Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki?

2007-07-24 12:20

Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki?

Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki?

Budowa drogi (czy też innego obiektu użyteczności publicznej) niejednokrotnie napotyka przeszkodę w postaci prawa przysługującego jakiemuś podmiotowi do nieruchomości, przez którą droga ma przebiegać.

Rozwiązanie tego problemu wymaga zastosowania procedur pozwalających na przejęcie przedmiotowej nieruchomości dla potrzeb użyteczności publicznej w taki sposób, aby osoba dotychczas władająca nieruchomością nie była pokrzywdzona.

Dopuszczalność wywłaszczenia nieruchomości, jako wyjątek od konstytucyjnej zasady ochrony własności, przewiduje art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi, iż wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Zasady wywłaszczenia precyzuje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.04.261.2603). Na jej podstawie może podlegać wywłaszczeniu nieruchomość, która położona jest na obszarze przeznaczonym w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne, jak również nieruchomość, dla której wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Takim samym zasadom podlega wywłaszczenie części nieruchomości, przy czym jeżeli wywłaszczeniem jest objęta jedynie część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości ma prawo domagać się od podmiotu przejmującego ową część nieruchomości nabycia także pozostałej części.

Wywłaszczeniem ustawa nazywa pozbawienie albo ograniczenie, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. W tym sensie jest więc ono środkiem ostatecznym.

Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.

Jedynymi podmiotami, na których rzecz wywłaszczenie może nastąpić są Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - na wniosek jej organu wykonawczego.

Wszczęcie postępowania z urzędu może także nastąpić na skutek zawiadomienia złożonego przez podmiot, który zamierza realizować cel publiczny.

Najpierw rokowania, potem wywłaszczenie

Postępowanie wywłaszczeniowe obligatoryjnie powinno być poprzedzone rokowaniami o nabycie w drodze umowy prawa do nieruchomości, w trakcie prowadzenia rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna.

Tylko w wypadku braku porozumienia między stronami, starosta uprawniony jest do wydania decyzji o wywłaszczeniu. Obowiązany jest jednak odczekać jeszcze 2 miesiące, w czasie których osoba dotychczas władająca nieruchomością może jeszcze zdecydować się na zawarcie umowy.

CO POWINNA ZAWIERAĆ DECYZJA:

Ustawa wyszczególnia elementy, swoiste dla decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości. Decyzja powinna zawierać:

1) ustalenie, na jakie cele nieruchomość jest wywłaszczana;
2) określenie przedmiotu wywłaszczenia przez podanie oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz według katastru nieruchomości;
3) określenie praw podlegających wywłaszczeniu;
4) wskazanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości;

5) wskazanie osoby, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości;
6) zobowiązanie do zapewnienia lokali zamiennych
7) ustalenie wysokości odszkodowania.

Kiedy nieruchomość staje się wywłaszczona

Przejście prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego następuje z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stała się ostateczna (podobnie jest z przejściem innych praw).

Jeśli wywłaszczona nieruchomość nie ma być natychmiastowo wykorzystana do celu, na który nastąpiło wywłaszczenie, poprzedni właściciel może złożyć wniosek o oddaniu mu przedmiotowej nieruchomości w dzierżawę.

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdyż podmiot, na którego rzecz nastąpiło wywłaszczenie ma 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna na rozpoczęcie prac związanych z realizacją celu i 10 lat, od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, na zrealizowanie celu określonego w decyzji (po tym okresie nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu).

Przy czym nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, chyba że poprzedni właściciel lub jego spadkobierca nie złożą wniosku o zwrot tej nieruchomości.

Jak zostało już wyżej zaznaczone, wywłaszczenie nastąpić może jedynie za wypłatą „słusznego odszkodowania". Ową „słuszność" wypłacanej kwoty pieniężnej precyzuje art.128 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzając wymóg, aby odszkodowanie odpowiadało wartości wywłaszczonej nieruchomości lub wartości tego prawa.

Wysokość odszkodowania ustala starosta na podstawie wartości rynkowej nieruchomości, a tę określa rzeczoznawca majątkowy. Wartość ta ustalana jest według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Odszkodowanie powinno być zapłacone jednorazowo w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu.

Do przejmowania nieruchomości lub ich części na cele związane z budową dróg publicznych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ((Dz.U.03.80.721; przed dniem 16.12.2006 r. tytuł brzmiał: o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych), która stanowi lex specialis wobec ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Procedury wywłaszczeniowe w niej przewidziane są znacznie prostsze niż przedstawione wyżej, gdyż pominięty został etap rokowań w sprawie odkupu nieruchomości.

Wojewoda (w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich) albo starosta (w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych) na wniosek właściwego zarządcy drogi wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi. Tą decyzją zatwierdza się projekt podziału nieruchomości, przy czym linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi stanowią linie podziału nieruchomości.

Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa:
1) własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,
2) własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
- z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.

Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych doręczają decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi wnioskodawcy oraz zawiadamiają o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w prasie lokalnej. Ponadto wysyłają zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji drogi dotychczasowemu właścicielowi na adres określony w ewidencji gruntów.

Również w tym wypadku, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.

Wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości i jej wartości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi przez organ I instancji. Do ustalenia wartości nieruchomości mają zastosowanie odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. W odniesieniu do lokali mieszkalnych ustalona wartość odszkodowania nie może pogorszyć warunków mieszkaniowych dotychczasowego właściciela.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo samorządowa jednostka organizacyjna otrzymują z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna.

Przyspieszona procedura wywłaszczenia na cele budowy dróg i autostrad ma na celu przyspieszenie realizacji inwestycji w tym zakresie, jako że dobrych dróg wciąż w naszym kraju brakuje, a fundusze na ich budowę, w części przekazywane ze środków Unii Europejskiej, muszą zostać wykorzystane w ściśle określonym terminie.

Uregulowanie to budzi jednak wątpliwości, co do prawidłowości zagwarantowania praw właścicieli nieruchomości, którzy mogą zostać zaskoczeni decyzją pozbawiającą ich tytułu prawnego do nieruchomości.

O ile istnieją racje zastosowania środków zmierzających do przyspieszenia postępowania w przypadku głównych arterii komunikacyjnych, takich jak autostrady czy główne drogi krajowe, o tyle w przypadku dróg gminnych i powiatowych słuszniejszym rozwiązaniem wydaje się stosowanie procedury rokowań z właścicielami nieruchomości. Wywłaszczenie powinno być wszak środkiem ostatecznym, a nie regułą postępowania.

Paweł Tenerowicz
Karolina Lukoszek

Autorzy są prawnikami Kancelarii Prawnej Miller&Canfield

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.04.261.2603).
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.03.80.721).

tagi

odszkodowanie, wywłaszczenie, budowa drogi

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2015-01-26 11:34:10 178.43.13.* | chołuj Irena
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
Przy drodze krajowej bardzo ruchliwej przy której jest wioska oddalona o 1,5 km od miasta droga 12
gmina chce wybudować chodnik wszyscy się godzą oprócz 3 mieszkańców. Czy można część
działki wywłaszczyć pod budowę chodnika dla pieszych?
Spór o te działki /kawałki trwa już 8 lat.
Proszę o odpowiedz.
Irena Chołuj
2015-01-26 11:32:00 178.43.13.* | chołuj Irena
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
Przy drodze krajowej bardzo ruchliwej przy której jest wioska oddalona o 1,5 km od miasta droga 12
gmina chce wybudować chodnik wszyscy się godzą oprócz 3 mieszkańców. Czy można część
działki wywłaszczyć pod budowę chodnika dla pieszych?
Spór o te działki /kawałki trwa już 8 lat.
Proszę o odpowiedz.
Irena Chołuj
2013-02-23 20:26:09 83.26.78.* | tdkrol
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
A co w sytuacji, gdy właściciel nie żyje? zostają natomiast spadkobiercy. Czy w takiej sytuacji gmina może wywłaszczyć grunt pod drogę?
2012-08-12 12:55:55 83.20.87.* | nibyt
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
To tylko teoria. W praktyce sprawy ciągną się latami. www.wywlaszczenie.info
Mamy państwo chamstwa i bezprawia
14 awans
2012-07-05 14:14:57 83.11.169.* | wt-kontakt
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
www.wywlaszczenie.info
2011-07-06 12:04:46 prodevelopment
Problemy legislacyjne Forum [0]
Jesteśmy inicjatorem program wspierającego dobre rządzenie i procesy legislacyjne z zakresu planowania przestrzennego i urbanizacji.
15 czerwca organizowaliśmy konferencję „Finansowe skutki polskiego systemu planowania przestrzennego”. Inicjatywa uzyskała poparcie najważniejszych organizacji związanych z architekturą przestrzenną, urbanizacją, branżą deweloperską oraz samorządów terytorialnych.
W odpowiedzi na potrzebę konstruktywnej debaty społecznej stworzyliśmy forum. To doskonałe miejsce do publicznej dyskusji nad tematami, które najbardziej Państwa bulwersują i wymagają natychmiastowych działań naprawczych .
Udostępniamy Państwu forum mając nadzieję na wypowiedzi, pomysły, wnioski oraz debatę dotyczącą problemów urbanizacyjnych.
Zapraszamy do rejestracji oraz przyłączenia się do dyskusji.
http://www.finansewurbanizacji.pl/forum
2011-04-29 13:33:02 188.33.163.* | TomaszNowy
Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
zobacz tutaj:

http://kredyt-na-mieszkanie.blogspot.com
2010-05-23 11:32:22 83.2.136.* | gosc1
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [1]
Polecam serwis, dzięki któremu można najsprawniej rozwiązać każdy problem prawny. Składając zapytanie możesz liczyć bezpłatnie na profesjonalną analizę sprawy i dokumentacji oraz znalezienie prawnika specjalizującego się w zagadnieniach związanych z Twoim problemem prawnym.
Link: http://www.nagrodanabank.pl/linkform/generate/partner/41767/product/26
Na pewno warto się skontaktować, żeby profesjonalnie rozwiązać problem prawny.
2010-01-23 09:13:19 79.163.43.* | WYWŁASCZCZONY
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [2]
PONIŻEJ PODAJĘ WNIOSEK RPO DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO PROSZĘ WEJŚĆ NA STRONĘ RZECZNIKA I TAM ZNAJDZIECIE !!!!!!!!!
Wniosek z dnia 18 styczeń 2010 rok
Rzecznika Praw Obywatelskich
Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zmian.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 15 lipca 1987 o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz.
147 z późn. zmian.)
wnoszę o
1) stwierdzenie niezgodności art. 31 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) z art. 45 ust. 1 w związku z 64 ust. 1 w
związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) stwierdzenie niezgodności § 36 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21
września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
(Dz. U. Nr 207, poz. 2109), w zakresie, w jakim odnoszą się do szacowania gruntów
zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, następnie przejmowanych (w celu
budowy lub modernizacji) pod drogi publiczne, z art. 21 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i
2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
20 awans
2011-10-24 11:29:27 83.11.190.* | wywlaszczenie.info@gmail.com
www.wywlaszczenie.info
2010-01-30 20:10:32 88.156.24.* | działki nieruchomości
Kup sprzedaj działki, nieruchomości na przedmieściu.

www.dzialkinieruchomosci.pl
2010-01-23 09:11:09 79.163.43.* | WYWŁASZCZONY
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
PONIŻEJ PODAJĘ WNIOSEK RPO DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO PROSZĘ WEJŚĆ NA STRONĘ RZECZNIKA I TAM ZNAJDZIECIE !!!!!!!!!
Wniosek z dnia 18 styczeń 2010 rok
Rzecznika Praw Obywatelskich
Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zmian.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 15 lipca 1987 o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz.
147 z późn. zmian.)
wnoszę o
1) stwierdzenie niezgodności art. 31 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) z art. 45 ust. 1 w związku z 64 ust. 1 w
związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) stwierdzenie niezgodności § 36 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21
września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
(Dz. U. Nr 207, poz. 2109), w zakresie, w jakim odnoszą się do szacowania gruntów
zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, następnie przejmowanych (w celu
budowy lub modernizacji) pod drogi publiczne, z art. 21 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i
2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2009-08-17 10:41:05 85.221.213.* | NMaryNMary
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
jeśli ktoś potrzebuje pomocy specjalisty polecam firmę Aim Property podaję link do kontaktu http://aimproperty.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=163&lang=pl
2009-04-12 10:30:26 83.19.196.* | przezyl wywlaszczanie.
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
walka sie toczy nie o drogi ale o sluszne godziwe odszkodowaniew zeszlym roku zawarto 320.000 aktow notarialnych i nie bylo tyle werzasku i halasu walk bitew zmagan nikt nie poczul sie poszkodowanym. jezeli terrorysta panstwowy tzw urzednik instaluje wlascicielowi terror panstwowy chcac mu wyrwac wydrzec wyszarpac jego wlasnosc za niegodziwa cene to rodzi to sluszny uzasadniony opor wlasciciela terror zawsze rodzi terror urzedniku po robocie jestes w swojej chacie tam moize nciebie dosiegnac akt terroru temu komu ty wyrzadzisz krwawa krzywde wyrywajac wyszarpoujac mu jego wlasnosc za pomoca terroru panstwowego.
2009-04-06 12:42:06 83.19.196.* | poszkodowany.
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
panstwo uprawia w stosunku do wlascicieli terroryzm przy pomocy rzeczoznawcow odpowiedzia na uprawienie terroryzmu udzzielila al kaida i afganistan scinajac polaka i nadal scinajac terrorystow panstwowych ile sie da lub uda. jest to prawidlowe. tak samoi postepuje rzeczoznawca dzialajacy w imieniu panstwa bo go uwaza za Boga czyli nacjionalizm panstwowy jest jego religia bez najmniejszych skrupolow nisczcy wlasciciela nieruchomosci zanizaja cene wychodzi z zalozenia baba rodzi to chlopa jaja nie bola otooo jest rzeczoznawca.
2009-02-21 13:55:25 83.19.196.* | gosc portalu.
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
szanowni panstwo macie wszyscy racjie znam sprawe pana daniela w. obejrzu\ycjie portal obwodnica kleczewa napuscic na wlasciciela taka potworna machine jak to zrobil marekl wesolowski tylko i wylacznie aby zaspokoic swoje sadystczne zapedy i popedy to jezun jezu chryste chryste panie jak on mogl wytrzymac takie diabelskie natarcie chorych mozgow urzednika
2009-02-10 11:39:31 194.0.181.* | tośka
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
bardzo jestem ciekawa co mozna zrobić by odzyskac wywlaszczoną w latach 70tych kamienice i tak na prawde to nie wiem od czego zacząć i czy sa jakies szanse by uzyskac cokolwiek od panstwa. czy ktos moze juz ma doswiadczenie w danym temacie, prosze o pomoc. dzieki :)
2009-02-02 09:58:14 83.15.223.* | Filip.S.
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
Przepisy ustawy wymagają natychniastowego uszczegółowienia. Nikt nie dba o pieniądze podatnika. Operaty są tajemnicą ich autorów. W GDDKiA nie ma kompetentnych osób do ich kontroli czy weryfikacji poprawności wykonania. Jestem posiadaczem "bubla" jakiego nie powinien napisać absolwent szkoły średniej.
2008-02-19 18:35:33 augand
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
W Krakowie planowana jest Trasa Łagiewnicka. Duża grupa właścicieli, która będzie sąsiadowała z prawie autostradą /w tym wypadku prawie nie robi różnicy :)/ protestuje przeciwko jej lokalizacji. Ja z innymi stanowimy grupę do wywłaszczenia. Sąsiad zgłosił do Urzędu Miasta chęć sprzedaży i dostał wycenę za nieruchomość / domek w dobrym stanie z działką / równą połowie wartości mieszkania w tej okolicy, a gdzie działka, garaż? W tej sytuacji nogi się pode mną ugięły i szukam wsparcia, co zrobić żeby ten temat wygrać? Może jest jakieś lobby, stowarzyszenie szczególnie w Krakowie, do którego można się przyłączyć.
2007-12-28 12:11:58 78.131.148.* | Piotr W.
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
W latach 70--tych na działce moich rodziców postawione zostały dwa slupy wysokiego napięcia,teraz rodzice chcą mi przepisać tę działkę ...czy ja w jakiś sposób mogę domagać się odszkodowania o od kogo?nadmienię ,że nie było żadnego wywłaszczenia jedynie rekompensata za zniszczone płody rolne
2007-12-09 14:54:50 87.96.29.* | wlodzimierz3
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [3]
Sposób ustalania wysokości odszkodowania za grunty przeznaczone lub zajęte pod drogi publiczne został uregulowany w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [GospNierU] oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.Art. 134) wprowadza zasadę, że podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Jego wysokość ustala starosta (art. 129) po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości (art. 130). Cel działania rzeczoznawcy majątkowego jest to, do czego został powołany, a więc określanie wartości rynkowej nieruchomości. Dalej, kalkulacja wysokości odszkodowania powinna być dokonywana przez urząd (z reguły starosty). Na odszkodowanie to składa się :

1. wartość rynkowa naszej nieruchomości (na dzień wypłaty odszkodowania),
2. kwota wynikająca z mogącego nastąpić wzrostu cen, który zaistnieje pomiędzy datą zbycia nieruchomości na cel publiczny a datą nabycia nieruchomości zamiennej,
3. kwota kompensująca koszt poszukiwania nowej nieruchomości (czas poświęcony na ten cel i koszty z tym związane),
4. koszty nabycia nieruchomości (opłata notarialna, opłaty sądowe, podatki, dokumentacja geodezyjna i inne),
5. inne koszty związane z koniecznością nabycia działki budowlanej o zbliżonych parametrach lokalizacyjnych, technicznych i im podobnych.
Jak widać, wartość rynkowa nieruchomości stanowi tylko jeden z elementów składowych wysokości odszkodowania.
Zgodnie z prawem, (wójt, burmistrz. prezydent miasta) powinien jeszcze przed wydaniem decyzji o wywłaszczeniu przedstawić zebrane materiały przyszłemu wywłaszczonemu i rozpocząć negocjacje.Jeżeli do porozumienia nie dojdzie, sytuacja powinna przebiegac jak opisalem wyżej.I wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że powołany przez starostę, rzeczoznawca majatkowy ( z reguły jest to gnida , będąca na usługach urzędników) zaniża znacznie wartość nieruchomości.Jak się bronić ? można!. Piszcie na : wlodzimierz3@gmail.com.
2011-10-24 21:42:22 czesia123
Dzieki za wiadomościi podanie kontaktu napewno skorzystam,jestem w trakcie wyceny mojej działki zabieranej pod planowana drogę i już widzę jak zaczynają kombinować.Ciężka droga przede mną....
2009-02-18 15:25:48 83.31.176.* | wlodzimierz3@gmail.com
Właśnie przeczytałam Pana komentarz do wywłaszczenia. W naszym państwie niestety człowiek to wesz , który przeszkadza " urzędasom".Postępują z nami gorzej niż ze zwierzętami. Nikt ze mną nie negocjuje tylko wydaje decyzję i koniec ,kropka. Pozdrawiam.
2010-04-07 17:26:56 188.147.201.* | julio
zgadza się, tak właśnie jest.
NIKT NIE NEGOCJUJE Z ROLNIKIEM RÓWNIEŻ.
WYSYŁAJĄ PISMO, TAK SPRYTNIE SFORMUŁOWANE:
na zasadzie alternatywy: działka nr zostaje zajęta pod drogę za kwotę... do dnia,albo zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.
Rolnik nie może wiele zrobić, bo operaty, które mają są w zgodzie z przepisami sporządzone na dzień wyceny, a margines dowolności jaki każdy sprytny rzeczoznawca ma to około 200%.
Dlatego trzeba mieć kogoś kto sporządzi kontr operat również w zgodzie z przepisami,ale umie obronić swoją wycenę. Wtedy jest operat przeciwko operatowi i mają problem! Można rozstrzygnąć, odwołanie do związku rzeczoznawców. Mogą zaproponować zamiast rozstrzygnięcia odwoławczego, wymianę działek na inne, ale proszę pamiętać, że tu też podstawą jest cieńki operat!
Potrzebne są szczególowe zmiany w przepisach, takie które ukróciłyby mamipulację sprytnych,działających na rzecz danej strony rzeczoznawców.
2007-12-09 14:09:28 87.96.29.* | wlodzimierz3
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [5]
Wszyscy, którzy potrzebują pomocy w sprawie wywłaszczenia, mogą sie zwrócić do mnie , pisząc na adres wlodzimierz3@gmail.com.Chetnie (bezpłatnie) wyjasnię temat i udzielę wskazówek, jak postepować. Sprawa (odszkodowania) nie ulega przedawnieniu, aczkolwiek do uzyskania pelnej rekompensty potrzeba dużo czasu i cierpliwoci.
2009-01-27 09:35:36 88.199.174.* | ula-kozlowska23
Proszę o poradę bo mam problem z uzyskaniem odszkodowania za działkę
zabraną pod drogę powiatową.Działkę dostała w spadku mama,ale jej nigdy
nie wpisała do kw ,po śmierci zapisała ją niepełnosprawnej siostrze
(jestem jej opiekunem prawnym). Po 20-lat w 2008r wpisałam do kw. Po
wpisie chciałam uregulować stan prawny tej działki ale okazało się że
nie mam praw do odszkodowania ponieważ składanie wniosków było do
2005r.Z dokumentów wynika że droga jest już od 1961r.do 1991r.były
płacone podatki za drogi(dość wysokie), i myślę że za te lata też należy
się rekompensata. Mam wrażenie że Państwo specjalnie nie rozgłaszało o
przepisie o wywłaszczeniu żeby uniknąć odpowiedzialność finansową.Czuję
się oszukana i okradziona,co mam w tej sytuacji zrobić. Z poważaniem
ula23
2008-10-29 12:14:15 beata6432
2008-10-22 10:30:06 | beata6432

Potrzebuję pomocy w sprawie dochodzenia tzw."słusznego" odszkodowania.Pozbawiono
mnie nieruchomości w drodze wywłaszczenia.Decyzją wywłaszczeniową otrzymałam
(zdaniem organu wywłaszczeniowego) słyszne odszkodowanie.Tylko wartość rynkową
nieruchomości.Natomiast wraz z nieruchomością straciłam źródło dochodów wraz z
możliwością utrzymania rodziny.Omawiana nieruchomość stanowiła nasze jedyne źródło
dochodów.Tego nie wzięto pod uwagę.Jak mogę dochodzić swoich praw.Proszę o wszelkie
wskazówki.
2008-02-13 20:38:10 mietus1234
Jestem w podobnej sytuacji jak mozna prosze o pomoc.
2008-10-22 10:30:06 beata6432
Potrzebuję pomocy w sprawie dochodzenia tzw."słusznego" odszkodowania.Pozbawiono mnie nieruchomości w drodze wywłaszczenia.Decyzją wywłaszczeniową otrzymałam (zdaniem organu wywłaszczeniowego) słyszne odszkodowanie.Tylko wartość rynkową nieruchomości.Natomiast wraz z nieruchomością straciłam źródło dochodów wraz z możliwością utrzymania rodziny.Omawiana nieruchomość stanowiła nasze jedyne źródło dochodów.Tego nie wzięto pod uwagę.Jak mogę dochodzić swoich praw.Proszę o wszelkie wskazówki.
2007-12-06 10:26:55 81.190.166.* | tva
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [0]
Ludzie!!!
Żaden urzędas wam z dobrej woli nie pomoże, gdyż GDDKiA to ta sama sitwa urzędnicza. Też walczę z GDDKiA
i drogą S3 w Gorzowie Wlkp. Proponuję aby każdy starał się nagłośnić sprawę medialnie informując mailem, listownie itd.lokalne gazety, tewizje regionalne, posłów ze swoich regionów, lokalne radio, radio zet i waissa ze swoją audycją, starostę, który będzie organem wywłaszczeniowym, rzecznika praw obywatelskich itp itd W pojedynkę nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ale razem być może wywalczymy to co nam się słusznie należy.
WYWŁASZCZENIOWCY Z WSZYSTKICH MIAST ŁĄCZCIE SIĘ :)
2007-12-04 07:52:55 83.16.169.* | MAREK.
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [1]
Zostałem pozbawiony nieruchomości pod drogę powiatową. Zawiadomienie przyszło ok miesiąc po terminie składania wniosków o odszkodowanie. Napisałem w tej sprawie 458 listów do parlamentarzystów i nikogo ta sprawa, poza wyjątkami, nie obchodzi. Mam druga sprawę w WSA I WłADZA PUBLICZNA ZA SPRAWY SADOWE ZDZIERA ZE MNIE DUZE OPLATY. W TYM CZASIE POZBAWIONO MNIE STAłEJ PRACY I WłASNOśCI.
2011-04-25 19:18:44 83.19.196.* | jonasik.
w przekletych slepiach urzednik ma mord szalenstwo pogarde k******** cham,stwo na swoja ofiare polskich hitlerowcow na wywlaszczanych sam wyzarty napity pieniedzy az dupa mu tluscieje a ryk obzarty smierdfzi jeszcze gorzej niz k.u.r.w a pod latarnia i nad wywlaszczanymi sie zneca. Polski hitleryzm.
2007-09-03 22:29:09 83.7.177.* | szymon12345
Re: Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki? [1]
Pod koniec 2006 roku dostaliśmy informację odnośnie planów budowy obwodnicy miasta Jarosław i związanej z tym konieczności wykupu przez gminę większej części naszego domu z częścią działki (na której znajduje się dom - blisko centrum miasta). Otóż pojawił się rzeczoznawca, który wycenił nasz dom z działką na nieadekwatną kwotę 200 000 PLN zgodnie z wyceną domów sprzed dwóch lat (2004 rok). 3-go września 2007 roku dostaliśmy pismo dotyczące wywłaszczenia - w ciągu 14 dni musimy wyrazić zgodę na sprzedaż domu w tej cenie, w przeciwnym wypadku nastąpi procedura wywłaszczenia. Dom ma ponad 120 metrów kw. powierzchni, jest po generalnym remoncie, ma wymienione wszystkie okna, instalacje, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, podłogi (parkiety) - działka (10 arów) posiada około 100 drzewek ozdobnych itd. Proszę powiedzcie mi co adekwatnego można kupić w tej kwocie w chwili obecnej, czy żyjemy w Państwie prawa - przecież to jest kpina z obywateli i ich własności. Proszę o informacje do kogo można zwrócić się z tą sprawą: dziennikarze, prasa, telewizja ? Obawiam się, że w IV RP nie znaczymy nic !!!
-1 spadek
2007-09-14 21:48:29 83.26.181.* | gosia289
Witam jestesmy w bardzo podobnej sytuacji, tyle że u nas dopiero sie zaczyna cala akcja. Na razie zaproponowali nam cenę tak jak w Twoim przypadku. Napisz prosze co zrobiliscie i czy coś się zmieniło w Waszej sytuacji. Czuję, ze podzielimy ten sam los. Wiem,że procedura wywłaszczenia trwa trochę i muszą zapewnić lokal o takim samym standardzie. Nie wiem jednak jak to wygląda w rzeczywistości. Pozdrawiam.Goska
2007-07-25 05:58:31 212.13.165.* | Eugeniusz KZ
Brawo PiS. [41]
To się doczelaliśmy. Teraz zacznie się wojna z obywatelami co jakoś sobie radzą. czytam to i dech zapiera. Jestem w PRL ? Czy w wolnej Europie?
2007-07-27 19:02:03 87.96.16.* | qwaz
Drogi Eugeniuszu! To nie wymysł pisuaru czy też innej , podobnej organizacji.Zapewne chcesz jeździć po dobrych drogach, zdajesz sobie też sprawę, że ominiecie kawałka pola kukurydzy może kosztować setki tysięcy.To jest tzw. racja wyższa. Innym zupełnie problemem - i tu Twoje obawy są uzasadnione- wypłata tzw. godziwego odszkodowania. Pomimo regulacji prawnych, urzędnicy zachowują się na tym polu jak kartofle. Często, może raczej zawsze, dochodzenie odszkodowania zajmuje lata. Sprawy sadowe trwają miesiącami a odwołaniom nie ma końca.Często, z uwagi na koszty ludzie rezygnują. I na to liczą urzędnicy. Niestety, w takim kraju żyjemy. Takich mamy urzędników jaka władzę wybraliśmy. A od koryta tak łatwo nie odpędzisz.
2007-10-08 12:38:05 edith
Witam! Niestety znalazłam się w podobnej sytuacji jak szymon 12345 i gosia289 chociaż to dopiero początek i jeszcze nikt z nami nie rozmawial o pieniadzach. Dowiedzieliśmy się 2 tygodnie temu ze nasz dom i piękny ogród zprzeznaczone sa pod budowę obwodnicy. Jak na razie to nic nie wiemy ,a czym więcej czytamy to tylko powiększa sie przerazenie. Jężeli ktoś wie cokolwiek na ten temat lub "przerabiał" negocjacje z GDDKiA to błagam o informacje. Za każdą wiadomość będe wdzięczna.
2008-01-10 14:54:35 83.168.91.* | Byroon
Ciekawe dlaczego w artykule nie położono nacisku na fakt pozbawienia własności PRZED wypłatą odszkodowania - w przypadku dróg publicznych.
Nowa ustawa jest niestety prawem stalinowskim. Zajmuję się wykupami gruntów pod inwestycje, ale uważam, że nowa ustawa jest kompletnym fiaskiem i żartem prawnym.
2008-01-29 08:37:51 edith
Witaj Byroon!
A czy istnieje mozliwość ze strony sprzedajacego grunt lub nieruchomość na nieprzyjęcie takiego układu tzn. pozbawienie własności przed wypłatą odszkodowania i negocjowanie odwrotnej sytuacji tzn najpierw odszkodowanie a potem pozbawienie własności?
Czy osoba która jest wywłaszczana pod drogi publiczne ma jakiekolwiek możliwości "zawalczenia" o lepsze odszkodowanie lub inną wyższa wycenę czy z gory jest skazana na przegraną w tych sprawach? Podziel się swoja wiedza i doświadczeniem.....
2008-01-29 20:54:01 83.22.213.* | mewka
Do edith.Ja walcze juZ pare miesięcy i muszę Cię zmartwic jest to walka z "wiatrakami"
ustawa PIS-owska pozbawia nas wywłaszczeniowców wszelkich praw ,żadne odszkodowania Nam się nie należą,nic ,absolutnie nic .ta ustawa działa wbrew konstytucji i nadaje się do zaskarżenia w trybunale konstytucyjnym. Ja czekam na kontakt z dziennikarką z pewnej gazety ,ale nie wierze że to pomoże.straciłam nadzieję .bardzo krzywdzi nas ta ustawa.jestem za budową dróg ,ale interes publiczny nie może, byc stawiany nad dobrem obywateli.wracamy do PRL-u.Gdzie ta gwarancja konstytucji ,ze prawo wLasności jest święte, a wywłaszczenie może odbywac się za SŁUSZNYM odszkodowaniem, tylko co rozumiec pod pojęciem "słusznym?"bo na razie to jest rujnowanie nam życia pozdrawiam i życzę wytrwałości w walce.A JEST O CO WALCZYC
2009-01-21 16:35:34 83.19.196.* | poszkodowany
A mnie w*********** Maria Cieslak biegla Sadu Okregowego w Koninie ul. Wyszynskiego 112 w taki sposob ze n*********** cene gruntu rolnego na dzialke budowlana czym zanizyla wartosc nieruchomo9sci. Co wy na to
2009-01-21 16:40:02 83.19.196.* | poszkodowany
Szanowni internauci jak mi powiedzial Ministerstwo Infrastruktory w mojej sprawie nieslychanie zaciekly i zazarty problem w kazdym przypadku wywoluja biegli nsadowi zanizajacy wartosc nieruchomosci bez jamniejszch skrupolow na wniosek inwestorow; Hieny cmentarna i szakale tzw biegli. Po prostu trik polega na tym ze ceny gruntow rollnych nanosza na dzialki budowlane co powoduje ze poszkodowany nie jest w stanie dokonac zakupu nieruchomosci zastepczej. Hieny szakale trupy cmentarne to sa biegli sadowi.
2009-03-12 16:19:55 89.75.104.* | kjhkjh
NIEWOLNICTWO. SB ŻĄdzi w tym kraju i koniec
2009-01-21 16:47:16 83.19.196.* | poszkodowany
Ustanowic hipoteke i wziazc pozyczke odpowiadajaca kosztom nabycia nieruychomosci zastepczej nie ma innegoi wyjscia hipoteke mmusza wykupic a nie wywlaszczyc pozuczkodawca nie pozwoli sie bieglemu zrobic w faraona te przeklete gnidy dranie lotry hieny szakala to msa tak zwani biegli8 sadowi.
2009-01-30 01:14:27 83.27.245.* | teresa111
kto wladzę upowaznił do odbierania własności?co to jest w ogóle cel publiczny?Dom publiczny to też cel publuczny,służy ogółowi przeciez.Zamierzam sie nie poddawac, a władze wrocławia pociagnąć do odpowiedzialności za moja krzywdę i oskarżyć ich o krótkowzroczność.ja nic nie ukradłam ,kupiłam posesje na której sie pobudowaliśmy od miasta!!15 lat temu nie potzrebowali rezerwy terenu,a teraz chcą mnie zniszczyć.Jestem zrozpaczona,nie wiem co bedzie dalej
2009-04-25 07:10:34 83.19.196.* | adamski grzegorez
zazadac kosztow odtworzenia i dac je bieglemu na mocy wyroku sadu niech odtworzy wtedy pani nie zdejmnne majtek jak to robia tzw biegli. zabezpieczyc na jego majatku i sprzedac na odtworzenie puscic go na licytacjie z zrobic bezdonym
2009-01-31 09:45:01 83.19.196.* | Daniel W wywlaszczony w ten sam sposob.
tak jest prawda biegli nabijaa ceny gruntow rolnych na dzialki budowlana.pamietajce zawsze regula lorda jeesseya biegly jakkolwiek bylby uczciwy rzetelny jego umysl zawsze sprzyja tej osobie ktora go zatrudnia.pamietajce o funkcjionowaniu mozgu ludzkiego jest tak zwana euforian zwyciestwa tj choroba na jaka wpadli nasze rodzice adam i ewa w edenie oraz aniol tam zadzialala euforia zwyciestwa na to nie ma lekarstwa musi umrzec razem z wlascicielem tej choroby. Brac forse za cene zakupu dzialki budowlanej i koszt odtwirzenia substancji mieszkaniowej na dziwen wywlaszczenia.
2009-02-22 18:35:26 83.19.196.* | magik .
niestety prosze panstwa nie ma mozl;iwosci obecnie od dnia 1 stycznia 2009r stan prawny ulergl zmianie rzeczzonawca nie nabije wam ceny gruntu rolnego na dzialke budowlana
2009-03-12 11:56:24 83.19.196.* | WYWL.
WYWLASZCZENIEN RZECZOZNAWCY P[OJMUJA JAKO NABIJANIE CEN GRUNTOW ROLNYCH NA DZIALKI BUDOWLANE JA SAM TEGOM DOSWIADCZYLEM ALE KIJ MA DWA KONCE .
2009-03-16 14:23:29 83.19.196.* | zapoznalem sie z aktami celem uniknievcia powtyorki.
taaak jest prawda nasz bohater jest nabity przez pania marie cieslak zam konin 62-510 ul wyszynskiego 92) sprawa starostwo powtatowe w koninie sygn akt wg-7221-4)05 opia z adfnia 12 maja 2005r w grunt rolny podczas gdy posiada dzialke budowlana na terenie zwartej zabudowy miasta. takie wybiegi stosowane przez bieglych pozwalaja wartosc dzialki zanizyc co najmniej 10-krotnie w stosunku do wartosci gruntu rolnego.czyli wywlaszczanie ta pani pijmuje jako nabijanie cen gruntow rolnych na dzialku budowlane na zadanie urzednika administracji rzadfowej.
2009-03-21 13:01:45 83.19.196.* | rzeczoznawca majatkowu uprawniony.
to jest tak kobitka ma pochwe chlop wyprezony czlonek i chce z nia miec seks za panstwowe pieniadze czyli kobitka to wlasciciel a ten z wyprezonym czlonkiem to wystepujacy o wstrzykniecie jej pleminkow ale tylko raz aon udka mzwarte i widac owlosienie do tego celu starosta rzeczoznawca burmistrowie wojewodowie sila jej rozwieraja udka i wywlaszczyciel tryska jej pleminkami rechotaja ze smiechu i ja kopia nw tylek tymczasem kobitka zalazi w cize rodzi dziecioka i wali do sundu po kase a tom to pani mogla narzadu nie dawac jasne. baba morduje sie okragle 20-25 last nad chodowla tego produktu bo chodolwa ludzi do 25 lat ksoztuje okoloi 170.000 zl to jest wywlaszczenie mili kubusiowe puchatkowie jasne.
2009-03-21 13:04:16 83.19.196.* | rzecoznawca.
wy wszyscy macie racje zaplacic uczciwie ceny dzialek budowlanych i koszty odtworzenia i zagranica nie bedzie sie z nas smiala tzw polskie warcholstwo. ja sam jestem rzeczoznawca i mowie z gory amatorom wywlaszczania tyle ile kosztuje jasne nie toi adieu szukajcie sobie inych.
2009-03-21 13:10:47 83.19.196.* | karliczek.
uwaga uwaga tu mowin radio erewan juz trwa remont gass kamer auschwitz birkenau rozpoczyna sie produkcjia cyklonu b rabia lasy w zakopanem na drwa do krematorium dla wywlaszczanych ostatni krzyk dobiega z rampy brzezinki smierc polsc e za wywlaszczenia ostatni harko kobiet dzieci starcow mlodziezy szklane oczy do nieba a tam karol wojtyla szykuj piotrze miejsce do kolejnych meczennikow bo wiem com to jest jak gestapo i ss nawalili mi po ryju dobrze ze nie zagazowali.
2009-03-22 11:01:37 83.19.196.* | kandydat na bandyte.
okazuje sie ze rzeczoznawca jest w stanie poswiadczyc nieprawde wszedlem w posiadanie opini na temnat wartosci dzialki budowlanej. tak potwierdzam jest to opinia poswiadczajaca nieprawqde a po wydaniu decyzji wywlaszczeniowej dzialki jako gruntu roilnego poniwnie nabitoi ja w procedure jako dzialke budowlana efekt 10 krotnie zanizenie wartosci. jasne wywlaszczani a budynki tak wyceniaja ze nie jest w stanie nawet zaczac budowy. niech oni nas buduja i stare niech sobie zabiora. zgadzacie sie.
2009-03-24 08:49:16 83.19.196.* | kombanant.
internauci macie racje terror panstwowy uprawiany na wlascicielach rodzi terror nic dziwnego jak al kaidzie wpakowano gosci na ich wesele na ktore oni maja dla swoich odpowqiedzieli terrorem a w apfganistanie goscier w postali polen armu i united jacks army i britwisch army sa niepotrzebni polaki burdel zamiatajcie usiebie a nie w afganistanie i w iraku tam jestescie niepotrzebni jasne. placic ie nam za grunty uczciwie i nie zapraszajcie nam gosci w postacin tak zwanych i nazwanych rzeczoznawcow nabijajcych nam ceny gruntow rolnych na dzialki budowlane. a nie to terror.
2009-03-24 09:18:55 83.19.196.* | ruchniety w ten sposob.
procedura wywlaszczeniowa wyglada tak chlop i kobitka chca miec dzieciaka ona kuszacym dygem wskazuje miejsce miedzy udami a on jest podniecony seksulanie czyli wysterpujacy z a wnioskimem o wywlaszczenie ona analizuje tak orgazm bedzie pleminki tez ale chodowla dzieciaka zajmnie mi do 20 last a to wyniesie co najmniej 150.000 do 200.000 wiec kasa z gory za pleminioki i orgazm on a po diabla tyle placic lepiej ja zgwalcic i ruchnac bez tego i nie placici za hodowle dzieciaczka 0to jest wywlaszczenie za ruchniecie wlasciciel nie kupi dzialki budowlanej i nie wybuduje sie czyli bedzie sie biedolil 25 do 30 lat. to jest wywlaszczenie czyli nie dac sie ruchnac urzednikowi bez zaplaty z gory.
2009-03-26 07:55:00 83.19.196.* | seksuialista.
tu mowi radio erewan polacy i polki pipiki dawajcie im po slubie a polacy pipki bierzcie npo slubie tak samo chcac sie budowac nalezy albo miec wlasna dzialke albo ja kupuic. danie pipki sila czyli wywlaszczenie jest drozsze o nieb\o i ziemnie bo sam tego doswiadczylem. pipka i calonek po slubie a nie przed slubem.
2009-04-10 18:48:25 83.19.196.* | zwierze.
wywlaszczanie zawsdze rodzi nsie w mozgu urzednika jest to forma upodlenia czlowieka przez czlowieka w tej chwili mozg urzednika niezdolny jest do normalnegoi funckjionowania jegom ogarnia euforian zwyciestwa domwalki z swoja ofiara tzn wywlaszczanym jest to forma ponizenia pogardzania czlowiekiem imn jest kultem diabla i swoista rodzajem religi. nie ma na to lerkarstwa urzednik musi numrzec i w tym dniu zgina jego mnysli inzamiary a spadkibiercy jego ofiary do sadu po sluszne odszkodowanien ktorego ofiara nie dostala. to wlasnie jest moment kiedy w czlowieku budzi sie bestia potworna bestia tak niestety jest.
2009-04-17 08:15:42 83.19.196.* | sex,
a ja jak otrzymalem decyzjien wywlaszczeniowa w 2005 roku natychmiastv kobitke wywlaszczylem z majtek biustonosza podlozylem ta decyzje pod dupke kobitce i lu przezylem tak upajajacy orgazm taka niebianska rozkosz wniebowstapienie ze kryste panie co noc to przezywam rozkosz upojenie miloscia nagiej kobitki i decyzji wywlaszczeniowej .
2009-04-22 11:02:53 83.19.196.* | DANIEL WYBRANSKI UL. STODOLNA 12 62-540 KLECZEW
APEL DO WSZYSTKICH WYWLASZCZONYCH I WYWLASZCZANYCH. ZWRACAM SIE DO WSZYSTKICH WYWLASZCZONYCH I WYWLASZCZANYCH O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA BUDOWE POMNIKA OBELISKU W HOLDZIE TYM WSZYSTKIM KTORYM WLADZA PANSTWOWA PRZY POMOCY WYWLASZCZENIA WYDARLA WYRWALA WYSZARPALA MIENIE ZDROWIE A NAWET ZYCIE. jESTEM WLASCICIELEM DZIALKI GRUNTU KTORA bURMISTRZ MIASTA I GMINY KLECZEW mAREK WESOLOWSKI ORAZ JEGO ZASTEPCA STANISLAW MACIEJEWSKI USILUJE WYRWAC WYDRZEC WYSZARPAC PRZY POMOCY WYWLASZCZENIA PLACAC CENE GRUNTU ROLNEGOI ZA DZIALKE BUDOWLANA. Z KILKUNASTOKROTNYM ZANIZENIEM.ZMAGANIA ZE MNA SA PROWADZONE PRZY POMOCY URZAD SKARBOWY W KONINIE URZAD SKARBOWY W SLUPCY URZAD SKARBOWY W GNIEZNIE STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE WOJEWODA WIELKOPOLSKI W POZNANIU URZAD MARSZALKOWSIKI W POZNANIU ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE.WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU URZAD SKARBOWY W KONINIE WYDZIAL KARNY SAD REJONOWY W KONINIE WYDZIAL KARNY WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE MINISTER INFRASTRUKTORY W WARSZAWIE I PONOWNIE TO SAMO., CELEM TEJ MACHINY JEST WYDARCIE WYRWANIEN WYSZARPANIE MI DZIALKI BUDOWLANEJ ZA CENE GRUNTU ROLNEGO. WYWLASZCZANI I WYWLASZCZENI NA TEJ DZIALCE OBWODNICA KLECZEWA CELEM MOIM JEST POSTAWIC POMNIK KU CZCI W HOLDZIE TYM WSZYSTKIM KTORYM WLADZA PANSTWOWA POZBAWILA MIENIA ZDROWIA A NAWET ZYCIAS PRZ POMOCY WYWLASZCZENIA. NIECH SIE STANIE SZYMBLEM AROGANCJI WLADZY I BEZPRAWIA BEDZIE ZBUDOWANY Z KAMIENI TABLICE PAMIATKOWE OTOPCZONY LANCUCHEM DO KTOREGO OGNIW KAZDY POSZKODOWANY KLODKA PRZYPNIE TABLICER Z TRESCIA JAKA UZNA ZA STOSOWNE. NOSZE SIE Z ZAMIAREM W 2009-20010R POSTAWIC TEN POMNIK. APELUJE O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO KAZDY DATEK PRZYJMUJE Z WDZIECZNOSCIA NA BUDOWE TEGO SYMBOLU. DANIEL WYBRANSKI UL. STODOLNA 12 62-540 KLECZEW
2010-07-25 06:13:16 83.19.196.* | hulajnoga,
w takich okolicznosciach wywlaszczaja przed wywlaszczweniem na planie dorobic grunt rolny po szczesliwym wywlaszczeniu na planie dzialka budowlana w rezultacie wlasciciel jest pokonany i oglupialy za cene terenu rolnego nie kupi dzialki budowlanej i traci 10-krotnie na cenie tak wyglada wywlaszczanie,
2009-04-23 08:20:47 83.19.196.* | jozef K.
dac temun panu datki na budowe tego pomnika wywlaszczanie jest to tragiczny terror psychiczny i fizyczny jakiego dopuscza sie panstwo na wlascicielu. beda sklafdac kwiaty wience palic swieczki i modlic sie nza tych ktorym terror panstwowy nazywany wywlaszczeniem odebral zycie a takich jest sporo na tabliczkach beda podane dane tych ktorym terrorv panstwowy odebral mienie zdrowie i zycie. dobravmysl
2009-04-25 08:59:36 83.19.196.* | arkadiusz. s
tak jest terror uprawiany na wlascicielu jest tragiczny i straszliwy wywoluje zgybne skutki dla psychiki wlasciciela oraz urzednika nienawisc rodzi nienawisc akty bezprawia i panstwowegoterroru niech stanie ten pomnik do lancucha przypinali bedziemy tabliczki z nazwiskami ofiar terroru i bezprawia palili swieczki kwiaty wience popieram tego wlasciciela. Internauci wspomozcie go niech sie to stanie.
2010-03-30 10:27:49 83.19.196.* | russki swołocz.
i co w gawarit moskau trupy riskow spoczna na cmentarzu to po co ruski napadły na czeczenie naszych mezow ojcow synow matki zony dzieci mordowali jak psow mordowac rosjan.
2010-03-06 08:31:12 83.19.196.* | alojz a.
wywłaszczenie jest aktem teroru i bezprawia uprawianego przez urzednika na włascicuielu jest wyjatkowo s************ aktem grabiezy mienia poszkodowanego perzez panstwo jest nie do wyobrazenia przez tego co go nie przsesedł. a jak wyłiczyłem wywołuje wiecej szkody niz pozytku srednio własciciel traci 5 razy na budynkach a 10 razy na działce czyli działki nie kupi i sie nie wybuduje jest to akt terroru i bezprawia.
2010-03-05 16:48:05 83.19.196.* | hit bhit
najpierw z*******---j do własciciela działki wywłaszczanej i wysłuchai jego przeklenstw i jazgotu a potem walcvz.
2010-03-05 16:44:27 83.19.196.* | buldog hot dopg
A JA WYWŁASZCZAM CO DNOC KOBITKLE Z MAJTEK I BIUSTONOSZA I PATRZ7E NA GODŁO PANSTWA POLSKIEGO I SPEIEWAM jeszcze polska nie zgineła bo mi nie urwała jader i penisa.
2010-02-28 16:23:24 83.19.196.* | wywłaszczony.
ustawodawca dzu nr 1 z dnia 11 listopada 2010r tekst jednolity dz.u.nr 1 z dnia 1 maja 2001r paragraf 1. odbudowac komory gazowe oswi
ecima 2. produkowac cyklon 3.spisac buntowszczykow nieprawomyslnych wywłaszczeniowcow. 3 ustalic fundusz na opłaty transportowe wywłaszczonych do komor brzezinki. 4. zatłuc zakatrupic zarabac wywłaszczonych, 5 spalic ich w krematoriach. 6 ogłosci sprawa wywłaszczonych załatwiona. podpisano lech kaczynski.
2010-02-16 07:46:32 83.19.196.* | stasiejk m.
ten burmistrz a to marek wesolowski juz po jajkach dostal w strassburgu nic sie nie stalo bo juz jest po klimakterium gorzej przed a kilikakterium chce sobie przywrocic na wiatraczku w budzislawiu za 400.000 patoli i za 1.350.000 patoli czyli burdeli w postacji chaty mlynarza.
2009-05-19 14:35:35 83.19.196.* | atak na dupu
ruchac sie ruchac sie panie i panowie beda nastepcy wpiernicza sie na stolki i wydfadza kolejnas ustawke temu dali w dupe temu nie dali w dupe a obydwom placic czyli tylko ruchanie ma prsyszlosc. a nie wywlaszczanie.
2009-08-08 07:44:43 83.19.196.* | cham ostatni.
ruchac nalezy urzednika a nie on nas.
2010-06-27 14:46:13 83.19.196.* | stanislaw m.
sprawdzilo sie danbud tadeusza bakowskiego wygral przetarg na durna chate za 1.266.000 zl z tego marek dostanie 20 procent i o ile jest zawyzone i jakie beda aneksy na doplate.
2010-06-27 14:49:17 83.19.196.* | kumpel stacha m.
ale dodaj ze Alzheimer go wykonczy bo yyyyyy yyyyyyy yyyyyy klekoce do mikrofonu jest to Aklzheimer dzieci go kopna w tylek i skonczy w domun opieki spolecznej za 2.600 zl oplaty co miesiac a zwloki do krematorium.
2010-07-18 16:45:07 83.19.196.* | ureednik marka.
0n jeszcze zapiwerdolo aneks do budowy oczyszczalni w przytukach i j***** 3,500.000 zl do podzialu na 5 ludzui.
2011-03-02 08:47:49 83.19.196.* | justynka.
napotyka tylko na glupote ludzi ja po przestudiowaniu lamentow wywlaszczanych wykorzystalam swoja urode i wdziek kobiecosci obcisle dzinsy biala bluzeczka seksowy zapach markoych perfum miodowe dluuugie spojrzenie gleboko w oczy rzeczoznawcz i pana urzednika i tak dalam popalic urzednikowi i rzeczoznawcy od 9 wieczorem do rana ze z trudem oderwali penisa od mojego miejsca lizanie s***** czlobnka wedzidelka meskiego narzadu plciowego markowa wodeczka ze mamlali bez ladu i skladu a nad ranem moja cora 24 lata odwiozla ich do chalup dziecko chcialo tez im dac swoje przyrodzenie miedzy udami ale orzekli ze jestem bardziej fachowa efektem jest takie odzkodowanie ze kupilam dzialke wybudowalam sie i zostalo 150 zl. z powodu grzechu wyspowiadalam sie w duchownego ktory po dlugim namysle orzekl Pan Ci wybacza albwioem walczylas w slusznej sprawie z szatanem Pan rozumie twoje3 cierpienia i idz w pokoju twoj grzech jest wybaczonz a na pokute te 150 zl zloz na ofiare za grzechy do skarbicy koscielnej tak zrobilam i bez psychiatry schozofreni wygralam sprawe. op[amietajcie sie sexy kobitka zalatwi sprawe bardziej fachowo niz wszystekie sady razem wziete. jasne.