umowę o pracę? Co jeśli pracodawca nie zgodzi się na jej rozwiązanie za porozumieniem stron - czy jest jakiś inny sposób, żeby tę umowę rozwiązać?
2014-02-03 21:56:23 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie ma innego sposobu jej rozwiązania w tych okolicznościach jak właśnie porozumienie stron.

Uprzedzając pytanie- porzucenie pracy nie jest sposobem umowy rozwiązania. To jest niewywiązanie się z umowy.
No i ma konsekwencje-bo na 98% w efekcie pojawi się dyscyplinarne zwolnienie:
- pozostanie w świadectwie pracy
- gdy z nowym pracodawcą szybko się Pan rozstanie i przyjdzie się rejestrować w PUP przed upływem 6 miesięcy od zwolnienia dyscyplinarnego zdecydowanie ogranicza to możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych.
2014-01-28 09:04:23 83.27.164.* | nieznana
Re: Umowa o pracę na czas określony PROSZĘ O POMOC! [1]
Witam. 2 stycznia br. podpisałam z pracodawcą drugą umowę na czas określony (poprzednia była na termin 03.09-31.12) od właśnie 2.01 do 31.03. Chciała bym z tej pracy zrezygnować i to jak najszybciej. Po prostu wykańcza mnie psychicznie, a moje relacje z szefową są bardzo napięte. Jej stosunek do mojej osoby podchodzi pod mobbing... W umowie, co do jej rozwiązania napisane mam tylko, że w razie gdybym straciła uprawnienia do wykonywania mojego zajęcia, stosunek pracy jest wtedy natychmiast rozwiązany, z mojej winy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Czy mogę złożyć wypowiedzenie, bez żadnych konsekwencji? Na prawdę chcę jak najszybciej uciec z tego miejsca... na samą myśl o tym, że za chwilę wychodzę do pracy robi mi się słabo...

A jeśli mimo wszystko złożę wypowiedzenie (mimo iż umowa jest na krócej iż 6 mies.) to czym to może dla mnie skutkować? Bardzo proszę o pomoc!! Jestem totalnie bezsilna....
2014-01-28 12:16:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumiem w umowie obecnej nie ma klauzuli o możliwości wypowiedzenia, bo zgodnie z KP być nie może, więc nie ma kwestii ważności tej klauzuli.

Zatem nie może Pani umowy wypowiedzieć. Złożenie wypowiedzenia będzie nieważne. Może Pani rozstać się z pracodawcą jedynie za porozumieniem stron- tj. złożyć ofertę rozwiązania umowy w dowolnym terminie, pracodawca może chcieć by był to inny termin, lub w ogóle ofertę odrzucić- nie jest nią związany. Jeśli dojdziecie do porozumienia- będzie to rozwiązanie w trybie art. 30, par.1, pkt. 1 KP.
Jeśli nie podpiszecie porozumienia - jest Pani "skazana" na pracę do 31.03.

Co do kwestii mobbingu- by rozstać się z tego powodu bez wypowiedzenia tj. dając pracodawcy "dyscyplinarkę" z art. 55, par. 1'1 należy mieć rzeczywiste podstawy, a w razie odwołania się pracodawcy do sądu- móc to udowodnić/uprawdopodobnić. Co bywa trudne. Zdecydowanie na niekorzyść Pani przemawiałoby wtedy właśnie to, że raptem 3 tygodnie temu podpisała Pani kolejną umowę...

Porzucenie pracy- jest podstawą zwolnienia dyscyplinarnego ze wszystkimi konsekwencjami.
2013-12-22 18:49:38 164.127.29.* | kasia29990
Re: Umowa o pracę na czas określony [3]
Witam, mam nadzieje,że jeszcze ktoś to czyta i mi odpowie na moje pytanie. Jestem zatrudniona 1/2 etatu na czas określony(na miesiąc czasu i tak już druga umowa jest podpisana). Z tego co czytam to trzecia umowa powinna już być na czas nieokreślony. Moje pytanie jednak brzmi co z urlopem? Czy on podlega w takiej sytuacji kumulacji? W umowie jest tylko zapis, że przysługuje mi 2 dni na każdy miesiąc i muszę podpisać wniosek urlopowy u kierownika. Nic nie pisze o jego kumulacji lub braku. Jednak dostałam informacje, że urlopy się nie kumulują( za każdy nie wykorzystany dzień dostaje ekwiwalent, np. jeśli nie wykorzystam urlopu w listopadzie to do wypłaty za listopad dostaje ekwiwalent za nie wykorzystany urlop) w dodatku dopiero po przepracowaniu 6 msc mogę uzyskać urlop na żądanie.
2013-12-23 13:47:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Od końca. NIE ma regulacji polegającej na 6 miesięcznej karencji/ wymogu uzyskania stażu dla prawa do pierwszego urlopu na żądanie.

Zawsze, gdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego- może do 4 dni wykorzystać w tym trybie, o ile już tego trybu w tej liczbie dni w danym roku nie wykorzystał.

Siłą rzeczy karencja taka- jednomiesięczne dotyczy pierwszego w życiu kalendarzowego roku pracy, gdy prawo do urlopu nabywa się krocząco, z dołu, z art. 153- u. tzw. cząstkowy.

---------
Co do zasady każda kończąca się umowa o pracę, nawet z tym samym pracodawcą musi być rozliczona w kwestii urlopu- tj. wypłatą ekwiwalentu, jeśli jakikolwiek u. wypoczynkowy nie został odebrany w naturze.

TYLKO w przypadku PISEMNEJ umowy z dotychczasowym pracodawcą taki niewykorzystany urlop może przejść na kolejną z nim umowę- oczywiście bez ekwiwalentu wtedy.

Wynika to z art. 171, par. 3 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-siodmy-urlopy-pracownicze/rozdzial-i-urlopy-wypoczynkowe/art-171

Nie musi to być osobna umowa- wystarczy jako klauzula w podpisywanej kolejnej umowie.
2014-01-03 12:10:03 31.174.232.* | kasienka29990
A jest jakiś przepis mówiący o tym, że jeśli czas pracy jest ciągły(czyli praca w weekendy i święta) to nie można zaplanować sobie urlopu wypoczynkowego w weekend lub święto?
2014-01-03 12:05:45 31.174.232.* | 29990
Dziękuję za odpowiedz :D
2013-11-04 13:26:54 188.147.231.* | madziunia18191
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam,
Przebywałam na stażu 4 miesiące, po czym pracodawca podpisał ze mną umowę na 3 miesiące, czy przysługuje mi jakiś urlop? Jeżeli tak to ile dni?
2013-11-04 18:12:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Łącznie 5 dni, przy założeniu 1/1 etatu. To, czy jest to urlop proporcjonalny, czy tzw. cząstkowy zależy od tego, czy przed 2013 r. była Pani kiedykolwiek w zatrudnieniu. Różnica jest w sposobie nabywania prawa do ww urlopu.
U. proporcjonalny oznacza prawo do całego wyliczonego urlopu z góry, od pierwszego dnia. U. cząstkowy- nabywanie prawa z dołu, stopniowo po każdym miesiącu umowy.
2013-10-31 18:30:35 217.97.182.* | motyl 1986
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam,
Kończy mi się umowa na czas określony ( 2 lata) tj 4 listopada 2013r, pracodawca zaoferował mi awans na wyższe stanowisko -aneks 3 miesiące próbne. Dzisiaj się dowiedziałam że jestem w 5-6 tygodniu ciąży, i przyznam że fatalnie się czuje,nie chce stracić zasiłku bo nie zdołam siebie i maleństwo utrzymać, bardzo Was proszę doradzcie mi co mam zrobić czy pracodawca może do tamtej umowy która wygasa dac aneks na 3 miesiace czy tez na rok ??i zaznaczyc ze jak sie spisze na tym stanowisku to umowa zostaje bez zmian?? z góry serdecznie dziękuję
2013-11-01 08:57:59 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Trudno radzić, gdy nie znamy intencji pracodawcy i tego jak się zachowa w przyszłości.

W kwestii formalnej:
- moim zdaniem zmiana rodzaju umowy jest tak istotną zmianą, że wymaga po prostu nowej umowy, a nie aneksu do obecnej.
- możliwość zawarcia umowy próbnej jest wtedy, gdy rzeczywiście dochodzi do na tyle znacznej zmiany obowiązków pracownika, rodzaju pracy, wykorzystani innych jego kwalifikacji. W innym razie jest to nieuzasadnione, może być poczytane za obejście prawa pracy, sądownie uznane za zwykłą umowę nawet bezterminową:

http://www.money.pl/forum/umowa-na-okres-probny-po-umowie-na-zastepstwo--t3631107.html

W kwestii dylematu etycznego- z jednej strony winna jest Pani pracodawcy informację o ciąży, z drugiej bardzo prawdopodobne, że kolejnej umowy z tego powodu nie zawrze.

W kwestii uprawnień rodzicielskich:

1. jeśli do umowy nie dojdzie- nie nabędzie Pani prawa do zasiłku macierzyńskiego, no chyba że znajdzie nowe zatrudnienie- tytuł do ub. chorobowego. W razie rejestracji w PUP- jeśli urodzi Pani na zasiłku dla bezrobotnych- zostanie on przedłużony na okres taki, na jaki miałaby Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego.

2. jeśli do umowy dojdzie- w związku z tym, że jej koniec przypadnie na ciążę 'wyższą' niż 3 mc - zostanie ona przedłużona do dnia porodu z mocy prawa, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by dobry pracodawca zawarł kolejną umowę lub wcześniej aneksował tę 3 miesięczną. Nawet, gdy nowej umowy nie zawrzecie- na skutek tego ww przedłużenia uzyska Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego na okres taki, jak w normalnym zatrudnieniu. Oczywiście formalnie stosunek pracy ustanie, będzie to więc zasiłek bez urlopu.

Co do wysokości w zasiłku w zatrudnieniu i po jego ustaniu różnica jest taka, że w tym drugim przypadku podstawa ( co do zasady ta sama co w zatrudnieniu ) będzie wyższa od przeciętnego wynagrodzenia w kraju, to zostanie obniżona do owego przeciętnego. Innymi słowy- podstawa ta sama co na etacie, ale nie wyższa niż przeciętna. Ta przeciętna ogłaszana jest co kwartał.
2013-10-10 17:02:29 53
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam,
Podpisałem umowę na czas określony (pół roku) od 1.04.13 do 30.09.2013 r. Pracodawca w dniu 01.10.2013 r. podpisał, że mną kolejną (już drugą) umowę o pracę na czas określony. Jednakże na okres tylko jednego miesiąca – od 01.10.2013 do 31.10.2013 r.
Czy okres stosunku pracy (1 miesiąc) zawarty w ww. drugiej umowie o pracę prawnie jest zgodny z obowiązującymi przepisami? Czy aby obecne regulacje KP nie mówią o jakimś minimalnym okresie - dłuższym jak wspominany wyżej kalendarzowy jeden miesiąc?
Z góry dziękuję za pomoc.
Grzegorz.
2013-10-14 11:44:25 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE ma takiej regulacji w KP mówiącej i minimalnym okresie trwania umowy terminowej w ogóle, ani w relacji do długości umowy poprzedniej.

Zatem ww sytuacja jest zgodna z prawem pracy- o ile nie okoliczności istnienia między Wami umowy przed 1.04. (kwestia tzw. trzeciej umowy)
2013-10-07 20:07:03 88.220.145.* | anonimowa
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam, pracuje w małej korporacji. Zaczne od tego że w firmie pracują same kobiety. 2 miesiące temu zaszłam w ciąże (pracodawca jest negatywnie nastawiony do ciąż). Gdy pracodawca dowiedział się o tym pozmieniał umowy młodym dziewczyną. Koleżanka ze zmiany pierwszą umowę o prace miała na 3 miesiące próbną druga na 1rok a teraz dał jej na 3 miesiące (podobno bo kazał podpisać umowę na której nie było jego podpisu ani pieczątki a samą umowę zachował dla siebie nie wydając jej) i powiedział jej że każda kolejna będzie taka sama na 3 miesiące.Jest to umowa o prace więc moje pytanie jest takie czy to jest prawnie dawać takie umowy 3 miesiecznę po 2 latach pracy? I co oznacza brak jego podpisu pieczątki i wydania umowy pracownikowi?
2013-10-08 11:19:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Regulacja jest tu jasna (art.25'1 KP)
- umowa próbna nie liczy się do sekwencji umów
- umowa trzecia z kolei z tym samym pracodawcą, musi być zawarta na czas nieokreślony, a zawarta mimo to na czas określony z mocy prawa jest traktowana jako bezterminowa.

Sekwencja umów jest przerwana jeśli pomiędzy umowami mija ponad 1 mc bez zatrudnienia.

Sytuacja więc będzie nieprawna, jeśli za 3 mc umowa będzie terminowa, chyba że będzie zawarta po 1mc przerwy.
Sytuacja jest teraz nieprawna w zakresie braku prawidłowego egzemplarza umowy dla koleżanki- z art. 29
2013-10-01 13:01:22 83.1.193.* | tomek710
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
miałam zawarta umowe na czs określony od 15 stycznia 2013 roku do 15 lipca 2013 roku i aneksowana o kolejne 2 miesiące cz teraz jak dostane umowe na czs okreslony to jest ok ? czy powinna być już na czas nieokreślony
2013-10-05 16:45:17 109.232.31.* | ann587
aneks jest traktowany jak nowo zawarta umowa
2013-09-03 22:33:07 62.182.146.* | przemeq523
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam

Z dniem 31 sierpnia skończyła mi się druga umowa na czas określony. Pracuję dalej ale nie mam jeszcze podpisanej nowej umowy, która ma być teraz (aby obejść przepisy i nie dać na czas nieokreślony) zawarta z pośrednikiem, który niby wynajmuję pracowników do mojego zakładu. Czy to jest zgodne z prawem? Czy jak kontynuuję pracę bez podpisanej umowy to mogę się domagać tejże umowy na czas nieokreślony bo np. rozpocząłem stosunek pracy dalej z tym samym pracodawcą czy coś w tym stylu. Umowę dadzą mi do podpisania z datą wsteczną z tym niby innym pracodawcą, czy mogę w tej sytuacji wymusić na czas nieokreślony?
2013-09-04 11:25:38 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
W sensie prawnym- tak, w sądzie pracy udowadniając ww okoliczności w pozwie przeciw dotychczasowemu pracodawcy o ustalenia istnienia stosunku pracy z nim, od 1 września oraz ( w konsekwencji i zgodnie z art. 25'1 KP ), by stosunek ten był na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Trudno na forum prawnym pisać o 'szantażu' w postaci wymuszenia zawarcia umowy w zamian za nieujawnienie wykroczenia, czy nawet przestępstwa przeciw prawu pracy popełnionego przez pracodawcę. Obecna sytuacja jest nielegalna, nie można zgodnie z KP nie podpisać umowy najpóźniej do dnia rozpoczęcia świadczenia pracy, nie można też oczywiście zawierać umów fikcyjnych w zakresie określenia strony stosunku pracy.
2013-08-01 14:26:46 95.155.92.* | angelina
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Proszę bardzo o odpowiedz

Mam umowę o prace na czas określony 1 roku z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia czy jak wypowiedzenie złoże 1 sierpnia to wtedy już od 1 września nie jestem zatrudniona w tej pracy??( w jakim dniu muszę złożyc wypwiedzenie )
2013-08-02 09:41:13 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Odpowiedź nieco spóźniona, bo już 2 sierpnia, ale niczego w tej sprawie to nie zmieni.
Aby 1-miesięczny okres wypowiedzenia był skuteczny ( tj. rozwiązanie umowy nastąpiło ) 31 sierpnia wypowiedzenie należało złożyć do 30 lipca włącznie. Złożone 1 sierpnia, dziś, czy 31 sierpnia będzie skuteczne dopiero na 30 września. Taki bieg wynika z art. 30, par. 2'1 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-30

Obecnie więc chcąc rozwiązać umowę jednak przed 1 września należy próbować zawrzeć porozumienie stron z pracodawcą.

Pojawia się jeszcze jedna kwestia- mianowicie tego, że okres wypoiwedzenia jaki zawarliście w umowie jest dłuższy niż kodeksowy wynikający z art. 33 KP.

Co do zasady okres z umowy jest wiążący, chyba że wykaże się (przed sądem pracy) że BYŁ on mniej korzystny dla pracownika niż kodeksowy w momencie zawierania umowy. W świetle tego, że na ogół okres dłuższy uznaje się za korzystniejszy byłoby to trudne.

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/wydluzenie;okresu;wypowiedzenia,134,0,232838.html

orzecznictwo:

wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 r. (sygn. akt I PK 97/05, OSNP 2007/3-4/39

z dnia 2 października 2003 r. (sygn. akt I PK 416/02, OSNP 2004/19/328

z dnia 17 sierpnia 1977 r. (sygn. akt I PZ 30/77)
2013-07-29 13:31:51 88.156.24.* | jdsdkj
Re: [1]
Witam.
Podpisałam umowę, która wchodzi w życie z dniem 1.08.13 i chciałabym się dowiedzieć czy mogę ją zerwać przed tym dniem bez żadnych obiążeń?
2013-07-29 14:12:34 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
NIE. To, że termin rozpoczęcia umowy o pracę= nawiązania stosunku pracy jest późniejszy niż dzień podpisania umowy nie oznacza takiej możliwości. Nie umożliwia tego też to, że jest jeszcze przed 1 sierpnia.

Umowę tę więc można teraz rozwiązać na zasadach przewidzianych w KP po prostu. Czyli za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron. W tym pierwszym wypadku z zastosowaniem okresu zależnego od rodzaju umowy lub stażu u tego pracodawcy (niekoniecznie to jest przecież pierwsza z nim umowa).

Zatem albo porozumienie stron (czyli rozwiązanie w dowolnym terminie) o ile zgodzi się pracodawca, albo wypowiedzenie z terminami z art. 33 do 36 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace

Sytuacja komplikuje się, jeśli w podpisanej umowie zapisano okres wypowiedzenia inny niż kodeksowy.

Podstawa:

wyrok SN z 29 października 2007 r., II PK 56/07, OSNP z 2008 r. nr 23 – 24, poz. 350
2013-06-27 15:28:31 89.68.231.* | emgi
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
witam!
miałam podpisaną umowę na 5 lat od 3 września 2013na pół etatu i dzisiaj dostałam wypowiedzenie, więc wypowiedzenie nastąpi 13 lipca. oczywiście nikt nie miał obowiązku tłumaczyć mi dlaczego, ale pracodawca stwierdził, że nie ma dla mnie etatu. jednocześnie koleżance, która zaczęła pracę razem ze mną, kończy się umowa z ostatnim czerwca i od pierwszego lipca przedłużą jej umowę - pracuje ona na dokładnie takim samym stanowisku. przed tą umową pracowałam już u tego pracodawcy (między jedna umową a drugą miałam 2 miesiące przerwy, a dla koleżanki jest to pierwsza umowa) czy w takiej sytuacji mogę mieć jakieś roszczenia w stosunku do pracodawcy?...
2013-06-28 09:25:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Teoretycznie sporo zależy od tego, czy rzeczywiście ten etat zostanie zredukowany, tj. nie zostanie na Pani miejsce przyjęty ktoś inny.

Jeśli nie zostanie zredukowany można by ewentualnie powołać się art. 18'3a KP dotyczący równości traktowania w zatrudnieniu, czyli że i Pani powinna mieć przedłużoną umowę.
Gdy redukcja będzie skuteczna, ten obowiązek przecież nie sprowadza się do tego, że pracodawca powinien obie umowy przedłużyć, ale na 1/2 etatu. Byłby to nierozsądny automatyzm.

Zawsze jednak swoją decyzję pracodawca może obronić tym, że po prostu miał zastrzeżenia do Pani/ Pani pracy i jego świętym prawem jest pożegnanie się z takim pracownikiem i zastąpienie go nowym z nadzieją na to, że będzie lepszy.


W praktyce więc- nie bardzo są szanse na dochodzenie odszkodowania w tej sytuacji.

Zupełnie inaczej byłoby w przypadku umowy bezterminowej- pojawia się kwestia przyczyn wypowiedzenia- tj. obowiązku ich podania na piśmie i ich zgodności z rzeczywistością. Bo wtedy np. jest czarno na białym redukcja, i łatwo wykazać, że w rzeczywistości do niej nie doszło.
2013-06-25 16:58:15 31.61.136.* | ika1010
Witam, w tym miesiącu kończy mi się umowa na czas określony ( pierwsza była na czas próbny, druga na czas określony trzecia również, ponieważ po zakończeniu ustawy kryzysowej brakło mi 7 dni- trzeba byli mieć przepracowane 24 miesiące, przez co dostałam umowę na półtora roku teraz ona się kończy i pracodawca znowu przedłużył mi umowę do końca następnego roku czy jest to zgodne z prawem?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-06-25 18:07:55 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Czyli obecna umowa rozpoczęła się przed końcem 2011 r.- jest zatem pierwszą z sekwencji umów z art.25'1 KP. Kolejna teraz umowa MOŻE być więc również na czas określony. To niekorzystna dla Pani konsekwencja wprowadzania rozwiązań doraźnych i braku myślenia o przepisach przejściowych.

Dopiero ewentualna kolejna umowa z tym pracodawcą, o ile zawarta nie później niż miesiąc po zakończeniu tej obecnie nawiązywanej będzie musiała być umową bezterminową.

Podobne sytuacje:

http://www.money.pl/forum/umowa-na-czas-okreslony-a-ustawa-antykryzysowa-t2895073.html?_rfr=1
2013-06-25 23:40:28 31.61.136.* | ika1010
Umowa została nawiązana z data 31.12.2011 a funkcjonuje od 01.01.2012 ze względu na to, iż jest to swieto
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-06-26 09:09:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Więc jak napisałem. Inaczej byłoby gdyby poprzednia umowa trwała choć do 1 stycznia 2012, bo obecna byłaby już drugą z sekwencji, a ta lipcowa musiałaby być już bezterminową.

Ps. W umowie o pracę właściwie nie jest ważny fizyczny termin stawienia się do pracy, który wynika z dni wolnych/ świąt w kalendarzu, albo po prostu grafiku pracy. Ważna jest wskazana data rozpoczęcia stosunku pracy/ świadczenia pracy. Bo to ona jest brana pod uwagę w terminach kodeksowych czy np. ubezpieczeniach ZUS. Brak tej daty oznacza, że jest ona tożsama z datą podpisania umowy.
2013-06-08 08:28:24 83.24.223.* | ania956
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Jestem zatrudniona obecnie na czas określony do 30.09 i pracodawca poinformował mnie że z dniem 1.09 nie będzie miał dla mnie pracy i związku z tym wysyła mnie w tym okresie na cały wypoczynkowy urlop 20 dni. Czy jest to zgodne z prawem, że pracodawca narzuca mi termin urlopu wypoczynkowego nie biorąc w ogóle pod uwagę mojego zdania dodam jeszcze że chciałam 7 dni urlopu w sierpniu ale dostałam odpowiedź że nie ma takiej możliwości bo nie mam tyle urlopu, jedynie to co on w sierpniu może mi dać to 4 dni.
2013-06-10 08:30:53 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Co do zasady kwestia terminu urlopu powinna być już ustalona dużo wcześniej w planach urlopowych- tworzonych na początku roku.

I co do zasady jednostronnie, bez zgody pracownika pracodawca może wysłać go na urlop tylko w czasie okresu wypowiedzenia albo na urlop zaległy.

I również zasadą kodeksową jest to, że jeśli obecny rok (2013) nie jest pierwszym rokiem pracy w Pani życiu- prawo do urlopu za ten rok ma Pani z góry, w całości- więc można w sierpniu wnioskować o całość.

Podany wymiar- 20 dni jako urlop proporcjonalny (9/12) wskazuje na podstawę 26 dni, czyli staż 10 lat- a zatem, że nie jest to pierwszy rok.

Reasumując- z kilku powodów pracodawca łamie prawo pracy.

Więcej o ustalaniu terminu:

http://www.money.pl/forum/przymusowy-urlop-t3335992.html?_rfr=1

http://e-prawnik.pl/porady-prawne/prawo-pracy/przymusowy-urlop.html
2013-05-23 21:56:18 178.182.56.* | aka469
Jestem zatrudniona obecnie w korporacji na czas nieokreślony , tr
Awansuje :-) i otrzymałam w związku z tym inf, iż podpiszą że mną aneks który określa czas pracy na nowym miejscu pracy na okres 6 mocy, przy czym przez cały czas będę miała umowę na czas nieokreślony, nie będzie to oddelegowanie, jeśli nie sprostam nowym obowiązkom wracam na stanowisko wcześniej zajmowane.. przy czym nie otrzymałam podwyżki wynagrodzenia obecnie.. Czy to jest zgodne z przepisami ?...
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-05-24 10:24:44 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zgodne, bo jak rozumiem jest to oferta porozumienia zmieniającego, którego NIE musi Pani zaakceptować. Bez Pani zgody- mogłoby to być oddelegowanie właśnie, ale na maksimum 3 miesiące (i to bez obniżenia wynagrodzenia)

Dłuższa zmiana warunków pracy lub płacy (tu już bez względu na okres) wymaga wypowiedzenia zmieniającego albo porozumienia zmieniającego.

Podstawa- art. 42 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-42
2013-05-23 21:56:17 178.182.56.* | aka469
Jestem zatrudniona obecnie w korporacji na czas nieokreślony , tr
Awansuje :-) i otrzymałam w związku z tym inf, iż podpiszą że mną aneks który określa czas pracy na nowym miejscu pracy na okres 6 mocy, przy czym przez cały czas będę miała umowę na czas nieokreślony, nie będzie to oddelegowanie, jeśli nie sprostam nowym obowiązkom wracam na stanowisko wcześniej zajmowane.. przy czym nie otrzymałam podwyżki wynagrodzenia obecnie.. Czy to jest zgodne z przepisami ?...
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-04-19 12:39:27 77.91.61.* | paulina31
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam,otrzymałam umowe o pracę z dniem 15.04.2013 jaki mam okres na zrobienie badania okresowego zrobiłam je dobiero 18.04.2013.mam pytanie czy nikt nie bedzie pózniej sie czepiał ,że pracowałam 3 dni bez badania-pracowac bede jako pracownik biurowy.?
2013-04-19 12:51:47 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
NIE ma takiego okresu. To raczej badanie wstępne, a nie okresowe. Ewentualne 'czepianie się' będzie dotyczyć pracodawcy- nie miał prawa dopuścić do pracy bez uzyskania orzeczenia lekarskiego.

Czyli badanie ma być wykonane PRZED rozpoczęciem świadczenia pracy.

Co wynika z m.in. z wyroku z 25 czerwca 2010 Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 25 (II SA/Sz 542/10)

Grozi mu kara do 30 000 zł z art. 283 Kodeksu Pracy.

Oczywiście mówimy o fizycznym rozpoczęciu świadczenia pracy. Jeśli umowa z 15 kwietnia przewidywała rozpoczęcie pracy 18- to jest OK.

artykuł:

http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/30;tys;zl;kary;za;brak;badan;lekarskich;pracownika,125,0,482429.html
2013-03-14 14:49:31 178.180.205.* | lenny25
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam moja pierwsza umowa była na okres
od 10.06.2011 do 9.09.2011 próbna kolejna umowe miałam
od 10.09.2011 d0 30.08.2012 i kolejna
od 31.08.2012 do 1.09.2013.
Czy ta druga liczy sie jako pierwsza umowa po ustawie antykryzysowej bo słyszalam ze umowy ktore koncza sie w 2012 roku liczone sa jako pierwsza umowa??? A moja sie konczyla i podpisalam kolejna czyli we wrzesniu powinnam dostac na czas nieokreslony???
2013-03-15 09:15:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, obecnie trwająca Pani umowa o pracę jest drugą z sekwencji umów z art. 25'1 KP regulującego możliwość zawierania kolejnych umów na czas określony.

Akurat w tym przypadku czasowe funkcjonowanie ustawy tzw. antykryzysowej niczego nie zmieniło, bo umowa próbna do tej sekwencji nie wlicza się.

Zwracam uwagę, że jeśli kolejna umowa z tym pracodawcą zostanie zawarta nie bezpośrednio po obecnej tylko w miesiąc lub później po jej zakończeniu to ponownie będzie ona mogła być umową na czas określony.

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-25
2013-03-13 08:50:51 89.79.146.* | iwokrys
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
witam
mam umowę na czas określony od grudnia 2012 do 15-06-2013 ,w umowie o pracę jest klauzula o wypowiedzeniu przez obydwie strony z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia.jak mam napisać wypowiedzenie
2013-03-13 09:46:13 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jednozdaniowo, bo nie ma podstawy/obowiązku podawania powodu wypowiedzenia.

Należy zwrócić uwagę na podanie prawidłowe terminu zakończenia biegu okresu wypowiedzenia czyli rozwiązania stosunku pracy- musi on zgodnie z art. 30, par. 2'1 przypaść w sobotę.

Co oznacza, że wypowiedzenie skutecznie dostarczone dziś,jutro do soboty włącznie rozwiąże umowę w dniu 30 marca.

Wzór:

http://msp.money.pl/wzory-dokumentow/wypowiedzenie;umowy;o;prace;przez;pracownika,60,423,dokument.html

Bez wzoru- musi znaleźć się oznaczenie daty, miejsca, nazwy pracodawcy, dane pracownika i formuła" wypowiadam umowę o pracę".
Podpis odręczny.
2013-02-22 12:37:57 83.21.174.* | ghost1381
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam, mam zawartą umowę o pracę na pół etatu na czas określony 1 rok, jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje, pracodawca wymyślił, że 3 m-ce a ja dostałem nową ofertę pracy na dużo lepszych warunkach, pełen etat, umowa o pracę i lepsze wynagrodzenie, w obecnej umowie nie ma klauzuli mówiącej o okresie wypowiedzenia tylko jest to zawarte na osobnej kartce, której podpisanie wymusił na mnie pracodawca w chwili zawierania umowy, jeśli bym nie podpisał to nie dostałbym umowy, czy jest to zgodne z prawem? Moja umowa nie zawiera żadnych załączników.
2013-02-22 12:59:41 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Klauzula o możliwości rozwiązania umowy na czas określony NIE musi być zawarta w samej umowie. Może być osobnym pismem, albo znaleźć się np. w piśmie o warunkach zatrudnienia.

Może być też dorozumiana- zobacz Wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 2001 r., I PKN 527/2000.

Dłuższy niż kodeksowy 2 tygodniowy okres też jest dopuszczalny i was obowiązuje. Zastosowanie okresu krótszego wymagałoby udowodnienia przed sądem pracy tego, że w momencie umowy zawierania okres dłuższy był mniej korzystny dla pracownika niż okres kodeksowy, albo tego, że rzeczywiście był on wymuszony- tj. np. była to praktycznie jedyna oferta pracy dla Pana, był Pan bez innych środków do życia.

Ww udowodnienie jak widać jest b. trudne.

Przydatne orzeczenia SN:
-sygn. akt I PK 97/05, OSNP 2007/3-4/39
-sygn. akt I PK 416/02, OSNP 2004/19/328
2013-02-20 19:08:15 veta24
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
pomocy|!!!!!!!!!!! Dzień dobry, pracuje od 2005 roku mam umowe na czas określony ,pracodawca 20.02.2013 roku dał mi wypowiedzenie za porozumieniem stron gdy nie chciałem się zgodzić ponieważ kuroniuwkę dostałbym za 3 miesięce, pracodawca zagrodził mi że zwolni mnie dysyplinalnie ( nie z mojej winy) nie wiem co mam zrobić w końcu podpisałem to wypowiedzenie które zostało u kadrowej
2013-02-21 09:48:58 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No to głupio Pan zrobił, należało się po prostu na porozumienie stron nie zgodzić, a od ewentualnej dyscyplinarki jako ewidentnie nieprawnej po prostu odwołać do sądu pracy. Wtedy pracodawca musiałby udowodnić jej zasadność, co na 95% by mu się nie udało.

Teraz bardzo trudno to odkręcić. Nie ma instytucji odwołania się od porozumienia. Musiałby Pan wytoczyć normalny proces cywilny przeciw pracodawcy i udowodnić, że ewidentnie porozumienie zostało podpisane pod przymusem. Co oczywiście będzie bardzo trudne przy np. braku świadka.

Owszem były takie orzeczenia- np.SN z dnia 4.03.2004 r., sygn. akt I PK 435/03, z dnia 22.01.2004 r., sygn. akt I PK 199/03).
2013-02-19 19:16:47 89.71.122.* | agnieszka 0123
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Dzień dobry, mam umowę o pracę na czas określony, na rok. W umowie jest paragraf dotyczący wypowiedzenia - okres 1 miesiąca. Czy to jest zgodne z prawem ? Czy mam okres wypowiedzenia miesiąc, jak w umowie, czy 2 tygodnie, jak w kodeksie ??
2013-02-19 22:15:59 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zgodne. By zastosować ten krótszy kodeksowy okres należałoby móc udowodnić, że okres miesięczny BYŁ mniej korzystny dla pracownika w momencie umowy zawierania. To dość karkołomne.

Zobacz wyrok SN z 10 stycznia 2006 r., I PK 97/05, OSN 2007/ 3-4/ 39).

Po prostu zastosowanie okresu krótszego na 95% skutkowałoby dyscyplinarką ze strony pracodawcy- porzucenie pracy przed upływem miesięcznego - ustalonego w umowie okresu wypowiedzenia od której należałoby się odwołać i ww dowód przeprowadzić.
2013-02-13 17:22:55 83.18.133.* | atn
Re: Umowa o pracę na czas określony [2]
Witam,
proszę o odpowiedz. Mam umowę na czas określony na 2 lata, jednak pracodawca chce ją rozwiązać po okresie 1 roku. Czy mam prawo nie zgodzić się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? Jeśli nawet dojdzie do wypowiedzenia bez podania przyczyny to czy wobec tego mogę dmagać się odszkodowania w wysokości za 3 miesiące i w jakiej formie to zrobić??? Proszę o odpowiedż.
2013-02-19 21:57:32 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak sama nazwa wskazuje porozumienie stron wymaga zgody OBU stron, czyli zgody strony, której takie rozwiązanie się proponuje. Więc oczywiście NIE musi Pan/Pani wyrazić zgody.

Wypowiedzenie tej umowy NIE wymaga podania przyczyny, ale jest możliwe tylko pod warunkiem istnienia w jej tekście zapisu o takiej możliwości. Brak zapisu uniemożliwia jej wypowiedzenie, no chyba, że dochodzi do likwidacji/upadłości zakładu (art.41'1, par. 2 KP)

Zatem roszczenie związane z nieprawnym wypowiedzeniem byłoby uzasadnione, gdyby umowę wypowiedziano przy braku ww klauzuli o możliwości wypowiedzenia bez okoliczności upadłości/likwidacji zakładu.
2013-02-20 10:02:26 83.18.133.* | atn
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam i przepraszam za niecierpliwość.
2013-01-30 11:41:38 jankuszelas
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam.
Umowa o pracę zawarta jest na okres 8 miesięcy,
W czasie trwania umowy nabywam prawo do emerytury.
Czy mogę przejść na emeryturę z obecnego zakładu pracy ?
(uczelnia-budżetówka)
Jest to praca w szatni i pracuje już 6 sezon.
Pozdrawiam.
2013-01-30 20:17:31 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nabywa Pan prawo w związku z uzyskaniem wieku emerytalnego Oraz złożeniem wniosku o emeryturę.
Prawo to jednak ulega od razu zawieszeniu, jeśli w dniu wydania decyzji ZUS nadal pracuje Pan u pracodawcy, u którego pracował Pan w dniu wydanie decyzji poprzedzającym.

Czyli aby od razu uzyskać świadczenie trzeba odpowiednio wcześniej złożyć wypowiedzenie w pracy, rozwiązać umowę za porozumieniem stron. W innym przypadku ZUS z wypłatą będzie czekał aż do dostarczenia świadectwa pracy albo zaświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy. I wypłatę podejmie dopiero od miesiąca, w którym taki dokument uzyska, bez wyrównania wstecz za poprzednie miesiące, jeśli pomiędzy miesiącem wydania decyzji a miesiącem dostarczenia dokumentu będzie przynajmniej jeden miesiąc kalendarzowy.

Mając dobre układy z pracodawcą można po prostu rozwiązać stosunek pracy, uzyskać ww dokument i już następnego dnia zacząć nową umowę na tym samym stanowisku u tego samego pracodawcy i jednocześnie pobierać emeryturę.

Powyższe wynika z art. 103a Ustawy emerytalnej.
2013-01-18 17:06:30 164.126.124.* | magdalenaB580
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam
pracuję w pewnej firmie od marca 2012. Pierwszą umowę na czas określony miałam od 1 marca do 31 listopada 2012. Kolejna była od 1 grudnia 2012 do 31 stycznia 2013. Dzisiaj jest już 18 stycznia a ja dalej nie wiem czy pracodawca przedłuży mi umowę czy może jednak od lutego zostanę bezrobotna. Proszę o odpowiedź jakie prawa mam w tej sytuacji?
2013-01-21 10:49:27 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
KP nie reguluje jakoś specjalnie takiej sytuacji.
Pracodawca NIE ma obowiązku ani podpisywania kolejnej umowy, ani informowania o braku chęci podpisywania kolejnej umowy, ani żadnego terminu na informowanie.
To kwestia zwykłej ludzkiej odpowiedzialności czy zwyczajów w firmie.
Ma Pani prawo po prostu zapytać o tę przyszłość oraz wyrazić swoją chęć kontynuacji pracy- bo rozumiem, że tak jest.
Czyli wykazać aktywność w tej sprawie.

KP reguluje dopiero kwestię tego, jaka ma być kolejna umowa, jeśli zawrzecie ją nie później niż miesiąc po 31 stycznia- art. 25'1 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-25
2013-01-16 21:54:20 188.47.117.* | Mika
Witam! Jestem pracodawca, i nurtuje mnie pewna sprawa.Od sierpnia 2012 roku miałam na stażu dziewczynę która teraz została zatrudniona na 3 miesiące. Pracownica myśląc ze automatycznie przechodzi na umowę o prace juz 1wszego stycznia przyniosła L4 , jednakże umowa była wypisana z data 9.01.2013 gdyż na to miałam dwa tygodnie od momentu zakończenia stażu. Dzisiaj pracownica ponownie nie zjawiła sie w pracy wysyłając swoją siostrę na 15 min przed rozpoczęciem pracy z kolejnym L4. Czy jest jakiś przepis chroniący także pracodawcę od ludzi którzy tylko czyhają zeby wymagać sie od pracy? Czy od takiego krótkiego czasu po zawarciu umowy chorobowe wypłaca juz pracodawca? Prosze o odpowiedz.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-01-17 10:06:27 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. oczywiście wynagrodzenie chorobowe należne jest od 9 stycznia.
2. żadnej specjalnej ochrony dla pracodawcy w takiej sytuacji nie ma. Jest ogólna, mająca zastosowanie dla każdego pracownika, również długoletniego- tj. kontrola zasadności zwolnienia/prawidłowości jego wykorzystania. To, czy czyni to ZUS, czy pracodawca zależy od 'wielkości' pracodawcy, ale nawet gdy czyni to ZUS, pracodawca może z takim wnioskiem do ZUS wystąpić.
Tu więcej:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kontrola;zasadnosci;zwolnienia;lekarskiego;pracownika,240,0,786416.html

http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/falszywe;zwolnienie;szef;lub;zus;to;sprawdzi,209,0,371921.html

Wykazanie nieprawidłowości daje podstawę do dyscyplinarki z art. 52 KP.

3. w dalszym horyznocie czasowym- 'ochrona' polega na możliwości zwolnienia bez wypowiedzenia z art. 53- czyli po długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W tym przypadku dopiero po 3 mc:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-53
-1 spadek
2013-01-06 21:18:10 89.79.210.* | Oliwier
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam, mam od poczatku stycznia 2013 zawartą umowę na okres 2 lat na czas określony,pracodawca obiecał mi podpisać umowę na 5 lat, ale później się wycofał ponoć zmieniły sie przepisy. Mam pytanie na jaki najdłuższy okres mógłbym podpisać umowę na czas określony zaczynając od stycznia 2013 r.
2013-01-07 09:51:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. Nic w tym zakresie się nie zmieniło z początkiem 2013 r.
2. Ostatnia zmiana w tym zakresie miała miejsce z końcem 2011 r. i szła w przeciwnym kierunku.
3. NIE ma obecnie żadnego limitu czasu trwania umowy na czas określony.

4. Niezależnie od powyższych ma zastosowanie orzecznictwo- w pewnych przypadkach można sądownie przekwalifikować taką długą umowę wykazując, że podstawowym motywem jej długości jest tylko niezawarcie umowy bezterminowej, a nie sytuacja zakładu czy rodzaj zadania:

http://www.money.pl/forum/umowa-na-czas-okreslony-na-jak-dlugo-t3282767.html
2012-11-24 15:08:14 87.207.77.* | artur1234
Re: Umowa o pracę na czas określony [4]
Witam, mam pytanie o bieg wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony (umowa na dwa lata, mam w niej zapisany dwutygodniowy okres wypowiedzenia). Jeśli wypowiedzenie złożę 26.11.2012 to liczy się ono od tego dnia czy jakoś inaczej? Z góry dziękuję za odpowiedź!
2012-11-26 10:27:12 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Złożone w tym dniu swój bieg
- rozpocznie w niedzielę 2 grudnia
- zakończy (umowa się rozwiąże) w sobotę 15 grudnia.

Wynika to z art. 30, par. 2'1 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-30
2012-11-26 21:34:04 87.207.77.* | artur1234
Dziękuję za odpowiedź!
2012-11-27 09:16:27 benjaminB  [ Bywalec forum ]
a cz to prawda że umowy na czas określony nie mogę wypowiedzieć, jeśli nie ma o tym wzmianki w umowie?
2012-11-27 10:02:42 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
TAK. Wynika to z art. 33 KP i art. 30, ust.1, pkt.4 KP
2012-11-18 13:24:08 89.70.57.* | zośka
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam, mam pytanie co do przysługującej odprawy w przypadku rozwiązania umowy na czas określony. Moja umowa była zawarta 1.10.2012 i okres dwóch lat, po dwóch miesiącach została wypowiedziana przez pracodawcę. W wypowiedzeniu pracodawca nie określa przyczyny zwolnienia. Czy mam prawo do jednomiesięcznej odprawy?
2012-11-20 11:15:55 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To zależy od wielkości pracodawcy, rzeczywistej przyczyny i tego co znajdzie się w świadectwie pracy. To, że umowa była na czas określony nie ma znaczenia.

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,404671.html

Czyli w św. pracy musi znaleźć się odwołanie do ww ustawy lub zapis, że z przyczyn nieleżących po stronie pracownika.
2012-10-23 20:47:53 83.4.178.* | Pracujący
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam, pracuję w zakładzie od czerwca 2010 roku, pierwszą umowę dostałem na czas określony na 3 miesiące, kolejną na 4 miesiące do końca roku 2010, następnie od stycznia 2011 do bodajże sierpnia (trzecia umowa), standardowo kolejną umowę dostałem do końca roku 2011(czwartą), od stycznia 2012 do lipca 2012 miałem piątą umowę i w tym momencie mam szóstą umowę, jakżeby inaczej - do końca 2012 roku. Chciałbym się w związku z tym dowiedzieć czy to jest zgodne z prawem oraz czy na umowę ma wpływ to, że przez ten okres zdarzało się również, że miałem umowy na 0,75 czy też 0,875 etatu. Pozdrawiam
2012-10-24 13:23:02 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pana umowy z lat 2010-2011 przypadły na obowiązywanie Ustawy tzw. antykryzysowej, która czasowo zniosła limit liczbowy kolejnych umów czasowych (art.25'1 KP) na rzecz limitu łącznego czasu ich trwania (24 mc).
Do dnia 31 grudnia 2011 w Pana przypadku ów limit nie został przekroczony.
Od stycznia 2012 powróciła stara regulacja i niestety (jak dla Pana) umowa od stycznia 2012 jest PIERWSZĄ z tej sekwencji. Obecna Pana umowa mogła być znów na czas określony.
Jest to zgodne z prawem pracy.
Zmiana wymiarów etatu jest tu bez znaczenia.
Jest Pan 'ofiarą' zbyt częstego majstrowania w przepisach i braku przepisów przejściowych uwzględniających wszystkie możliwe opcje.

Uwaga. Jeśli z tym pracodawcą zawrze Pan kolejną umowę nie później niż od 1 lutego 2013- będzie musiała już być na czas nieokreślony, a jeśli nawet będzie na czas określony- to i tak z mocy prawa będzie traktowana jak bezterminowa:
2012-10-05 21:04:11 83.4.235.* | poman
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam,
Pracuje w zakladzie najpierw na umowe zlecenie na 3 miesiace potem 6miesieczna umowa na czas okreslony a teraz dwuletnia na czas okreslony ktora konczy mi sie z koncem roku. Chcialbym jednak odejsc gdyz znalazlem nowa prace i nie wiem czy musze te 2 tygodnie wypowiedzenia przepracowac czy moge sie z pracodawca dogadac zebym odszedl np po 3 dniach?
2012-10-08 10:17:12 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
"Te dwa tygodnie" w ogóle występują tylko w przypadku istnienia zapisu o możliwości wypowiedzenia w umowie.

Zawsze jest możliwe porozumienie stron w tym zakresie- czyli rozwiązanie umowy w trybie art. 30, par.1, pkt.1) KP nawet z dnia na dzień, które z definicji wymaga jednak zgody drugiej strony.

Bez zgody i klauzuli o wypowiedzeniu- umowa ta musi dotrwać do końca roku.
Można rozważyć ( co osobiście potępiam ) porzucenie pracy jeśli jest pewność nowego zatrudnienia.
2012-10-02 11:31:17 77.254.247.* | strategia
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam,
Pracuje w zakładzie już 6 rok, i co rok dostaje umowę na rok, z tym że dwie pierwsze umowy byłam na innym stanowisku, a pozostałe 4 umowy na innym, dyrektor powiedział, że z przyczyn ekonomicznych nie może dać umowy na czas nieokreślony. Jak to jest? czy już zawsze będę dostawać umowę tylko na czas określony?
2012-10-02 12:17:55 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ani odmienność stanowisk, ani sytuacja ekonomiczna firma nie mają wpływu na regulację w zakresie limitu umów na czas określony z tym samym pracodawcą.
Ma znaczenie to, które z nich były zawarte na próbę, jaki był odstęp między nimi oraz kiedy konkretnie przypadły. Przez ostatnie 6 lat mieliśmy dwukrotnie zmianę przepisów wynikającą z zawieszenia stosowania art.25'1 KP przez regulację z tzw. ustawy antykryzysowej.

Jeśli doszło w okresie 22.9.2009 do 31.12.2011 r. do przekroczenia limitu 24 miesięcy z art.13 tej ustawy- to służyło prawo do sądownego uznania umowy za bezterminową. Bez niego umowa trwająca w dniu 1.01.2012 r. jest/była pierwszą z sekwencji z art.25'1 KP.
2012-09-27 12:17:29 30041986
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam
Mam pytanie odnośnie mojej umowy.Zostałam zatrudniona w firmie najpierw :
-okres próbny od 07.05.2010-06.06.2010
- na czas określony od 07.06.2010-06.06.2011
- na czas określony od 07.06.2011-06.06.2014
Moje pytanie dotyczy tego czy ostatnia umowa staje się prawnie umową na czas nieokreślony w związku z tym iż została podpisana w czasie trwania ustawy antykryzysowej?? Proszę o odpowiedź
Pozdrawiam
2012-10-01 12:16:41 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Stałaby się, gdyby sprawę skierowała Pani do sądu pracy i uzyskała takie orzeczenie. Nieprawne przekroczenie limitu 24 miesięcy NIE sprawia automatycznego przekształcenia umowy.

Bez wyroku- obecna umowa jest PIERWSZĄ z sekwencji z art.25'1 KP- czyli może po niej być kolejna na czas określony.
2012-09-25 21:27:00 89.67.132.* | achhh
Re: Umowa o pracę na czas określony [2]
Witam,
Czy umowa na czas określony nie może być zmieniana podczas trwania? Mianowicie mam umowę do końca br od kwietnie 2011r , szef obiecał mi, że będę miała zmienioną na czas niekreślony. W efekcie jednak zakomunikował mi, iż nie ma takiej możliwości, ponieważ ma odgórnie zabronione. Pracuję w jednostce wojskowej jako pracownik cywilny, chciałabym wiedzieć czy wojsko opiera się na innym kodeksie pracy? I jak to wygląda w oczach prawa. Z góry dziękuję za udzielone mi informacje.
Pozdrawiam
2012-09-26 11:19:30 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE ma takiej regulacji w Kodeksie Pracy, umowa w każdym czasie może być aneksowana, zmieniona, czy to porozumieniem zmieniającym czy wypowiedzeniem zmieniającym.

O odgórnych służbowych zaleceniach w WP się nie wypowiadam.

Może są rzeczywiste, może są wymyślone, ale niby jak chce Pani wyegzekwować ustną obietnicę szefa, który ma swojego szefa....
2012-09-28 22:38:07 89.67.132.* | achhh
Rzeczywiście nie mogę nic udowodnić ani też zmusić do wywiązania się z obietnicy... Zadając Panu pytanie chciałam tylko utwierdzić się w przekonaniu, iż zostałam oszukana.
Dziękuję ślicznie i pozdrawiam,
2012-09-25 17:10:22 86.13.218.* | malina
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
witam mam dwa pytania:
1. Jestem na 2-tygodniowym wypowiedzeniu , od 15września, 19 września zaniosłam miesięczne zwolnienie lekarskie, czy po okresie wypowiedzenia czyli 29 wrzesnia muszę sie zarejestrować w urzędzie miasta bym mogła dalej otrzymywać pieniądze ( wiem , że po okresie wypowiedzenia pieniądze wypłaca ZUS ) jednak czy muszę jakoś działać w tej sprawie czy tym wszystkim zajmuje się mój były pracodawca, czy on ma obowiązek przekazania tego dalej czy jestem zobowiązana do wykonania jakiejś czynności ?
2. Miałam jeszcze urlop 2-tygodniowy który pracodawca dał mi na okres wypowiedzenia czyli teraz, dostane zwrot pieniędzy za ten urlop czy pracodawca był cwany i wie , że nie należy mi się już za niego kasa?

czekam na odpowiedź i z góry dziękuje.
2012-09-25 18:50:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
ad.1. Urzędu miasta te kwestie nie interesują.
W związku z tym, że zwolnienie sięga "poza" umowę o pracę- od pierwszego dnia po umowie będzie to już zasiłek chorobowy z ZUS, dokumentację w tym zakresie przesyła pracodawca do ZUS. Pani kontaktuje się z ZUS jedynie w wypadku uzyskania kolejnego zwolnienia, czyli kontynuacji choroby- dostarcza kolejne ZLA do ZUS.

ad.2. Zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy. W związku z tym, że nie wykorzysta go już Pani w naturze w czasie tej umowy- należny jest Pani ekwiwalent pieniężny- czyli odpowiednio wyliczone wynagrodzenie za każdy dzień należnego urlopu, którego Pani nie wykorzystała.
Wynika to z art. 171 Kodeksu Pracy.
2012-09-18 19:08:52 86.13.218.* | Kinguuucha
Re: Umowa o pracę na czas określony [3]
witam mam pytanie , moja mama pracuje w sklepie spożywczym prawie 3 lata, dwa razy miała przedłużaną umowe na czas określony. W sobotę dostała dwutygodniowe wypowiedzenie , ale umowę ma do konca grudnia. Czy należy jej się jakaś odprawa? proszę o pomoc
2012-09-18 21:58:00 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Dwutygodniowe wypowiedzenie jest standardowym, kodeksowym przy umowie na czas określony, o ile umowa jest przynajmniej na pół roku i zapis o możliwości wypowiedzenia w niej zawarto.

Prawo do odprawy pracowniczej zależy przede wszystkim od wielkości pracodawcy i tego, po której stronie stosunku pracy leży wyłącznie przyczyna wypowiedzenia.
Nie jest ono związane tylko z faktem zakończenia umowy przed czasem. Z tego powodu odprawa nie przysługuje.

O tym więcej tu:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,404671.html

Kwestię legalności tego, że 3 umowa jest znów na czas określony trudno mi ocenić bez konkretnych dat trwania tych umów ( bo w międzyczasie nastąpiła zmiana regulacji tej kwestii ).
2012-09-19 15:26:29 86.13.218.* | Kinguuucha
dziękuje za pomoc , mam jeszcze jedno pytanie . Wyżej jest napisane że wypowiedzenie skladane jest zawsze w sobotę moja mama dostała je w sobotę lecz data jest z piątku czy ma to jakieś większe znaczenie ? chodzi o to czy może coś z tym zrobić ponieważ pracodawca nie jest wobec niej fair zwolnil ją ponieważ przekazuje stanowisko innej osobie ( z rodziny ) a w wypowiedzeniu napisal ( małym druczkiem , mama nie zauwazyla i podpisala ) ze to z jej winy z winy niedbalosci . Dodam ze wczesniej się leczyła ( chory kregoslup) i w poniedzialek ( w sobote dostala wypowiedzenie) zaniosla zwolnienie chorobowe , wiem ze moze i ze dostanie, chodzi mi o to ze pracodawca jest nie fair.
2012-09-19 15:50:53 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wyżej jest napisane, że wypowiedzenie, którego okres oznaczony jest w tygodniach KOŃCZY się w sobotę.

Ważna jest data, z jaką się druga strona może z wypowiedzeniem zapoznać. Rozbieżność daty na piśmie i wręczenia miałaby w tej sytuacji znaczenie gdyby mama otrzymała je w niedzielę lub później- bo przesunęłoby to rozwiązanie umowy o tydzień.
No chyba, że podpisałaby bez daty zapoznania się- nie mogłaby w razie konfliktu udowodnić, że nie było to w ów piątek.

ALE:
- w ogóle nie jest wymagany podpis drugiej strony na wypowiedzeniu, bo nie dochodzi tu do wyrażania zgody. Podpis ułatwia jedynie w razie konfliktu udowodnienie, że strona miała możliwość się z wypowiedzeniem zapoznać.
- przy umowie na czas określony nie ma w ogóle obowiązku podawać przyczyny, może być bez przyczyny, dziwne że pracodawca cokolwiek na ten temat wpisał.
- przy umowie na czas nieokreślony obowiązek podania powodu wypowiedzenia istnieje, jak również tego, by byłą ona rzeczywista, prawdziwa, konkretna. Niespełnienie tego daje możliwość uznania go w sądzie pracy za nieprawne i w konsekwencji przywrócenie do pracy lub odszkodowanie.

Czy w sytuacji, gdy w ogóle takiego wymogu nie ma, podanie przyczyny nieprawdziwej skutkuje podobnie- to trochę zawiła kwestia prawna....
Ale nie, już znalazłem. Jest wyrok SN (I PKN 607/98)
z dnia 4 marca 1999 r. z którego wynika, że w takim przypadku nawet zmyślone powód wypowiedzenia nie daje pracownikowi prawa do roszczeń jak w przypadku umowy na czas nieokreślony.
2012-09-12 19:41:41 83.21.107.* | Wiolka2905
Re: Umowa o pracę na czas określony [1]
Witam
Pierwszą umowę miałam na 3-siące mastępnie została zmieniona na 5-cio letnią która kończy mi się w 2014 roku , czy taka umowa w między czasie może być zmieniona na umowę zlecenie czy też o dzieło.

dziękuje.
2012-09-12 23:13:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zmieniona- nie.
Obecna umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron, albo wypowiedziana, jeśli klauzula o takiej możliwości w jej tekście się znajduje.

To, czy z dotychczasowym pracodawcą zawrze potem Pani umowę jako zleceniobiorca, czy wykonawca dzieła jest już kwestią osobną, niezależną.

Niezależnie od powyższego- nie można zawierać umowy cywilno-prawnej zamiast umowy o pracę. Czyli relacja wasza- zależności, zdań, obowiązków mająca znamiona stosunku pracy, a unormowana inaczej niż stosunek pracy jest omijaniem prawa.
Najnowsze wiadomości
Podobne artykuły