Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy

2007-03-12 13:54

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy

W myśl przepisu art. 52 par. 1 pkt 1 kp pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Aby zatem pracodawca zyskał uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w tym trybie muszą zostać spełnione dwie przesłanki:
1. musi dojść do naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
2. naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych powinno być ciężkie.

Podstawowe obowiązki pracowników wynikają z przepisów prawa pracy, przepisów prawa wewnętrznego pracodawcy (Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Pracy) oraz z umowy o pracę.

Nie można zatem rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia za naruszenie przez pracownika obowiązku pracowniczego, który nie znajduje się w jego zakresie obowiązków (np. w karcie stanowiska pracownika) lub nie można go scharakteryzować jako „podstawowego".

Zgodnie z ustaloną praktyką i orzecznictwem, ciężkie naruszenie przez pracownika jego obowiązków pracowniczych następuje wówczas, gdy jego działanie lub zaniechanie cechuje wina umyślna lub rażące niedbalstwo.Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Kodeks pracy nie podaje definicji pojęcia ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Zgodnie z ustaloną praktyką i orzecznictwem, ciężkie naruszenie przez pracownika jego obowiązków pracowniczych następuje wówczas, gdy jego działanie lub zaniechanie cechuje wina umyślna lub rażące niedbalstwo.

O istnieniu winy pracownika wnioskuje się na podstawie całokształtu okoliczności związanych z zachowaniem pracownika.

Warunkiem prawidłowej oceny, czy naruszenie obowiązków pracownika może być przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 par. 1 pkt 1 kp jest ustalenie podstawowych obowiązków pracownika, sposobu ich naruszenia oraz stopnia zawinienia w ich niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu (wyrok SN z 28 października 1998 r. OSNP 1999/23/752).

Kwalifikacja prawna ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych powinna również uwzględniać, w jakim stopniu dochodzi do zagrożenia interesów pracodawcy (wyrok SN z 19 marca 1998 r., OSNP 1999/5/163).

Odmienny pogląd zaprezentował SN w wyroku z 4 sierpnia 1999 r. (OSNPiUS 2000/22/813), w którym stwierdził, iż stopień zagrożenia interesów pracodawcy działaniem pracownika nie wpływa na ocenę rodzaju i stopnia winy jako przesłanki rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 52 k.p. Pogląd ten wydaje się niewłaściwy - o istnieniu i stopniu winy wnioskuje się bowiem na podstawie wszelkich okoliczności sprawy, a jedną z nich jest wszakże również stopień zagrożenia interesów pracodawcy.

Kwalifikacja naruszenia obowiązku pracowniczego jako ciężkiego należy zatem do pracodawcy. To pracodawca ocenia, na ile istotne jest określone naruszenie obowiązku pracowniczego. Należy jednak pamiętać, iż w razie odwołania się pracownika do sądu, kwalifikacja ta podlegać będzie weryfikacji sądu.

Dodatkowo, w sytuacji, gdy pracownik należy do związku zawodowego, prawidłowość oceny okoliczności naruszeń pracownika podlegają również konsultacji związkowej.

Pracodawca nie może rozwiązać umowy z przywołaniem art. 52 kp po upływie miesiąca od dnia uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę.Czas na zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Pracodawca nie może rozwiązać umowy z przywołaniem art. 52 kp po upływie miesiąca od dnia uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę.

Należy przyjąć, iż po upływie tego okresu niedopuszczalne będzie zastosowanie zwolnienia dyscyplinarnego, natomiast ta sama podstawa może służyć jako uzasadnienie zwykłego wypowiedzenia umowy o pracę.

Co więcej, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przyczyna, która okazała się niewystarczająca do uzasadnienia niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika (art. 52 par. 1 pkt 1 kp), może być uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę z w rozumieniu art. 30 par. 4 i art. 45 par. 1 kp po prawomocnym przywróceniu do pracy, jeżeli jest nadal aktualna (wyrok SN z 13 kwietnia 2005 r., II PK 230/04, OSNP 2006/1-2/5).

W piśmie do pracownika pracodawca powinien przedstawić uzasadnienie dyscyplinarki (art. 30 par. 4 kp), a także pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy (art. 30 par. 5 kp). Brak przyczyny rozwiązania stosunku pracy, jak i wskazanie nieprawdziwej, niekonkretnej przyczyny, zazwyczaj skutkuje przywróceniem zwolnionego pracownika do pracy. Natomiast brak pouczenia o możliwości odwołania się do sądu skutkuje tym, że pracownik może wnieść pozew nawet z przekroczeniem 14-dniowego terminu na wniesienie stosownego żądania (art. 264 par. 2 kp).

Brak przyczyny rozwiązania stosunku pracy, jak i wskazanie nieprawdziwej, niekonkretnej przyczyny, zazwyczaj skutkuje przywróceniem zwolnionego pracownika do pracy.Zwolnienie dyscyplinarne a związki zawodowe

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku pracowników będących członkami związków zawodowych.

W takim przypadku pracodawca ma obowiązek zasięgnięcia opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej przed podjęciem decyzji w sprawie rozwiązania umowy (art. 52 par. 3 kp).

W tym celu pracodawca powinien zawiadomić właściwą organizację związkową o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. Właściwa zakładowa organizacja związkowa powinna natomiast niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, przedstawić ewentualne zastrzeżenia co do zasadności rozwiązania umowy o pracę.

Termin trzech dni liczy się od dnia zawiadomienia organizacji związkowej o przyczynie rozwiązania umowy. Rozpoczyna on bieg od dnia następnego i kończy się w upływem trzeciego dnia (a jeżeli przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to kończy się dnia następnego).

W każdym bądź przypadku niezbędne jest uzyskanie zgody zakładowej organizacji związkowej na zamiar rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 kp z kobietą w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego (art. 177 par. 1 kp) oraz z innymi osobami objętymi szczególną ochroną, np. członkami zarządu zakładowej organizacji związkowej, członkami komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej, społecznym inspektorem pracy (art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych).

Obowiązek wystąpienia do zakładowej organizacji związkowej o wyrażenie opinii lub zgody na rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem szczególnie chronionym z tytułu pełnionej funkcji związkowej jest istotnym warunkiem prawidłowości dokonania rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 kp. Niedopełnienie tego obowiązku przesądza w zasadzie o słuszności roszczenia pracownika domagającego się przywrócenia do pracy. Stanowisko takie jest zgodne z poglądami panującymi w doktrynie prawa pracy oraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Zwolnienie dyscyplinarne a kary porządkowe

W praktyce pracodawcy dość często wiążą sankcje w postaci zwolnienia dyscyplinarnego z karami porządkowymi (art. 108 kp). Należy zatem jednoznacznie podkreślić, iż te dwie instytucje prawa pracy - rozwiązanie umowy w trybie art. 52 kp oraz kary porządkowe - nie są w żaden sposób ze sobą powiązane. Kodeks pracy nie wiąże możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z uprzednim karaniem pracownika za naruszenie jego obowiązków.

Naruszenie obowiązków pracowniczych, w zależności od powagi tego naruszenia oraz jego konsekwencji dla pracodawcy, może za sobą pociągać bądź karę porządkową (upomnienia, nagany, karę pieniężną), bądź rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 kp. Wybór sankcji należy do pracodawcy.

Dokonując tego wyboru pracodawca powinien jednak pamiętać o tym, iż sankcja powinna być adekwatna dla przewinienia pracownika oraz że rozwiązanie umowy o pracę w omawianym trybie stanowi sankcję ostateczną, a jego zastosowanie jest możliwe jedynie w sytuacji ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, zaś za jeden czyn można otrzymać tylko jedną karę.


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2015-07-08 20:11:27 83.27.61.* | gość.
dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
mam pytanie, czy można samemu zwolnić się dyscyplinarnie z pracy? słyszałam że istnieje takie coś, gdy pracodawca nie spełnia warunków umowy i/lub jego praca zagraża jego życiu lub zdrowiu. proszę o szybką odpowiedź.
2015-07-08 21:25:27 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Jest to 'dyscyplinarka' dla pracodawcy- tj. rozwiązanie umowy przez pracownika, bez wypowiedzenia, w trybie art. 55 KP.

http://msp.money.pl/akty_prawne/kodeks_pracy/?sec=020205

Jak widać są dwie generalne opcje takich okoliczności.

Jak i 'zwykła dyscyplinarka'- tj. rozwiązanie umowy przez pracodawcę w trybie art. 52- często kończy się to w sądzie pracy, który rozstrzyga jej zasadność- co dotyczy par. 1'1
2015-06-01 21:31:43 80.187.97.* | gosc4231
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [5]
Witam,
Mam takie pytanie. Do pracy stawił się pracownik po spożyciu alkoholu (moża powiedzieć ze na mocnym kacu ) Przełożony zmiany postanowił sporządzić notake służbowa i kazać podpisać pracownikowi twierdząc, że był pod wpływem i nie był wstanie wykonywać obowiązków służbowych. Do tego podpisali się świadkowie. Pracownik został zwolniony przez pracodawcę dyscyplinarnie, a po paru dniach pozwał do sądu przełożonego zmiany i zakład. Czy jest tutaj o co walczyć?
2015-06-02 10:50:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Walczyć komu ? Owemu pracownikowi czy pracodawcy ?

Ten pierwszy odwołując się do sadu zawsze (tj. w przypadku każdego zw. dyscyplinarnego, bez względu na jego okoliczności) walczy o 'zamianę' stanu bezrobocia, świadectwa pracy w wpisem, który utrudnia kolejne zatrudnienie lub uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych na przywrócenie do pracy albo uzyskanie odszkodowania + 'normalne' św. pracy i normalne zasady zasiłku dla bezrobotnych.

Ten drugi- o niewypłacanie odszkodowania albo o definitywne pozbycie się pracownika.

Pomijam kwestie dobrego imienia, autorytetu u załogi, klimatu odpowiedzialności i surowości w pracy itp. okoliczności.

W tym konkretnym przypadku nieprawność zwolnienia musiałaby wynikać z faktu, że stanu nietrzeźwości NIE było, a podpisanie notatki przez pracownika wynikało z zastraszenia, szantażu lub braku rozeznania, jasności umysłu (np. na skutek stanu neurologicznego, silnych leków psychotropowych stosowanych wg. zaleceń lekarza).
2015-06-02 15:37:43 80.187.96.* | gosc4231
Pracownik pozwał do sądu firmę (pracodawcę), ale po co pozywać przełożonego (brygadzista) skoro reprezentuje firme? Taki przełożony musi się stawiać w sądach, czy reprezentuje go wtedy firma?

Dziękuje za odpowiedź.
2015-06-03 09:42:50 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
O co pozwał tego brygadzistę i czy uczynił to w ramach odwołania od zw. dyscyplinarnego ? Czy też jest to niezależny pozew (np. już po upływie terminu na odwołanie) o zniesławienie ?

Chodzi o to, że jeśli pozwał go o coś, co jest bez związku ze stosunkiem pracy to, w ogóle nie jest to kompetencja sądu pracy, a zwykłego cywilnego.
2015-06-04 08:18:42 80.187.96.* | gosc4231
Pozwał go o zniesławienie, czy można się czegoś obawiać i jak to działa? Zrobił to w ciągu 6 dni od zwolnienie z pracy. Brygadzista wykonywał swoje obowiązki, więc jak można kogoś bezkarnie ganiać po sądach?
2015-06-08 12:52:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Bez sensu- jakie zniesławienie, jeśli brygadzista stwierdził coś, co powód podpisem potwierdził a stwierdzenie czego było w kompetencjach pozwanego....
-1 spadek
2015-05-14 21:09:41 83.25.31.* | Smjka
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam, moj przypadek: pracujac w posrednictwie kredytowym wyslalam wniosek klienta o pozyczke, mimo jego nieobecnosci w biurze ( przez telefon) co stanowi naruszenie procedur. wniosek tego klienta zostal rozpatrzony odmownie. Czy w zwiazku z tym ze moj czyn nie spowodował szkody pracodawcy (wyslanie zapytania do BIK klientowi , ktory na to wyrazil zgode i byl znany bankowi) istnieje podstawa do uchylenia zwolnienia dyscyplinarnego przez sad pracy? druga sprawa nie odwolalam sie do sadu pracy w terminie 14 dni poniewaz znajdowalam sie w zlym stanie psychicznym ( mam zwolnienia lekarskie) i zupelnie nie myslalam o sobie i zaniedbalam ten termin,czy moj wniosek o przywrocenie terminu zostanie uwzgledniony?
2015-05-18 17:32:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pytania właściwie do sądu- tj. konkretnego składu w Pani sprawie.
Na pewno:
- warunek zaistnienia szkody po stronie pracodawcy nie jest konieczny do zasadności zwolnienia przez niego dokonanego
- choroba, udokumentowana ZLA może być jak najbardziej uznana za podstawę przywrócenia terminu odwołania od zwolenienia dyscyplinarnego na podstawie wniosku pracownika- z art. 265 KP, o ile od ustania owej przyczyny niedochowania terminu (tu choroby) nie upłynęło 7 dni.
2015-03-26 12:49:40 31.178.84.* | dario849
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam zostałem zwolniony dyscyplinarnie. 16.02.2015r. zadzwoniłem do pracodawcy, że nie przyjdę do pracy bo mam umówione badania. Po tym dniu nie kontaktowałem się z pracodawcą. 25.03.2015r. wysłałem pracodawcy zwolnienie od 17.03.2015r. Pracodawca twierdzi, że przekroczyłem czas dostarczenia zwolnienia i nie powiadomiłem go o nim. Czy ma rację.
2015-03-27 13:37:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ma rację w zakresie zarzutu dotyczącego tego, że pracownik ma co do zasady dwudniowy termin na zawiadomienie pracodawcy o tym, że uzyskał zw. lekarskie (a więc, ze nieobecność w pracy ma charakter usprawiedliwiony) i siedmiodniowy na dostarczenie samego zwolnienia.

Niedopełnienie ww obowiązków jest naruszeniem obowiązków pracownika, ale jeśli chodzi o orzecznictwo sądów w tym zakresie- przeważa takie, które nie uważa tego za naruszenie ciężkie, a więc uzasadniające zw. dyscyplinarne.

Choć znaczenie ma tu też to, czy uchybienie ww terminom jest zawinione czy wręcz umyślne.

Zwracam uwagę, że w Pana przypadku poza kwestią terminu i uchybienia jest kwestia 16 lutego- a więc tego, czy pracodawca uznał ten dzień za dzień urlopu na żądanie czy za dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Czy jako powodu zwolnienia nie podaje właśnie owego dnia.
2015-02-11 16:38:45 95.49.14.* | kipi169
Re; zaostalem zwolniony za porozumieniem stron [3]
Zostalem zwolniony za porozumieniem stron , pracowalem w ochpoornie moja umowa byla podpisana na 2 msc , pozniej jednak umowa nie zostala przedluzona . Po 2 msc dzwoni do mnie szef tej fimrmy i mowi ze przegladal monitoring w ktorym widzi ze wprowadzilem swoja dziewczyne na obiekt , za co pogorozil mi ze zalozy sprawe w sadzie. Co mi grozi ?
2015-02-11 18:35:31 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No więc została rozwiązana za porozumieniem stron, czy po prostu dobiegła swojego przewidzianego w umowie końca ?

Tak, czy siak - skoro już nie trwa, to nie można wstecznie dokonać zwolnienia dyscyplinarnego i zmiany świadectwa pracy w tym zakresie.

Niezależnie od powyższego znaczenie ma to, czy z owym wprowadzeniem kogoś na obiekt wiąże się szkoda materialna u pracodawcy. Czy miał Pan spisaną umowę o wspólnej (z innymi pracownikami) odpowiedzialności za powierzone mienie itd.
2015-02-13 19:10:27 79.185.93.* | kipi169
wiem tylko tyle ze bylem zatrudniony na umowe zlecenie i zadnej umowy nie dostalem , wygasla mi umowa i nie zostala przedluzona , po dwóch miesiacach zadzwonil i postraszyl mnie sadem .
2015-02-13 20:39:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro zlecenie, to przepisy prawa pracy NIE mają tu zastosowania(poza pewnymi dotyczącymi BHP) Nie ma mowy o zw. dyscyplinarnym na zleceniu.

Wszelkie roszczenia odbywają się w tej sytuacji na zasadach KC.
2015-02-08 13:02:38 31.61.131.* | kari835
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam.zostałam zwolniona dyscyplinarnie bez wypowiedzenia z powodu ciezkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.Pracodawca stwierdził po przeglądanu monitoringu iż na nocnej zmianie otworzyłam i wypiłam napój nie płacąc za niego.tylko że w magazynie spożywczym nie ma kamer a pani kierownik nie przepadała za moją osobą.I czy faktycznie by doszło do takiej sytuacji to to jest powód do dyscyplinarki??
2015-02-09 13:48:20 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Kradzież na szkodę pracodawcy co do zasady uzasadnia zwolnienie z art. 52 KP. Tyle, że jej wartość jest tu taka, że raczej można byłoby to 'załatwić' karą porządkową, zwrotem kosztu napoju.

Co do zwolnienia. Skoro jak Pani twierdzi przyczyna zwolnienia nie zaszła, nie ma też na nią dowodu- jak najbardziej można się odwołać zgodnie z pouczeniem, w ciągu 14 dni, wskazując czy wnosi się o odszkodowanie czy o przywrócenie do pracy.
2015-01-22 20:14:29 77.46.88.* | Gabi 07
Witam mam pytanie odnośnie zwolnienia dyscyplinarnego. Umowa trwała dwa miesiące skończyła się dyscyplinarnym zwolnieniem czy nie ujawniając tego w pup istnieje możliwość ze to wyjdzie na jaw . Jestem w ciężkiej sytuacji i potrzebny mi jest zasiłek dopóki czegoś nie znajdę innego . POMOCY
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-22 20:45:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Oświadczenie o trybie zakończenia ostatniego stosunku pracy oświadcza Pani w karcie rejestracyjnej w PUP. Jak w każdym oświadczeniu- pod rygorem "odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań'

oraz oczywiście zwrotu nienależnego zasiłku ( w przypadku zw. dyscyplinarnego- za 180 dni)

Poza tym do zasiłku potrzebne jest ustalenie, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją miał ub. społeczne od przynajmniej wynagrodzenia minimalnego przez min. 365 dni, więc tych 2 miesięcy po prostu może brakować. Przy pełnym etacie- nie trzeba zaświadczeń o zarobkach- no bo wiadomo, że płaca minimalna jest zachowana.
Tak, czy inaczej- na ogół to ostatnie zatrudnienie i tak trzeba wykazać, a to implikuje obowiązek przedstawienia świadectwa.

Zresztą PUP może uzyskiwać info z ZUS. choćby po to, by sprawdzić, czy rzeczywiście zostały odprowadzone składki ( w tym ta na FP).
A wiec i to, że jakieś nieujawnione mu zatrudnienie ostatnio było....
2015-01-11 14:37:30 89.230.193.* | justa255
Zwolnienie dyscyplinarne. Przedstawię w miarę krótko sytuacje w mojej firmie.Niedawno dowiedziałyśmy się od osób trzecich że cały nasz 7osoby skład mają zamiar zwolnić.I tego samego dnia kazać wyjść ze sklepu i wprowadzić nową ekipę.4 osoby postanowiły pojsc tego samego dnia na zwolnienie.czy mogą ich po przyjściu ze zwolnienia zwolnić dyscyplinarnie?czy mamy tak poprostu wyjść z pracy podpisując wypowiedzenie za porozumieniem stron skoro mamy dwu tyg okres wypowiedzenia?i dodam zeto będzie zwolnienie grupowe powód "może ekipa wypaliła się już"czy należy się zasiłek skoro przepracowałam tam 3lata i podpisze za porozumieniem stron?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-12 10:59:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zwolnić dyscyplinarnie można nawet w trakcie zwolnienia. "Prewencyjne", a więc w tej sytuacji lewe zwolnienie lekarskie daje taką podstawę pracodawcy.

Co do rozwiązania obecnego stosunku pracy- umowy są jak rozumiem na czas określony.
- NIE ma żadnego obowiązku godzenia się na porozumienie stron. Skoro pracodawca nie chce Was w sklepie- po prostu przez okres wypowiedzenie powinien wysłać Was na bieżący/zaległy u. wypoczynkowy + zwolnić z obowiązku świadczenia pracy.
- jeśli ww umowy terminowe nie zawierają klauzuli o możliwości wypowiedzenia, to ich nie można wypowiedzieć- musi się pracodawca dogadać z Wami właśnie drogą porozumienia stron. Bo wypowiedzenie jako nieprawne będzie podlegać zaskarżeniu do sądu pracy.
2014-12-17 18:17:08 213.122.97.* | Jablonska Elzbieta
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam. Przepraszam, ale mam pytanie. Od 25,11,14 przebywam na zwolnieniu lekarskim( jak na razie do30,11,14) a w dniu dzisiejszym dostałam pismo o zwolnieniu mnie dyscyplinarnie. Czy jest to legalne?
2014-12-17 22:31:02 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W zakresie samej okoliczności rozwiązania umowy w tym trybie na chorobowym- tak, jest legalne.

Nie ma tu takich ograniczeń jak w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, gdy co do zasady jest to niemożliwe w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika- czyli art. 41 KP nie ma zastosowania.

Czy inne okoliczności (powód, to kiedy o powodzie pracodawca się dowiedział) są legalne- to odrębna kwestia.
2014-11-28 17:01:14 37.248.254.* | nowa399
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam,
osoba została zwolniona z pracy z winy pracownika bez okresu wypowiedzenia. Czy można iść na zwolnienie lekarskie?
2014-11-28 20:07:41 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Co rozumiesz pod pojęciem zwolnienie w tej sytuacji ? Chyba tylko zasiłek chorobowy- prawo do niego powstanie jeśli lekarz orzeknie niezdolność do pracy i wyda ZLA na min. 30 dni, a niezdolność ta powstanie nie później niż 14 dni od utraty pracy.
Wyjątkowe te 14 dni jest wydłużone do 3 miesięcy, jeśli w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym "E").


Mówimy o sytuacji, gdy nie ma ciągłości niezdolności do pracy, która zaczęła się jeszcze w czasie zatrudnienia- tj. zwolnienie dyscyplinarne nastąpiło w trakcie trwającego już zwolnienia lekarskiego.
2014-10-23 12:54:44 89.231.29.* | Emeryt2014
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Kierowcaa zostal dyscyplinarnie zwolniony za odmowienie kursu. Czy jest to zgodne z prawem? Kursu odmówilo w tej firmie duzo wiecej kierwocow, ale nie zostali zwolnieni.
2014-10-23 13:36:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
A co można powiedzieć przy tak skąpej informacji. Odmowa wykonania polecenia służbowego co do zasady pozwala na taki tryb zwolnienia. Ale oczywiście zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy odmowa następuje w okoliczności- gdy samochód jest np. niesprawny, gdy wyjazd byłby równoznaczny z przekroczeniem limitu czasu pracy kierowcy, a więc potencjalnie stanowił zagrożenie w ruchu itp.

To, że inny pracownik nie dostał zwolnienia akurat nie jest argumentem.
2014-09-02 22:03:12 62.233.252.* | baśka612
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [0]
witam jesli pracodawca mówi mi ze mam wypier**lać do domu ja się pakuje i wychodzę czy ma prawo zwolnić mnie za to,że niby porzuciłem prace?
2014-08-26 18:52:03 46.238.231.* | kaśka38
Witam. Pokrótce przedstawię swoją historię. Pracowałam w sklepie (salonik prasowy)na umowę na czas nieokreślony. Mój szef dostał wypowiedzenie(agent kiosku), a ja dostałam propozycje przejęcia kiosku. Pracodawca wysłał mnie na urlop cały zaległy miałam di wykorzystania, było to na początku lipca. W połowie sierpnia wyslalam poczta rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,ponieważ nie dostałam pensji za lipiec. W dniu wczorajszym dostałam listem zwolnienie dyscyplinarne z data 31 lipca. Czy pracodawca mógł z taka data wystawić? Oczywiście świadectwa pracy brak.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-08-26 21:12:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Kluczowe jest to, czy Pani oświadczenie w ogóle do niego dotarło. Jeśli tak-to nie mógł- bo jego zachowanie wskazuje, że Pani oświadczenie zlekceważył i uznał, że po prostu Pani porzuciła pracę.

Tymczasem nawet niezasadne rozwiązanie umowy przez pracownika w trybie art. 55 jest skuteczne, a pracodawca jeśli z nim się nie zgadza może je zaskarżyć do sądu pracy.
2014-08-27 09:05:51 46.238.231.* | kaśka38
Bardzo dziękuję za odp. Tak mam zwrotne potwierdzenie odbioru listu.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-08-27 09:36:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No więc nawet w sytuacji, gdyby owe zwolnienie dyscyplinarne było uzasadnione, dotyczyło zupełnie innej sprawy np. z końca czerwca, to byłoby nieskuteczne, w chwili odbioru przez Panią nie była już Pani pracownikiem, bo umowa została rozwiązana wcześniej na skutek 'dyscyplinarki' złożonej przez Panią.

Ze względu na treść św. pracy i kwestię zasiłku dla bezrobotnych- należy odwołać się do sądu pracy. Nie wiemy, czy pracodawca nie uczynił tego w stosunku do Pani oświadczenia, ale jak napisałem było ono skuteczne, nawet jeśli nieuzasadnione. To, że nieuzasadnione - sąd mógłby uznać- bo jak rozumiem jedynym powodem było jednorazowe niewypłacenie wynagrodzenia w terminie. To trochę 'mało' jeśli chodzi o ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy, gdzie niezbędna jest wina, zamierzenie, uporczywość.....
Mógł więc pracodawca je zaskarżyć i domagać się odszkodowania, ale wtedy alogiczna byłaby dyscyplinarka, bo odwołanie od wypowiedzenia pracownika jasno oznacza uznanie jego skuteczności.
2014-08-13 22:19:27 78.8.103.* | dominika_52
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam. Nie dawno zostałam zaproszona na dzień szkolenia, który był też niejako pierwszym dniem pracy. Wstawiłam się na szkolenie, ale umowa została mi wręczona na sam koniec zmiany. Nie podpisałam umowy i zabrałam ją do domu w celu zapoznania się z nią, Umowa mi nie odpowiadała więc następnego dnia skontaktowałam się z miejscem pracy. Telefon odebrał zastępca kierownika i po moich wytłumaczeniach nie chciał podać mi numeru do kierownika w celu ustalenia dalszego postępowania w tej sprawie. Zakończyło się na tym, że poinformowałam salon telefonicznie o swojej rezygnacji. Kilka dni później dostałam pismo z kadr o zwolnieniu dyscyplinarnym z art. 52.
Moje pytanie brzmi: Czy pracodawca ma prawo wystawić mi takie zwolnienie jeżeli umowa nie została zawarta?? Dodam jeszcze, że podpisałam się pod datą przejścia szkolenia.
Bardzo proszę o odpowiedź.
2014-08-14 11:18:44 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wszystko rozbija się o owo "niejako"- do czego się Pani zobowiązała. Niekoniecznie na piśmie. Umowa o pracę dla swej skuteczności może być zawarta ustnie, a następnie potwierdzona formą pisemną. Jest też pojęcie 'dorozumianego' rozpoczęcia stosunku pracy- z jednej strony przez stawienie się pracownika na stanowisku, z drugiej przez jego dopuszczenie do pracy.

Zatem jest możliwa sytuacja, w której formalnie doszło do nawiązania stosunku pracy, a 'rezygnacja' traktowana jako porzucenie pracy a więc istnienie podstawy do zw. dyscyplinarnego.

Jak zawsze można się od niego odwołać do sądu pracy, jako nieprawnego- podnosząc kwestię np. tego, że Pani zdaniem do nawiązania stosunku pracy w ogóle nie doszło.

Ustalenie przez sąd, że doszło rodzi jednak też po Pani stronie ewentualne roszczenie o ...wynagrodzenie za 1 dzień pracy ( szkolenie odbyło się w godzinach pracy, jest wliczane - art.229 KP) oraz o ekwiwalent za urlop, choć to już zależy od tego, czy przed 2014 r. była Pani w zatrudnieniu lub tego, jak wyglądała kwestia urlopu w 2014 r. u poprzedniego pracodawcy.
2014-07-27 22:26:40 veronika_84
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam . Prowadze wlasna dzialalnosc gospodarcza- sklep.Moja corka jest wlacicielem, ja jestem jej pelnomocnikiem. Moja corka wieksza czesc w roku spedza za granica ze swoim mzezem. Mam pracownika , ktory w piatek poinformowal moja zone , ktora przyszla zamienic ja na popludniowa zmiane, ze w poniedzialek nie moze stawic sie w pracy, gdyz ma miec jakies badanie na polipa w gardle. Moja zona poinformowala pracownika, ze takie kwestie ma uzgadniac ze mna. Skontakowala sie ze mna telefonicznie w weekend i poinformowala o sprawie. powiedzialem jej, ze z uwagi na moje wazne obowiazki w poniedzialek w pracy ( pracuje w urzedzie) prosze ja o stawienie sie w poniedzialek w pracy i wybranie sobie innego dnia na owe badanie w ciagu tygodnia. Na tymn sie rozstalimy. W poniedzialek pracownik mimo mojego braku zgdoy nie zglosil sie w pracy. Zadzwonilem do niego tego dnia, ale nie odbieral. uslyszelismy sie bodaj dnia nastepnego, po moim telefonie do niego i dowiedzialem sie tylko, ze jest na badaniach na ginekologii. do konca tyg nie zglosil sie do pracy, nie onformujac o tym, ze lezy w szpitalu. Z powodu takiego, ze musielm zaniedbac swoje obowiazki sluzowe, wyslalem w piatek pismo informujace o zwolnieniu dyscyplinarnym. Tego samego dnia po poludniu pracownik zjawil sie w moim domu ze zwolnieniem , jednka mnie nie bylo, ale pracownik nie proponowal zostawienia jej zwolnienia. Zjawil sie dnia nastepnego w sklepie, w sobote ( w dniu wolnym od jego pracy), tego dnia byla moja zona, ktora odmowila przyjecia zwolnienia. Teraz pracownik podal mnie do sadu, za zwolnienie dyscyplinarne, Jak sie okazalo pracownik byl w ciazy i poronil. Podejrzewam ze byl na zabiegu w szpitalu. Choc sa to moej podejrzenia. czy mam jakies szanse w sadzie?
2014-07-28 11:00:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Trochę to zagmatwane.
Będzie trudno, jeśli owo ZLA opiewa na wszystkie dni nieobecności, łącznie z owym "na polipa"- zwłaszcza, jeśli jest wystawione już w tym dniu.

Ps. Jako pracodawca/płatnik ZLA powinniście przyjąć, choćby w celu sprawdzenia, czy nie opiewa na dni sprzed zw. dyscyplinarnego- bo pozostaje kwestia m.in. wynagrodzenia/zasiłku chorobowego za owe dni.
2014-05-30 12:42:32 178.42.255.* | Aldona211
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam,
16 maja trafiłam do szpitala powiadamiając o tym fakcie pracodawcę że nie będzie mnie w pracy, w szpitalu okazało się że jestem w ciąży.dostałam zwolnienie z kodem B2 do 27 maja.28,29 maja nie poinformowałam szefa że nie będzie mnie w pracy ponieważ zwolnienie zostało mi przedłużone.
dzisiaj otrzymałam wypowiedzenie z pracy z art 55 czyli porzucenie pracy oraz informację że nie zastosowałam się do regulaminu który mówi że muszę poinformować o tym że nie będzie mnie w pracy w tym samym dniu.Czy miał prawo mnie zwolnic?Przecież jestem w ciązy a umowę mam do końca 2015r!
2014-05-30 13:14:32 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Obowiązek zawiadamiania pracodawcy o swojej niezdolności do pracy niezależnie od obowiązku dostarczania ZLA nie musiał być zawarty w umowie, bo wynika on z treści § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Brak zawiadomienia jest naruszeniem obowiązków pracowniczych, ale nie tak ciężkim by uzasadniało zwolnienie dyscyplinarne.
No i pierwszy powód zwolnienia podany w piśmie jest nieprawdziwy, zwolnienie jak rozumiem do pracodawcy dostarczono później.

Pomijam fakt, że dyscyplinarka dla pracownicy w ciąży wymaga zgody organizacji związkowej jeśli takowa jest i do niej ona należy lub na jej prośbę reprezentuje.
Zatem odwołanie do sądu pracy od rozwiązania umowy ze względu na jego nieprawność jak najbardziej wskazane, roszczenie o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, termin 14 dni.

Przydatne orzeczenia SN:
- z dnia 4 sierpnia 1999 roku, sygn. akt I PKN 126/99
- z dnia 18 kwietnia 2001 roku sygn. akt I PKN 363/00
- z dnia 14 listopada 2012 roku sygn. akt I PK 117/12

Podstawa- art. 52 oraz 56 i dalsze KP
-5 spadek
2014-05-17 11:34:37 87.206.80.* | krzychu81
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [0]
To nie trzeba sie było spóżniać!
to nie przedszkole tylko prawdziwe życie, ktos za Ciebie odprowadza składki,i nie bawi sie w berka, tylko tez ma jakiś, zakład, firmę, gdzie coś sie robi, a twój pracodawca ma podpisane umowy.
Ale co tam ! przecież ja sie tylko spóżniałem! czy to aż tak wiele?! a jak nie wyrabiałeś te 30km, to trzeba było wyjechać godzinę wcześniej.
Ps. moja żona codziennie dojeżdza 100km w jedną stronę, a jak wie ,że są korki to wyjeżdza wczesniej
Pseudo pracowniku
2014-04-18 20:35:01 91.236.32.* | marta488
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy art.52 na chorobowym [1]
witam.dostałam rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia. powod jest nastepujacy: przez 3 dni miałam nocki i spoznialam się 30 do pracy w każdy dzień.czy to jest ciężkie naruszenie praw pracy? i czy na chrobowym może mi wreczyc takie zwolnienie.mam umowę o prace na czas określony od 9 miesięcy niennaganna praca.prosze o komentarze.
2014-04-18 23:33:12 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Najkrócej- w moim odczuciu nie jest to ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, które uzasadniałoby rozwiązanie umowy w tym trybie. Sytuacja raczej na karę porządkową z art. 108 i dalszych KP.

Natomiast zdecydowanie usprawiedliwiona nieobecność pracownika jaką jest zwolnienie lekarskie NIE jest przeszkodą w zwolnieniu dyscyplinarnym.

Zatem można próbować odwoływać się podnosząc nieprawność zwolnienia z powodu ...braku wystarczającego powodu, a nie okoliczności dokonania w czasie choroby.
2014-02-18 22:53:00 Miroslaw777
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [4]
Witam
Dostałem info. listem poleconym o moim zwolnieniu z dniem 11.02.14 paragraf 52.
Miąłem umowę na czas nieokreślony. Ponad dwa miesiące temu czyli w dniu 10.12.13 dąłem pracodawcy wypowiedzenie umowy o prace. Po umowie ustnej ustaliłem ze po znalezieniu i przeszkoleniu zastępcy pracodawca zgodzi sie skrócić czas 3miesiecznego wypowiedzenia. Poinformowałem o tym nowego pracodawcę. Niestety pracodawca ociągał sie ze znalezieniem zastępcy. A po wybraniu odpowiedniej osoby nie przekazał mi jej w celu przeszkolenia. Niemiałem możliwości wywiązania sie z umowy. Mogę do pewnego stopnia udowodnić ze mój przełożony działał na moja niekorzyść. Podjąłem decyzje o porzuceniu pracy i rozpoczęciu nowej. Przed tym wydarzeniem poinformowałem pracodawcę o moim zamiarze na piśmie. (podpisał ze nie przyjmuje do wiadomości) wysłałem również wniosek o wypowiedzenie za porozumieniem stron listem poleconym dzień przed otrzymaniem wypowiedzenia dyscyplinarnego.
Chce sie odwołać do Sądu Pracy w celu zmiany świadectwa pracy. Czy mam szanse?
Kilkukrotnie byłem na konsultacji w PIP.
-1 spadek
2014-02-19 10:28:28 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Moim zdaniem tylko w przypadku udowodnienia, że do owego ustnego porozumienia stron o skróceniu okresu wypowiedzenia, a raczej przyrzeczenia zawarcia porozumienia doszło. Co przy braku formy pisemnej będzie po prostu trudne bez dowodów typu nagranie, zeznanie świadka.

Poza sprostowaniem świadectwa w grę wchodzi jeszcze odszkodowanie z art. 58 KP, w tym konkretnym przypadku jednak moim zdaniem nie w wysokości 3miesięcznego wynagrodzenia, ale wynagrodzenia proporcjonalnego do końca już formalnie biegnącego przed dyscyplinarką wypowiedzenia złożonego przez Pana.
Zakończyłoby się ono 31 marca, więc odszkodowanie dotyczyłoby wynagrodzenia za okres 11 lutego-31marca, czyli 5/3 wynagrodzenia miesięcznego.
2014-02-24 12:53:56 Miroslaw777
Witam, Czy w celu udowodnienia można użyć korespondencji e-meil? Dodam ze jest to korespondencja wewnętrzną naszej firmy obejmująca tematem tylko moja ustna umowę pomiędzy kierownikiem a mną w sprawie wcześniejszego zakończenia okresu wypowiedzenia. Dysponuje również świadkiem który wie (słyszał jedna z moich rozmów z kierownikiem – dotyczącej tematu) ze takie nieformalne ustalenia miało miejsce. Czy opierać sie na samym świadku czy użyć wszystkich innych form by to udowodnić?
Mam pytanie do drugiego punktu, czy moge jednocześnie ubiegać sie o wspomniane odszkodowanie z art. 58? Zalezy mi glownie na zmianie swadectwa pracy. Ale jesli istnieje i taka mozliwosc to skorzystam również.
2014-02-24 13:14:06 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego odbywa się na podstawie uznania przez pracownika, że jest ono nieprawne- czy to ze względów formalnych, czy to ze względu na brak podstaw/powodu.
Jeśli sąd je za takowe uzna- to zmiana treści św. pracy jest tego po prostu konsekwencją nawet bez składania wniosku o to, bez względu na to, czy zostanie zasądzone przywrócenie do pracy, czy odszkodowanie.


Skoro na sąd się pan decyduje- użyć wszelkich możliwości i dowodów. Zwłaszcza, że świadkowie czasem jednak miękną, jeśli u pracodawcy pozostają.
2014-02-24 14:34:53 Miroslaw777
Dziękuje za cenną informacje.
Akurat pisze pozew. Świadek o którym pisałem zakończył juz prace w firmie. Udało mu sie zakończyć bez art, 52. Inni pracownicy boja sie wiec postanowiłem nie powoływać sie na nich w sądzie.
2014-02-17 18:59:31 83.8.254.* | kaja980
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
witam zostałam zwolniona dyscyplinarnie 28 styczna w ten sam dzień zostałam przywrócona do obowiązków ale atmosfera jest fatalna teraz sama chcę odejść z pracy jak mam się zwolnić żebym nie miała żadnego wpisu na swiadectwie pracy o zaistniałej sytuacji co mam robić ktoś mi powiedział że w ciągu 30 dni mogą cofnąć mi to zwolnienie dyscyplinarne czy to prawda? czy mam jakieś prawa?
2014-02-17 22:09:02 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zwolnienie dyscyplinarne jest natychmiastowym rozwiązaniem umowy. Co to znaczy "zostałam przywrócona". Można przywrócić, jeśli dyscyplinarkę się wycofa. A nie można jej wycofać bez zgody pracownika. Zgodziła się Pani na to ?
2014-02-11 20:41:52 91.240.30.* | hyzio2002
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
czy można zwolnić dyscyplinarnie sprzątaczkę ? pytam poważnie !!!!
2014-02-12 10:46:10 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Można każdego, kto jest pracownikiem. Oczywiście są grupy pracowników, w których przypadku jest to dużo trudniejsze i bardziej prawnie obwarowane. Ale nie są to grupy zawodowe, ale grupy mające inny status- np. pracownica w ciąży, pracownik związkowiec.
2014-02-05 07:34:38 37.31.61.* | katarzyna19851985
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Akurat z tego co mi wiadomo to z takimi papierami od pracodawcy, to ja z PUP nie dostanę żadnych pieniędzy, a zarejestrować się nie mogę bo złożyłam odwołanie od decyzji lekarza orzecznika. Wydaje mi się że nie rozumie Pan o czym ja piszę.... Teraz zakładając taka sytuację że ZUS przedłuży mi zasiłek rehabilitacyjny, i obecność będzie usprawiedliwiona, to nadal będzie Pan uważał że miał takie prawo??? Ja rozumiem że miał ale nie w art. 52.
2014-02-05 11:01:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ze zwolnieniem dyscyplinarnym- owszem są dużo mniejsze szanse na zasiłek- bo jego okres pobierania jest krótszy o 180 dni i o 180 dni opóźniony. Czyli szansa w ogóle na jego otrzymanie jest dla tych, którym w innych okolicznościach przysługiwałoby prawo do zasiłku 12 miesięcznego.
A to zależy od stopy bezrobocia w powiecie albo samego bezrobotnego- chodzi tu o bezrobotnego

b) powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
c) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

To, że na skutek odwołania ewentualnie uzyska Pani wstecznie za owe kilka dni orzeczenie i przedłużenie świadczenia nie zmieni tego, że w czasie zwolnienia Pani nieobecność w pracy była moim zdaniem nieusprawiedliwiona.

No chyba, że uznany że okres oczekiwania na przedłużenie prawa do świadczenia traktować identycznie jak okres oczekiwania po wyczerpaniu 182 zasiłku chorobowego na przyznanie świadczenia w ogóle- bo w tej drugiej sytuacji zdecydowanie jest to okres nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej, tyle, że pracodawca musi mieć wiedzę o wniosku takiego złożeniu. W takim czasie "zawieszenia" rzeczywiście zwolnienie czy to z art. 52 czy art. 53 jest nieprawne.

Oczywiście warto się odwołać- ma Pani na to 14 dni od daty uzyskania wiedzy o zwolnieniu tj. od 27 stycznia, bo jak rozumiem wcześniej nie dotarło ono do Pani na piśmie. Brak formy pisemnej jest znacznym uchybieniem, ale informacja ustna/telefoniczna od upoważnionego przez pracodawcę- tj. księgowej powoduje rozpoczęcie biegu okresu na odwołanie.
2014-02-03 18:19:14 37.31.77.* | katarzyna19851985
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Byłam w ZUS - ie i rozmawiałam na ten temat, usłyszałam że jest to obecność usprawiedliwiona, ale bez prawa do wypłaty zasiłku. Dzwoniłam do księgowej i poinformowałam Ja o tym, po za tym jak ja miałam się do pracy stawić 23. skoro nie wiedziałam jaką decyzję podejmie lekarz orzecznik, o tym dowiedziałam się dopiero 27. Księgowa kazała mi do pracy przyjechać 30.01.2014 r. po czym jak stawiałam się to oświadczyła że wysłali mi rozwiązanie umowy. Tak dla jasności że się od tej decyzji lekarza orzecznika odwołałam, a co jeżeli mi powie że jestem niezdolna do pracy, co wtedy powinnam zrobić oddać sprawę do Sądu??? Pracodawca zgadza się że mógł mnie zwolnić ale nie w taki sposób!!
2014-02-03 21:47:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
A co ma ZUS do prawa pracy ?

No właśnie dlatego, że nie miała Pani pewności, czy świadczenie zostanie przedłużone należało się w pracy stawić po ostatnim dniu posiadanego świadczenia/orzeczenia o niezdolności do pracy. Nie mając teraz dalszego orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy/ ani świadczenia- może się Pani zarejestrować w PUP w celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych lub chociaż ub. zdrowotnego, chyba że ubezpieczy Panią mąż jako członka rodziny.
2014-02-03 16:45:14 37.31.77.* | katarzyna19851985
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam, mam problem z pracodawca. Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, byłam 182 dni na zwolnieniu lekarskim, potem złożyłam dokumenty o zasiłek rehabilitacyjny, ZUS mi przyznał na 3 miesiące, o wszystkim informowałam księgową. 6 tygodni przed zakończeniem tego zasiłku złożyłam dokumenty o przedłużenie zasiłku, ten pierwszy miałam do 22.01.2014 r. a listem dostałam wezwanie na 27.01.2014 r. Tego dnia co wyszłam od lekarza orzecznika zadzwoniłam od razu do księgowej informując ja o nie przyznaniu dalszego zasiłku rehabilitacyjnego. Ona nie kazała mi przyjeżdżać do pracy ponieważ powiedziała że już nie jestem ich pracownikiem, z dniem 23.01.2014 r. dostałam rozwiązanie umowy art.52 & 1. czyli nieusprawiedliwioną obecność w pracy. Moje pytanie to czy pracodawca miał takie prawo żeby mnie zwolnić? Terminu na komisję lekarską sama sobie nie wybierałam i to lekarz orzecznik mi taki termin wyznaczył, dodam jeszcze że napisałam odwołanie do ZUS. Proszę o podpowiedź co mam robić??
2014-02-03 17:30:11 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Idiotyczny termin ustalony przez ZUS nie ma wpływu na prawność zwolnienia dyscyplinarnego- bo tym bardziej terminu nie ustalał pracodawca. Należało po prostu stawić się do pracy 23 stycznia, a pracodawca musiałby wtedy skierować Panią na badania dopuszczające do pracy. Można było też zawnioskować o u. bezpłatny.
Co prawda po 90 dniach świadczenia i tak pracodawca mógłby się z Panią rozstać- o ile z badań, na które by Panią skierował wynikłaby dalsza niezdolność do pracy- ale byłoby to już w trybie art. 53 KP, a więc bez konsekwencji dla prawa do ewentualnego zasiłku dla bezrobotnych.

Faktem jest, że 23 stycznia i w kolejnych dniach miała pani nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.
Co do terminu w ZUS- dlaczego już w chwili jego ustalenia nie skarżyła Pani tego terminu jako grożącego właśnie takim stanem zawieszenia pomiędzy zdolnością a niezdolnością do pracy ?
2014-01-09 19:30:51 michucopek
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam!!!
27.12.2013 dałem wypowiedzenie 2tyg.Więc powinienem robić do 10.01.2014 lecz zostało mi 8dni urlopu.
Więc 02.01.2014 nie przyszedłem do pracy.Dnia 09.01.2014 dostałem poczta Świadectwo pracy(Porzucenie pracy Art.52 par 1 pkt 1 KP)Wypowiedzenie przyjęła.Miała do tego prawo ??
2014-01-10 12:05:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Powód zwolnienia jest zasadny- do porzucenia pracy zdecydowanie doszło, absolutnie nie ma możliwości, by pracownik sam sobie udzielił urlopu. Co więcej w okresie wypowiedzenia pracodawca w ogóle wnioskiem o urlop nie jest związany (poza u. na żądanie, jeśli jeszcze jest w tym roku do wykorzystania).
Okres wypowiedzenia to niemal normalny okres zatrudnienia, w żaden sposób nie uniemożliwia zwolnienia dyscyplinarnego.

Jest jednak uchybienie formalne pracodawcy- zabrakło oświadczenia o ty, że zwalnia dyscyplinarnie. Samo św. pracy moim zdaniem za takowe oświadczenie nie może być uznane. jest więc podstawa odwołania właśnie z tego 'technicznego' względu, tj. wadliwości oświadczenia woli na podstawie art. 56 KP w terminie 14 dni
2014-01-09 16:27:33 ewandzia
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam, z dniem 7.01.2014 otrzymałam zwolnienie z pracy dyscyplinarne z art.52 par.1 pkt 1 lecz od dnia 4.01.2014 jestem na zwolnieniu lekarskim.Czy więc wypowiedzenie jest ważne.
2014-01-10 11:48:29 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Zwolnienie dyscyplinarne może być dokonane w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika ( a więc np. w czasie zwolnienia chorobowego ). Ograniczenia w tym zakresie dotyczą rozwiązania umowy za wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę.
2013-12-30 02:57:11 83.24.106.* | dzela342
Witam!
18.12.2013 odeszlam z pracy w ciągu 5 minut mówiąc o tym kierowniczce. 21.12 pojawilam sie w biurze mowiac szefowi ze na dobre odchodze. Pracując tam mialam 3 umowy zlecenia i 2 umowy 2miesieczne gdzie podczas drugiej umowy odeszlam. Uslyszalam tylko ze w tym wypadku widzi tylko na świadectwie artykule 52. Dziś jest 30.12 i mam umowiona kolejna wizytę po to by podpisać papierki wypowiedzenie itp. I tu pytanie czy pracodawca po uplywie 7 dni może zalatwiac ze mną takie formalności czy ja mam jakieś prawa ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-12-30 12:02:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
7 dni nie uchybia ani terminowi zwolnienia dyscyplinarnego od chwili, w jakiej pracodawca dowiedział się o zajściu, które jet jego przyczyną ( 1 mc. ). 7 dni to ostateczny termin dostarczenia świadectwa pracy od dnia rozwiązania umowy, jeśli w dniu rozwiązania umowy było to niemożliwe. W tym przypadku - 21 grudnia raczej nie było okoliczności to uniemożliwiających.

Faktem jest porzucenie pracy. Od zw. dyscyplinarnego można się odwołać, ale w tym przypadku raczej tylko z powodów formalnych- tj. tego, że nie było ono (21 grudnia) pisemne, tylko ustne. No chyba, że jutro otrzyma je Pani z datą jutrzejszą.
2013-12-25 06:17:05 82.160.168.* | ann1234
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam!
Mam problem, nie zostałam zwolniona dyscyplinarnie, ale zostało mi wręczone wypowiedzenie z powodu utraty braku zaufania oraz podejrzeń przywłaszczenia pieniędzy. Mój zakres czynności nie zawiera żadnej wzmianki o przyjmowaniu i rozliczaniu pieniędzy (nie pracuję jako księgowa), chodzi o rok 2011 (ubezpieczenie). Pieniędzy nie wzięłam, cała dokumentacja dotycząca tego zginęła podczas mojej 8 miesięcznej nieobecności w pracy (urlop macierzyński). Na moje miejsce z polecenia dyrektora została zatrudniona na zastępstwo 19latka, która nie miała zielonego pojęcia o charakterze pracy, po powrocie do pracy zgłaszałam, iż brakuje wielu dokumentów, że w papierach jest bałagan. Od kwietnia br. porządkowałam dokumentację, jednak są straszne braki. Dyrektor straszy mnie prokuraturą i zmianą treści wypowiedzenia. Ponadto została wystawiona mi ocena pracy oczywiście negatywna (oceny są dokonywane co dwa lata), dyrektor nie poinformował mnie o wystawieniu oceny, tylko mi ją wręczył, nie wziął pod uwagę iż moja nieobecność była długotrwała. Złożyłam już odwołanie do sądu pracy i chce napisać odwołanie od oceny pracy, jednak pracodawca straszy mnie prokuraturą i sadami. Co mam robić ?
2013-12-27 11:24:25 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Gromadzić dowody, które pomogą Pani w sądzie pracy. Grozić pracodawca nie bardzo może zw. dyscyplinarnym bo jak zrozumiałem z opisu wiedzę o brakach finansowych posiadł dużo wcześniej niż 1 miesiąc temu, więc na zwolnienie dyscyplinarne z tego powodu jest po prostu technicznie zbyt późno- będzie ono nieprawne z tego kalendarzowego powodu, więc Pani odwołanie od niego (jeśliby do niego doszło) będzie z automatu niemal skuteczne.

Co do zmiany treści powodu wypowiedzenia- też jest na to za późno, bo wypowiedzenie pierwotne już do Pani dotarło, a Pani ani o zmianę nie wnioskowała, ani nie wyraziła zgody, ani nie zmusił do tego wyrok sądu:

"Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.". Odwołanie oświadczenia byłoby w przypadku opisanym w pytaniu jedynie częściowe. Modyfikacja oświadczenia o wypowiedzeniu byłaby skuteczna jedynie w takiej sytuacji, gdyby doszła do pracownika razem z wypowiedzeniem lub - co oczywiste - wcześniej. Cofnięcie oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę wymaga w innym trybie zgody pracownika - por. uchwała SN z dnia 23 października 1986 r. III PZP 62/86, OSNCP 1987/10 poz. 156. W opisanej w pytaniu sytuacji można ewentualnie rozważać uchylenie się przez pracodawcę od skutków swego oświadczenia woli. Katalog takich wad oświadczenia woli zawarty jest w art. 82-88 k.c. Trudno jednak rozważać w opisanym wypadku jakąkolwiek wadę oświadczenia woli. Oświadczenie o wypowiedzeniu zostało bowiem złożone zgodnie z posiadaną wiedzą"

powyższe za 'kadry.abc'
2013-10-23 10:25:11 89.75.161.* | 1234dominik1234
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [2]
Witam.
Mam problem wczoraj zwolnili mnie z pracy dyscyplinarnie art.52 1 , pkt1 .
opisali mi to tak, że podczas robienia koperty z utargu dnia wsunąłem 10 zł do szuflady biurka, ale tak w cale nie było ponieważ ww. banknot przesunąłem na resztę pieniędzy, nagranie z kamer jest nie wyraźne i dużo można sobie do pisać. a co najlepsze nie ma braku wpłaty z tego dnia do banku ww. 10 zł co mnie zaskarżyli
nagranie mam na telefonie w razie czego. a mogę powiedzieć jeszcze że cały czas kłóciłem się z kierownikiem ponieważ od kiedy mnie tam przenieśli to coś było nie tak, wpierali mi wcześniej że przy oddawaniu utargu też brakowało 10 zł a co najlepsze nie było mnie w tedy w pracy.
proszę o jakieś info.
2013-10-24 11:55:13 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak w poprzedniej ( w tym wątku sprawie )- należy się odwołać do sądu pracy wskazując na nieprawność zwolnienia z powodu fałszywości jego podstawy. Pracodawca będzie musiał, chcąc utrzymać to zwolnienie wykazać, że do kradzieży doszło, albo taki był Pana zamiar.

O ile rozumiem, do naruszenia procedur kopertowania, przekazywania z tym banknotem też nie doszło. Gdyby tak było skomplikowałoby to sprawę, bo naruszenie procedury- np. wkładanie banknotów w nieodpowiednie miejsce- bez zamiaru przywłaszczenia- może skutkować ich utratą, kradzieżą przez osoby trzecie, a więc narażać na straty- i tu czasem może mieć to znamiona ciężkiego naruszenia obowiązku pracowniczego- np. w przypadku kasjera bankowego.
2013-10-22 22:39:02 88.156.121.* | kazimierz1964
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [4]
witam. moja zona dostala wczoraj dyscyplinarne zwolnienie z pracy. pracowala w firmie produkcyjnej na hali. z kolezanka wpadly kiedys tam na pomysl ze mogly by zaczac produkowac pewne sprzety i je sprzedawac. do wyprodukowania tych sprzetów byl by potrzebny material z ktorego m.in korzystaja w tej firmie w ktorej zona byla zatrudniona. wysłała kilka maili do glownych producentów materialow ( ktorych znalazla w internecie) niestety okazalo sie ze sa oni dostawcami materialu do tej firmy dla ktorej zona pracowala. w mailach ani razu nie uzyla nazwy firmy pracodawcy ani zadnych danych pytala tylko o koszta materialu. producent materialy wyslal jej maila do jej pracodawcy pracodawca wezwal ja na dywanik i powiedzial ze to jest robienie konkurencji w zadnym wypadku nie chcial zonie uwierzyc ze po prostu chciala kupic ten material do swoich prywatnych celów a nie chciala go kupowac od pracodawcy bo jest po prostu za drogi (marża). nastepnego dnia dal jej w obecnosci prawnika wypowiedzenie dyscyplinarne. co mozemy zrobic? zona wyslala tylko glupie zapytanie a zrobil się z tego taki cyrk. czy pracodawca miał jakie kolwiek podstawy zeby zwolnic ją w ten sposób?
2013-10-23 08:53:27 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Odwołać się w ciągu 14 dni zgodnie z pouczeniem, wskazując nieprawność zwolnienia z powodu nieprawdziwego powodu/braku podstawy.

1. zakaz konkurencji musi być wpisany w umowę o pracę- tu takiej sytuacji jak rozumiem nie ma.
2. konkurencja musi "zajść" tj. nawet z takim zapisem w umowie musiałoby dojść do uruchomienia produkcji, sprzedaży towaru albo przejęcia od dostawcy materiałów takiej ich ilości, że zmniejszyłoby to możliwości dostawy do byłego pracodawcy.

3. raczej mamy więc zdaniem pracodawcy do czynienia z działaniem na jego niekorzyść.

W sądzie więc raczej do obronienia przez żonę. Przydałyby się zeznania koleżanki, ale może z wiadomych względów nie chcieć zeznawać.

Reasumując- nie udało się przekonać pracodawcy- należy przekonać sąd pracy o niewinności owego zainteresowania towarem.

Można domagać się przywrócenia do pracy albo odszkodowania- zgodnie z art. 56 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-56
2013-10-23 09:54:24 88.156.121.* | kazimierz1964
a co odnosnie przekazania jej danych osobowych (w mailach w ktorych sie podpisala) przez producenta do pracodawcy. czy to jest zgodne z prawem?
2013-10-24 11:47:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie jest, ale to kwestia spoza prawa pracy, bo dane osobowe żony zostały ujawnione nie przez pracodawcę. Więc jest to osobna sprawa dla GIODO, osobna ewentualna sprawa cywilna przeciw niemu wytoczona przez żonę.

Natomiast jeśli chodzi o to, czy można w postępowaniu powołać się na dowód zdobyty nielegalnie- to owszem- nie można, ale w procesie karnym. W cywilnym, a taki raczej charakter ma prawo pracy- nie ma wprost takiej regulacji.

Reasumując- to, że dane żony kontrahent udostępnił pracodawcy bez jej zgody nie musi dyskwalifikować tego zwolnienia dyscyplinarnego. Należy skupić się na kwestii zupełnej nieszkodliwości co do faktów jak i intencji żony w stosunku do pracodawcy.

Powodzenia.
2013-08-30 23:21:07 195.69.80.* | net11
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Dnia 19.08 poinformowałem pracodawcę telefonicznie, że nie będę mógł przyjść do pracy z powodu spraw rodzinnych od 20 do 23.08 i czy mogę dostać urlop. Pracodawca się nie zgodził. Nie pojawiłem się w pracy w tych dniach, dodam, że nie miałem wykorzystanych w tym roku żadnych dni wolnych na żądanie oraz miałem jeszcze dużo urlopu do wykorzystania. W rozmowie telefonicznej pracodawca poinformował mnie, że jeśli nie przyjdę, to mogę już nie przychodzić do pracy, gdyż pracodawca nie ma dla mnie zastępstwa. Otrzymałem pismo pocztą z wypowiedzeniem dyscyplinarnym datowane na 23.08 z powodu porzucenia pracy. Następnie otrzymałem pocztą świadectwo pracy za okres do 26.08 (data otrzymania wypowiedzenia). Czy pracodawca miał podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego i czy podał właściwy powód zwolnienia?
-1 spadek
2013-09-02 11:08:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Powód podał prawidłowy formalnie- nie uzyskał pan urlopu, nie było Pana w pracy.

Niestety popełnił Pan błąd -odmowa u. na żądanie jest równoznaczna z poleceniem pracodawcy. Pracownik jest zobowiązany wykonywać polecenia nawet BEZPRAWNE w rozumieniu prawa pracy, o ile oczywiście nie są bezprawne w świetle prawa ogólnego (np. polecenie kradzieży) ani jasno wskazane w KP.
Czyli np. pracownica ciężarna może zlekceważyć polecenie pracodawcy, by pracowała w nadgodzinach, bo jest to zakaz bezwzględny.

Dla prawności więc Pana dyscyplinarki właściwie nie ma znaczenia to, czy odmowa u. na żądanie była zasadna, czy nie. Przy niezasadnej można byłoby np. domagać się odszkodowania od pracodawcy, gdyby Pan do pracy się stawił.
2013-08-09 19:49:31 86.63.94.* | niki9114
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam
Z dniem 09.08.2013 rozwiązano ze mną bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą 25.06.2013. Powodem wypowiedzenia jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,zgodnie z art.52 par 1 pkt1 kodeksu pracy oraz utratę zaufania ze strony przełożonych, które uniemożliwiają dalsze zatrudnienie na stanowisku SALES ASSISTANT. W wyniku kontroli stwierdzono, iż postępowałam nieuczciwie dokonując na przełomie maja i czerwca 2013 fikcyjnych zwrotów towarów, w wyniku czego czerpałam korztści finansowe. Fakt ten został zauważony przez bezpośredniego przełożonego.
Proszę napisać mi co mogę zrobić w tym przypadku, ponieważ nie mam obowiązku sprawdzać danych osobowych i adresowych klienta, a dokonując zwrotu wymagany jest towar i paragon zakupu towaru. Dane osobowe i adresowe wpisywane na zwrocie przez klienta nie podlegają weryfikacji.
A w moim przypadku kierowniczka, z którą dość ostro się pokłuciłam sama oznajmiła mi wręczając wypowiedzeniem, że od 3 miesięcy szukała na mnie haka.
Proszę o pomoc
odpowiedź proszę kierować na adres: kamart2@o2.pl
Pozdrawiam i z góry dziekuje
2013-08-14 09:16:12 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Odwołać się do sądu pracy w ciągu 14 dni od otrzymania zwolnienia- zgodnie z pouczeniem, które na piśmie o rozwiązaniu umowy musi być zawarte.

W odwołaniu argumentacja podważająca zasadność zwolnienia, czyli w tym przypadku jak rozumiem niedopełnienie obowiązków, które obowiązkami nie były. I żądanie- przywrócenie do pracy albo odszkodowanie.

W sądzie to pracodawca będzie musiał wykazać zasadność zwolnienia.

Nieco tu również:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zwolnienie;dyscyplinarne;-;pracodawco;zastanow;sie,13,0,356621.html
2013-06-29 11:36:39 46.169.130.* | Syriou
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam mam pewien problem,otoz od ok dwoch miesiecy lecze sie u psychiatry ,przyjmuje leki antydepresyjne,bylem z tego tytulu na l4 przez miesiac po miesiacu wrocilem do pracy,jednak bedac w niej zacowalem sie doscyc agresywnie,nie zrobilem nikomu krzywdy ale rzucilem przedmiotem o ziemie i napadlem slownie na wspolpracownika i w stanie skrajnego wzburzenia opuscilem stanowisko pracy 10 minut przed zakonczeniem pracy,przy wizycie po kilku dniach u lekarza psychiatry poszedlem znowy na l4,moje pytanie jest takie czy w zaistnialych okolicznosciach pracodawca p0owolujac sie na owe zdarzenie w pracy moze zwolnic mnie dyscyplinarnie
2013-07-01 08:48:29 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Najkrócej- zwolnić może, jeśli nie ma świadomości tych wszystkich okoliczności. Pracodawca nie musi być psychiatrą. Zakończenie zwolnienia oznacza dla niego pełną zdolność do pracy. Zresztą po miesiącu powinny być również dokonane badania lekarza medycyny pracy przed dopuszczeniem do pracy.

Na pewno jednak przy odwołaniu od zwolnienia stan psychiczny pracownika powinien być wzięty pod uwagę.
Jednym ze znamion ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych uzasadniającego stosowanie art. 52 KP jest

świadomość i wola.

Oczywiście jest to dalekie od badania poczytalności sprawcy w procesie karnym....
2013-06-23 00:55:20 kwiatkowska_k
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam.Jestem pracodawcą,zatrudniam asystentkę na umowę o prace na cały, etat.Asystentka powinna pracować 7,5 godziny dziennie.Czesto kończę pracę wcześniej,ale asystentka siedzieć powinna, by rejestrować pacjentów, którzy mogą dzwonić.Często zwracałam jej uwagę,ale ona twierdzi ze skoro nie ma pacjentów to po co ma siedzieć w pracy i idzie do domu..Czy jest to podstawa do zwolnienia dyscyplinarnego?
2013-06-24 09:17:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Niestosowanie się do poleceń służbowych, samowolne opuszczanie stanowiska pracy jak najbardziej są podstawą rozstania się z nią w trybie art. 52 KP.
2013-06-19 10:23:47 86.111.96.* | Stefan0000
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [3]
Dzień dobry,
proszę o pomoc. W umowie o pracę mam 14 dniowy okres wypowiedzenia. Tak się składa, że jestem w bardzo trudnej sytuacji życiowej po wypadku żony (pracodawca zna moją sytuację) i wynagrodzenie, które otrzymywałem w obecnej pracy nie starczało na pokrycie podstawowych potrzeb rodziny. Z dnia na dzień dowiedziałem się o pracy za lepsze pieniądze i musiałem z dnia na dzień przejść do drugiej firmy. Poprosiłem o rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia, na co pracodawca się nie zgodził. Dostałem dyscyplinarkę za opuszczenie stanowiska pracy. Dodam, że osoby oskarżone o kradzież w mojej firmie dostały wypowiedzenie za porozumieniem stron. A ja prosiłem o rozwiązanie umowy aby mieć za co utrzymać rodzinę. Czy mogę się odwołać? Czy warto szarpać nerwy?
2013-06-19 10:37:27 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli mimo odmowy oferty porozumienia stron, rzeczywiście Pan nie pojawił się w pracy- jest to jej porzucenie uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne.

Ps. nie wykorzystał Pan zresztą wszystkich możliwości rozwiązania tej sytuacji- choćby takiej, jak złożenie tego wypowiedzenia wraz z wnioskiem o udzielenie bieżącego i zaległego (jeśli był) u. wypoczynkowego. Oczywiście pracodawca wnioskiem o urlop w czasie wypowiedzenia nie jest związany, ale prawdopodobieństwo zgody dużo większe niż prawdopodobieństwo zgody na porozumienie stron.

Inna rzecz, że zapis o 14 dniach wypowiedzenia egzotyczny, i najprawdopodobniej nieprawny, co zależy od rodzaju umowy i Pana stażu zakładowego.
2013-06-19 15:38:45 86.111.96.* | Stefan0000
Dziękuję,
niestety nie mogłem skorzystać z urlopu, gdyż musiałem go wykorzystać wcześniej do opieki nad żoną jest po ciężkim wypadku.
Pracodawca nie chciał też zgodzić się na urlop bezpłatny. Czy nie jest to swojego rodzaju mobbing? Tym bardziej, że jak wspominałem byłem sumiennym, uczciwym pracownikiem. A jakiś czas temu osoby posądzone o kradzież otrzymały wypowiedzenie za porozumieniem stron.0
2013-06-19 10:37:27 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli mimo odmowy oferty porozumienia stron, rzeczywiście Pan nie pojawił się w pracy- jest to jej porzucenie uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne.

Ps. nie wykorzystał Pan zresztą wszystkich możliwości rozwiązania tej sytuacji- choćby takiej, jak złożenie tego wypowiedzenia wraz z wnioskiem o udzielenie bieżącego i zaległego (jeśli był) u. wypoczynkowego. Oczywiście pracodawca wnioskiem o urlop w czasie wypowiedzenia nie jest związany, ale prawdopodobieństwo zgody dużo większe niż prawdopodobieństwo zgody na porozumienie stron.

Inna rzecz, że zapis o 14 dniach wypowiedzenia egzotyczny, i najprawdopodobniej nieprawny, co zależy od rodzaju umowy i Pana stażu zakładowego.
2013-06-19 17:34:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. na chorą żonę mógł Pan przecież uzyskać ZLA, czyli mieć usprawiedliwioną nieobecność w pracy z zasiłkiem opiekuńczym- do 14 dni, bez naruszania puli u. wypoczynkowego.

Wszelkie nieprawidłowości występujące po stronie pracodawcy mogły być podstawą skargi do PIP, pozwu do sądu pracy, czy nawet w ostrych sytuacjach "dyscyplinarki" złożonej pracodawcy ( art. 55, par.1'1 KP), ale Pana porzucenie pracy jest ewidentne, i takie okoliczności nie sprawiają, że zwolnienie było nieprawne. Byłoby tak, gdyby udowodnił Pan, że mobbing pracodawcy doprowadził Pana do takiego stanu psychicznego, że nie był Pan w stanie pójść do pracy już nawet na 1 dzień, mimo odmowy porozumienia stron.

Ps. Wnioskiem o u.bezpłatny pracodawca nie jest związany- nie musi go udzielić.

Reasumując- nie bardzo widzę szanse (mobbingu nie było) i tym bardziej cel odwołania- ma Pan nową pracę, więc dyscyplinarka bezpośrednio nie wpływa teraz na Pana szanse na nowe zatrudnienie. Po 6 miesiącach też przestanie mieć wpływ na prawo do zasiłku dla bezrobotnych, gdyby ponownie stracił Pan pracę.

Oczywiście kwestię odszkodowania rozumiem.
2013-06-18 21:23:37 83.20.205.* | Kaisak
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Proszę o pomoc
Mój mąż poszedł do pracy w pon a pracuje na stanowisku kierowca.Został zatrzymany przez policję i w wydychanym powietrzu miał 0.2.Po 15 min 0,16.W tym samym dniu poszedł do lekarza psychiatry który stwierdził chorobę alkoholową i skierował na leczenie.Pracodawca chce zwolnić go dyscyplinarnie paragraf 52. Czy ma do tego prawo.I czy w związku z tym że męża nie ma i nie odbierze on listu ze zwolnieniem a wiadomo że pracownik ma 14 dni na odwołanie się do sadu,może on po powrocie z leczenia np po 8 tyg odwołać się do sądu pracy? proszę o odp.
2013-06-19 09:37:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zwolnienie dyscyplinarne jest tym trybem rozwiązania stosunku pracy, który może być zastosowany podczas nieobecności pracownika. Zatem trwające zwolnienie lekarskie NIE chroni przed nim. Pismo może dostarczyć kurierem, pocztą, pełnomocnikiem, osobiście. I co ważne nieobecność nawet usprawiedliwiona (czyli ZLA właśnie, albo urlop wypoczynkowy itd.) NIE zawiesza biegu owych 14 dni na odwołanie.

Na pierwszy rzut oka nietrzeźwość pracownika na stanowisku kierowcy uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne...
2013-06-07 17:20:18 83.4.176.* | ulvedina
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Dzień dobry!
Sytuacja przedstawia się tak, że 8.04. dopuściłam się niesubordynacji i kilka dni później - 15.04. otrzymałam naganę. Sprawa się na tym nie skończyła, bowiem 15.05. szef zwolnił mnie dyscyplinarnie jako uzasadnienie podał tamto zdarzenie z 8.04. chciałabym się dowiedzieć, czy nie przekroczył on czasu jaki ma na podjęcie decyzji o zwolnieniu. Z góry dziękuję za odpowiedź.
2013-06-10 08:52:08 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przekroczył- miał na to termin 1 miesiąca od wydarzenia, jaki uznaje za powód zwolnienia. Liczy się co prawda termin nie od wydarzenia, ale od dnia kiedy się on o tym dowiedział- siłą rzeczy może to być sporo później.
Musiałoby więc dojść do sytuacji, w której dowiedział się tego samego dnia tj. 15 kwietnia, by termin 15 maja nie był spóźnionym.

Wystarczy sprawdzić datę nagany- bo musi być ona udzielona na piśmie.

Tyle, że teraz to musztarda po obiedzie- na odwołanie się, nawet przy nieprawnym zwolnieniu jest już za późno.

Podstawa- art. 52, par.2 oraz art. 264, par.2 KP
2013-05-29 15:32:17 77.254.10.* | pracownik28
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [2]
Witam.
Od jakiegoś czasu moje relacje z majstrem produkcji nie układają się, łagodnie mówiąc. Kilka razy mówił mi już, że mnie zwolni, nie podając żadnego powodu, bo takiego też nie ma. Wykonuję swoje obowiązki i polecenia przełożonych należycie, nie ma do tego żadnych zastrzeżeń. Za pierwszym razem nie wziąłem tego na poważnie, myśląc, że ma gorszy dzień i musi się na kimś wyładować.Lecz gdy sytuacja zaczęła się powtarzać, zacząłem bać się o swoją pracę, że mogę ją stracić. Kiedyś praca sprawiała mi przyjemność teraz dostarcza tylko stresu i nerwów. Czy takie ciągłe grożenie zwolnieniem pracownika bez uzasadnienia ma jakieś odniesienie prawne ? Czy sama niechęć i to, że się "kogoś nie lubi" daje powód do zwolnienia ? Co w takiej sytuacji mogę zrobić ?
2013-06-03 09:02:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Najkrócej- sytuacja ta ma już znamiona mobbingu w stosunku do Pana.

Co robić ?

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;bronic;sie;przed;mobbingiem,22,0,645398.html

http://www.money.pl/forum/mobbing-w-pracy-a-zadoscuczynienie-t3502800.html
2013-06-03 16:07:56 77.254.119.* | pracownik28
Dziękuję za odpowiedź.
2013-05-21 10:35:44 83.4.181.* | propolis
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam!
Chciałabym się dowiedzieć, czy udzielona nagana - czyli jak rozumiem kara porządkowa, może po 3 tygodniach stać się podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego? Jak już wcześniej wspomniałam, 3 tygodnie temu udzielono nagany za bycie pod wpływem alkoholu podczas pracy - sytuacja wyglądała tak, że nie zbadano go alkomatem, zostało jedynie zgłoszone, że znajdował się pod wpływem alkoholu, kazano mu sporządzić notatkę, w której on przyznał, że wypił "dwa kieliszki", po tych 3 tygodniach doszło do takiej sytuacji, gdzie poturbował się i był pod wpływem alkoholu, zgłosił się do miejsca pracy aby jedynie odnieść chorobowe, które uzyskał z powodu pokaleczenia twarzy, niestety znalazł się u szefa a ten bez żadnych "ceregieli" wezwał patrol policyjny z alkomatem, zmierzyli, wydrukowali a on podpisał, następnego dnia dostarczono do miejsca pracy chorobowe obejmujące poprzedni dzień i w tym momencie szef powiedział, że zwolnienie dyscyplinarne będzie od dnia jeszcze wcześniejszego. Jak powiedział, tak też zrobił. Czy coś takiego jest możliwe? Dodam, że pracownik ten prócz tych dwóch udokumentowanych "wpadek" - z tym, że teoretycznie jedna jest już poza czasem obejmującym go umową - swoją pracę wykonywał bez żadnych zastrzeżeń, zawsze wszystko w terminie i zgodnie z przepisami. Nie będę jednak ukrywać, że jest to osoba mająca problemy z alkoholem, jednak nie wpływało to na jakość wykonywanej przez niego pracy. Najbardziej jednak chodzi mi o to, czy pracodawca może wystawić mu zwolnienie dyscyplinarne z dniem "do tyłu" skoro jego głównym przewinieniem było to, że spotkał się z szefem dzień później? I jeszcze jedno pytanie mam czy nawet jeśli pracodawca wiedział, że jest to osoba mająca problem z uzależnieniem alkoholowym, to czy nie mógł on skierować go odgórnie na leczenie? Dowiedzieliśmy się, że coś takiego jest możliwe, ale nie wiemy na ile jest w tym prawdy. Z góry dziękuję za odpowiedź.
2013-05-21 11:09:14 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Najkrócej - zwolnienie dyscyplinarne NIE jest karą w rozumieniu KP, jest sankcją.
I o ile jasno z KP wynika to, że za tę samą przewinę można zastosować tylko jedną karę, o tyle można rozwiązać umowę z pracownikiem, również w trybie dyscyplinarnym, mimo iż wcześniej został on z tego samego powodu już ukarany karą porządkową.

Orzecznictwo w tym zakresie:

SN w wyroku z dnia 25 października 1995 r. (I PRN 77/95, OSNP 1996, nr 11, poz. 153)

uchwała z 27 czerwca 1985 r. (III PZP 10/85, OSNC 1985, nr 11, poz. 164) powziętej w składzie całej izba SN - Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Najczęstsza sytuacja- bo się pracodawca namyślił....
W zakresie zw. dyscyplinarnego ważne, by dokonał tego nie później niż 1 miesiąc od dnia, w którym dowiedział się o zdarzeniu uzasadniającym zw. dyscyplinarne.
2013-05-11 12:16:46 91.150.223.* | 28231511
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [4]
Witam, czy pracodawca może mnie zwolnić dyscyplinarnie za to że :
dzien przed calą ta sytuacją mialam dzien wolny,wieczorem gdy juz spałam bo zle sie czulam dzwonili do mnie z pracy,no ale nie odebralam. na drugi dzien poszlam do pracy na 7.30 poczym zobaczylam w grafiku ze jestem wpisana do godz 19 w pracy ,gdzie wczesniej mialam wpisane od poczatku mies ze tego dnia mialam miec do 14 prace.na ten dzien ustalilam więc sobie inne sprawy do zalatwiania,wiec nie moglam zostac d 19tej.poinformowałam ja o tym z samego rana zeby miala czas na znalezienie innej osoby do tej godz a ona powiedziala ze nic ja to nie obchodzi ze mam plany juz i ze nie odbieralam telefonu gdy chciala mnie poinformowac o tym,pokłócilysmy sie i stanelo na tym ze powiedzialam ze nie zostane a ona ze mam zostac.nie zostalam,ona sie zdenerwowala i powiedziala ze mam niedogodziny i nie musi mnie pytac o zgode czy zostane tylko mam wykonac jej ROZKAZ. nie zostalam. otóz mi powiedziala ze mam sie liczyc w takim razie z tym ze da mi nagane albo mnie zwolni dyscyplinarnie. podsumowujac:
-czy ona moze mnie zwolnic za takie coś dyscyplinarnie nie informujac mnie o dluzszej zmianie ;dowiedzialam sie o niej w tym samym dniu??
-co trace przez takie zwolnienie? nie dostalam jeszcze3 zaległej premi i mam urlop do wybrania,boje sie ze to strace
2013-05-13 09:37:52 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Od końca- zwolnienie dyscyplinarne z art. 52 KP zostaje w "papierach"- tak jak każdy inny tryb rozwiązania umowy o pracę zostaje wpisany w świadectwo pracy, potencjalny nowy pracodawca będzie miał o tym wiedzę, co może go uprzedzać do takiego pracownika, trudniej więc pracę dostać.
W znacznym stopniu wpływa ono też na prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli zarejestruje się Pani nie później niż 6 miesięcy od zwolnienia- bo wypłata zasiłku będzie opóźniona o 180 dni i o tyle dni skrócona. Co w dużej części powiatów oznacza zupełny brak zasiłku, bo wypłaca się w nich zasiłek zasadniczo przez pół roku.
Dyscyplinarne zwolnienie NIE wpływa na "utratę" urlopu ( oczywiście w niższym wymiarze, bo nie za cały rok ). Po prostu zostanie wypłacony ekwiwalent. Co do premii, to premia właściwa- czyli regulaminowa za dany okres musi być wypłacona, jeśli spełniono warunki jej uzyskania (m. in. przepracowany cały okres, za jaki jest wypłacana) sposób rozstania z pracodawcą nie może mieć wpływu na prawo do niej. Premie tzw. uznaniowe, czyli nagrody oczywiście już zależą od kwestii zakończenia pracy.

Co do nagłej zmiany grafiku pracy. Nie ma tu żadnej dowolności. Co do zasady jest on ustalany na cały okres rozliczeniowy obowiązujący w firmie, a zmiana w trakcie okresu może być :
- na wniosek pracownika
- iść w kierunku ZMNIEJSZENIA wymiaru pracy w danym dniu/tygodniu- np. na skutek udzielenia wolnego zamiast dodatku za nadgodziny, udzielenia wolnego za pracę w święto lub niedzielę.

Bez ww okoliczności taka nagła zmiana tylko w przypadku uzasadnionym sytuacją nagłą- taką jaka uzasadnia polecenie pracy w nadgodzinach czy odwołanie z urlopu.

Niestety nawet przy braku takich okoliczności, czyli nieprawnej zmianie grafiku pracownik nie może odmówić takiego polecenia służbowego- a dopiero potem może dochodzić zadośćuczynienia takiej nieprawności.
Tylko w niektórych sytuacjach można pracodawcy odmówić wprost, a odmowa taka nie może być kwalifikowana jako naruszenie obowiązków pracowniczych- np. odmowa pracy jeśli nie wykonano badań lekarskich okresowych, odmowa nadgodzin przez pracownicę w ciąży, itp. ).

Jeśli dojdzie do dyscyplinarki należy się odwołać w ciągu 14 dni, w sądzie podnieść okoliczność nagłości zmiany grafiku bez okoliczności nagłość uzasadniających- jeśli takie były.
2013-05-13 12:27:44 91.150.223.* | 28231511
sprawa potoczyla sie tak,że dostałam upomnienie że opusciłam stanowisko pracy przed ukonczeniem zmiany(mniej wiecej tak to brzmialo) i że nie wykonałam polecenia pracodawcy.
prawdopodobnie skonczy sie na tym ze zabiora mi premie kwartalna za MOJĄ racje tak na prawde.

-czy ona ma prawo twierdzić ze mnie poinformowała o tej zmianie grafika skoro sie nie dodzwoniała do mnie dzien wczesniej?bo ona mowi ze tak,i ze zrobila to tak pozno bo zapomniala sobie wczesniej...

-czy na prawde moze bez ustalenia ze mna czy sie zgadzam na taka albo inna zmiane w grafiku zrobić to w kazdej chwili gdzy jej cos nie pasuje?:/ jesli tak to co to za praca skoro nie mozna miec swojego prywatnego życia tylko trzeba byc pod telefonem bo praca moze dzwonic i ci pokrzyzowac plany .
2013-05-13 12:40:24 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie ma prawa twierdzić, bo to nieprawda, czego oczywiście Pani nie udowodni.

Tak jak napisałem- nagła zmiana grafiku - czyli np. z jednodniowym wyprzedzeniem może dotyczyć sytuacji
- nagłych, awaryjnych jeśli zwiększa liczbę godzin pracy, wydłuża dniówke, wprowadza dniówkę zamiast dnia wolnego. Przykład- inny pracownik złamał rękę, tylko Pani może go zastąpić, bo inni nie znają tej konkretnej maszyny, bez tego zastępstwa linia produkcyjna stanie.
- związanych z udzielaniem czasu wolnego- tj. pierwotnie zaplanowana dniówka ulega skróceniu lub jej w ogóle nie ma, gdy pracodawca udziela wolnego w związku z tym, że wcześniej były nadgodziny, praca w dzień wolny itp.
2013-05-13 12:51:47 91.150.223.* | 28231511
wiec mi sie wydaje że nie kwalifikuje sie ta sytuacja do żadnej z wymienionych,bo nasz zespoł składa sie z 13 osób które jestesmy tak samo wyszkolone(nie jestem nie zastąpiona) i wydawalo mi sie ze nie dodzwaniajac sie do mnie powinna dzwonic do innych i szukac zastepstwa a nie próbe przekazu traktowac jako przekaz informacji.
2013-03-23 10:12:43 83.22.222.* | gość1973
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam, obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Ale w ramach pomocy i wsparcia, pomagam dalej prowadzić sprzedaż /moi klienci nie chcą innychh handlowców na czas mojej nieobecności/. Dwa miesiące temu zamówiłam dla klienta materiał, którego nie chce odebrać w marcu, gdyż nie ma w tej chwili zamówien i nie chce nam być dłużny pieniądze. W chwili obecnej straszą mnie że nie chcą widzieć materiału na magazynie do końca miesiąca oraz że trzeba być odpoweidzialnym za swoje działania. Co jest równoznaczne z tym, że dostanę dyscypilinarne zwolnienie z pracy :(Chciałam dobrze - wyszło źle. Czy firma może mnie zwolnić ??? Proszę o info zwrotne
2013-03-25 10:07:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Trudno zgadywać co myśli pracodawca.To do niego należy ocena, czy przewina pracownika dyscyplinarkę uzasadnia i powinien być swojej decyzji pewny, by ją obronić w razie odwołania się pracownika- bo to pracodawca musi w sądzie pracy udowodnić potem tę zasadność.

Winy umyślnej w tej sytuacji nie widać, przyczyna wygląda na niezależną od Pani- jest strona trzecia- ów kontrahent, który nawalił. Nie ma sytuacji, że zamówiła Pani towar w ilości przekraczającej zamówienia typowe. I jest też to rodzaj towaru normalnie zamawiany.

Natomiast zwracam uwagę, że prawdopodobnie pracodawca NIE jest w porządku w kwestiach prawnych dotyczących Pani pracy na macierzyńskim, więc Pani ryzykuje, że będzie się Pani bronić i w ten sposób.

Mianowicie-"świadczenie pracy przez pracownika w okresie urlopu macierzyńskiego powinno mieć charakter wyjątkowy, incydentalny i być uzasadnione obiektywnymi przyczynami leżącymi po obu stronach. Przyczyny te mogą się wiązać np. z wagą obowiązków czy stanowiskiem pracownika, a także z faktem, że pracownik w okresie urlopu macierzyńskiego wykonuje zadania inne niż wchodzące w zakres jego normalnych obowiązków, ujęte odrębną umową. Świadczenie pracy nie powinno także zakłócać korzystania z urlopu macierzyńskiego przez pracownika"

Co więcej jest należne wtedy wynagrodzenie i zgłoszenie tego faktu do ZUS, by zasiłek macierzyński był proporcjonalnie obniżony.

Chodzi więc o całkiem prawdopodobny zarzut obejścia przepisów o ochronie macierzyństwa przez pracodawcę, (który za ich naruszenie może ponosić odpowiedzialność wykroczeniową w trybie art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy) .

Podejrzewam więc, że jeśli w razie jego próby zwolnienia uświadomi mu się te kwestie będzie skłonny do jego wycofania...
2013-02-04 22:40:42 sabath2
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [2]
Witam. Przebywałem na pięciodniowym zwolnieniu lekarskim. W ostatnim dniu zwolnienia, czułem się już dobrze (po godzinach mojej pracy etatowej-po 15) prowadziłem zajęcia w ramach swojej działalności gospodarczej i pojawił się na nich mój pracodawca, grożąc mi zwolnieniem dyscyplinarnym z tytułu naruszenia 52 art.. Następnego dnia zgłosiłem się do pracy i podjąłem swoje obowiązki, a jednak po kilku dniach otrzymałem pismo z dyscyplinarnym zwolnieniem. Chciałbym się odwołać od tej decyzji do sądu pracy gdyż uważam iż nie naruszyłem interesów pracodawcy (z pewnością nie w sposób ciężki). Mam 20-to letni staż pracy i dobrą opinię. Czy mam podstawy do odwołania? Pozdrawiam i proszę o pomoc.
2013-02-26 08:37:53 83.13.38.* | yrrty
Ja na twoim miejscu siedziqał bym cicho bo jak pracodawca poda cie do ZUS i ZUS zacznie drążyć temat to będzie ci cieplutko Potraktują cię jak przestępcę ze lewe L4 załatwiłeś. Pozatym trocszkę pomysl skoro jestes na L$ to nie powinienes na własnej działaności również pracowac.
2013-02-26 10:13:27 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W zakresie swojej DG byłoby tak, gdyby pracownik ów miał zdublowane ZLA i przekazał je do ZUS w celu uzyskania zasiłku chorobowego z tyt. ubezpieczenia chorobowego z tyt. DG.
Tego nie wiemy, czy w ogóle do tego ub. przystąpił.
Wracając do dyscyplinarki- można odwołać się w ciągu 14 dni- w sądzie to pracodawca będzie musiał udowodnić, że powód był uzasadniony, tj. że działanie pracownika realnie mogło spowolnić rekonwalescencję/zdrowienie czyli wpłynąć na ewentualne wydłużenie zwolnienia lekarskiego.
2013-02-04 22:36:55 sabath2
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [0]
Witam. Przebywałem na pięciodniowym zwolnieniu lekarskim. W ostatnim dniu zwolnienia, czułem się już dobrze (po godzinach mojej pracy etatowej-po 15) prowadziłem zajęcia w ramach swojej działalności gospodarczej i pojawił się na nich mój pracodawca, grożąc mi zwolnieniem dyscyplinarnym z tytułu naruszenia 52 art.. Następnego dnia zgłosiłem się do pracy i podjąłem swoje obowiązki, a jednak po kilku dniach otrzymałem pismo z dyscyplinarnym zwolnieniem. Chciałbym się
2013-02-03 18:48:36 213.25.196.* | fiolek
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam, moje zagadnienie jest troche inne, pragnę wrócić do pracy po macierzyńskim i urlopie wypoczynkowym, ale pracodawca poinformował mnie że albo pójde na wychowawczy albo mnie zwolni. Wiem, że mogę wycofać wniosek o ur. wychowawczy i złożyć pismo o skrócenie czasu pracy np. do 5/8 i wtedy jestem chronionym pracownikiem w myśl prawa, ale czy prawnie pracodawca ma artykuł z którego może mnie zwolnić, np. dyscyplinarnie ( jestem pracownikiem administracyjnym)?
2013-02-04 10:39:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. zwolnienie dyscyplinarne musi mieć takie same podstawy i okoliczności bez względu na to, czy pracownik jest rodzicem czy nie, i czy sytuacja uzasadniająca zwolnienie zachodzi w czasie pracy, w czasie macierzyńskiego, czy wychowawczego.
Choć oczywiście w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy jest mniej po temu okazji.

Musi dojść do ciężkiego i świadomego naruszenia obowiązków pracownika.
2. Żądanie pracodawcy jest nieprawne i samo prawdę mówiąc, gdyby dało się je udowodnić kwalifikuje się na dyscyplinarkę dla niego z art. 55, par.1'1 KP.

3. Niezależnie od powyższego zwolnienia na wychowawczym lub w czasie obniżonego etatu przed upływem 1 roku- jest możliwe tylko przy likwidacji/upadłości firmy.
-1 spadek
2013-01-31 21:56:06 213.199.253.* | Ula894
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
witam dnia 30.01.2013 otrzymałam zwolnienie dyscyplinarne które zostało wystawione 25.01.2013 . powodem zwolnienia jest rzekome palenie papierosów w miejscu pracy dnia 03.01.2013. jestem pracownikiem z 15 letnim stażem w tym zakładzie pracy moja umowa była na czas nie określony . Czy na takiej podstawie mogłam zostać zwolniona skoro dana sytuacja nie miała miejsca - nikt nie widział mnie palącej i przez ten okres normalnie przychodziłam do pracy . Wcześniej nie otrzymałam żadnej informacji że zaistniała taka sytuacja
2013-02-01 11:34:38 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
1. Skoro nie miała miejsca należy w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu stosunku pracy odwołać się do sądu pracy- zgodnie z pouczeniem, jakie musi być w tym piśmie.
W sądzie to pracodawca będzie zobligowany do udowodnienia sytuacji, które były jego zdaniem powodem zwolnienia. chyba mało jest prawdopodobne, że spreparuje dowody, powoła fałszywego świadka....

2. Jeśli miała miejsce też można się odwołać, ale sens będzie to miało, kiedy nie było sytuacji, gdy owo palenie
- powodowało niewykonywanie pracy, tj. wiązało się z dodatkowymi przerwami nieprzewidzianymi w regulaminie pracy
- odbywało się w pomieszczenaich produkcyjnych żywności, leków
- stanowiło groźbę wybuchu benzyn

itd.itp.
Zmierzam do tego, że samo jednorazowe złamania zakazu palenia przez pracownika, który wyszedł na zewnątrz hali np. magazynowej, w czasie swojej 15 minutowej przerwy na jednego czy dwa papierosy trudno uznać za ciężkie naruszenie obowiązków pracownika i nie jest podstawą uzasadniającą zwolnienie w trybie art. 52.
Może być podstawą kary porządkowej po prostu- nagany, kary pieniężnej.

Podstawa- art. 52, 56, 100, 108 KP.
2013-01-17 11:05:11 85.193.206.* | arturs1985
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
Witam.
pracowałem na umowe o prace na czas okreslony od lipca do grudnia 2012. 5 grudnia poszedłem na urlop ojcowski tj. 14 dni. do konca roku od 20 grudnia do pracy nie poszedłem nie uzasadniajac tego w zaden sposob dla pracodawcy. Pracodawca wysłal do mnie pismo dnia 21 grudnia które odebralem po nowym roku. w pismie było napisane ze rozwiazuje ze mna umowe o prace z mojej winy. swiadectwo podpisałem 14.01.2013. umowa o prace była do konca grudnia a na swiadectwie pracy była data zatrudnienia od lipca do 7.01.2013. czy wszystko jest w porzadku? czy moge cos zrobic w tej sprawie?
-1 spadek
2013-01-17 11:19:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli pismo w domu odebrał Pan właśnie 7 stycznia, to ś. pracy jest wystawione prawidłowo co do okresu zatrudnienia.

Do 21 stycznia może się Pan odwołać do sądu pracy, ale nie widzę podstaw- porzucił Pan pracę.

Nie w porządku jest to, że pracodawca tak szybko wysłał dyscyplinarkę, bez sprawdzenia, próby ustalenia, czy do porzucenia pracy doszło. Mógł Pan przecież mieć wypadek, uzyskać zwolnienie lekarskie itd. Ryzykował po prostu bezzasadność tej dyscyplinarki. Ale późniejsze fakty potwierdziły jej zasadność, pośpiech pracodawcy nie jest żadną podstawą odwołania.
2013-01-15 10:37:51 Darus13
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [0]
To wszystko się działo się przed bramkami zakładu przy biurze okazywania przepustek
2013-01-14 20:44:38 Darus13
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [4]
Witam mam pytanie. Pierwszą zmianę zaczynam o godz.6.00 dzień wcześniem obchodziłem imieniny wypiłem parę drinków. Rano o 4.30 wstałem do pracy pojechałem z kolegą o 5.40 stwierdziłem że kiepsko się czuję próbowałem dodzwonić się do kierownika ale bez skutku stwierdziłem że wejdę na teren zakładu pójdę do niego i poproszę go o urlop wchodząc ochrona poprosiła mnie o przepustkę okazałem im i powiedziałem że idę do biura do kierownika kazano mi wtym czasie dmuchnąć w alkomat na którym zapaliła się czerwona kontrolka wskazując że spożywałem alkohol, ochroniarz pytał się mnie czy spożywałem alkohol ja powiedziałem że wczoraj tak i poto chcę wejść do biura po urlop bo niemogę się dodzwonoć. Ochroniarz zabrał mi przepustkę i zgłosił do dowódcy zmiany ten natomiast zawiadomił swoich przełożonych o zaistniałym zdarzeniu. Kazano mi wejść do dyżurki i usiąść poinformowano mnie że jedzie grupa interwencyjna z alkomatem który posiada drukarkę ja nato że niema potrzeby to ja się wycofuję to wszystko działo się około godz. 5.40 Zanim grupa interwencyjna przyjechała to była około godz.6.15 o której już powinienem być w pracy. Po dmuchnięciu w alkomat wydrukowano mi zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i kazano podpisać i ja podpisałem i pozwolono mi wyjść z portierni. Około 6.30 dodzwoniłem się do kierownika i mu mówię o zaistniałym zdażeniu po chwili przyszedł na biuro przepustek pytał się ochroniarzy oco chodzi oni mu odpowiedzieli że wszystko się wyjaśni droga służbową. Dzisiaj otrzymałem zawiodomienie o zwolnieniu dyscyplinarnym mam dwa tygodnie żeby odwołać się do sądu pracy czy mam jakies szanse???? Zdażenie miało 21-12-2012 a dzisiaj dopiero dostałem pismo 14-01-2013
2013-01-15 10:11:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Termin 14 dni ma Pan od otrzymania zwolnienia dyscyplinarnego. Pracodawca z kolei zmieścił się w kodeksowym miesięcznym terminie zwolnienia od momentu, gdy dowiedział się o sytuacji uzasadniającej jego zdaniem rozwiązanie dyscyplinarne.
Oczywiście należy się odwołać.
Szanse- dużo zależy od ewentualnych zeznań świadków- kolegi, pracowników ochrony- czyli kluczowe w tej sprawie udowodnienie, że pojawił się Pan w celu złożenia wniosku o urlop na żądanie, a nie - że pomysł takiego wniosku pojawił się po badaniu na zawartość alkoholu- czyli w celu uniknięcia konsekwencji pracy w stanie nietrzeźwym.

Duże znaczenie ma też moim zdaniem to, jak przepisy zakładowe normują u was sposób występowania o urlop w trybie na żądanie oraz konsekwencje/okoliczności przekroczenia bramy zakładu- bo wygląda to na jakiś zakład specjalnie chroniony, specyficzny.
2013-01-10 10:24:28 95.171.100.* | agnieszka włocławek
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [1]
jestem na zwolnieniu lekarskim od 12 grudnia lecz 11 grudnia byłam do 18 w pracy własciciel nie rozmawiał ze mną o dycyplinarnym zwolnieniu a następnego dnia jak rozchorowałam sie po oddanniu zwolnienia do pracy miałam kotrole w domu nie wpuściłam pracodawcy do domu.po dwóch dniach dostałam listowne zwolnienie K.Part.52paragraf1 punkt 1.czy mozna zwolnienie wystawić do tyłu czy do dyscypinarki ciężkiej nalezy to ze na 20 minut opuściłam stanowisko pracy ale zastąpiła mnie koleżanka musiałam odebrać dziecko że żłobka ale wróciłam do pracy nie poinformowałam pracodawcy mój błąd ale zosałam ukarana raz za to a potem jak sie rozchorowałam zosłałam zwolniona za samowolne opuszczenie stanowiska pracy można dwa razy być ukaranym za to samo?nic złego nie zrobiłam
-1 spadek
2013-01-10 11:52:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zbyt mało szczegółów, ale co do zasady:
- można zwolnić dyscyplinarnie w czasie gdy pracownik jest na zwolnieniu lekarskim
- można zwolnić dyscyplinarnie za coś, za co pracownik otrzymał już karę porządkową z art. 108. W rozumieniu KP dyscyplinarka NIE jest karą, więc nie dochodzi do podwójnego ukarania
- nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego jest podstawą dyscyplinarki, ale w przypadku tylko nieobecności w domu należy dopuścić do wytłumaczenia jej powodu. No i znaczenie ma, czy z ZLA wynika nakaz leżenia, zakaz chodzenia itd.
2012-12-19 21:02:42 78.8.198.* | Marta712
Re: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy [6]
Witam, mam pytanie, dostałam rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i w treści jest napisane że od dnia 1/11/2012 nie było mnie w pracy a od 21/11/2012 jestem na zwolnieniu lekarskim ponieważ jestem w ciąży. Od dnia 1/11/2012 do dnia 21/11/2012 byłam w pracy, logowałam się do systemu, jest monitoring w pracy. Czy w takim razie słuszne jest to rozwiązanie umowy??
2012-12-20 10:06:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W tej sytuacji oczywiście totalnie bezzasadne i nieprawne.
Należy się w ciągu 14 dni od wręczenia zwolnienia odwołać do sądu pracy- pracodawca będzie musiał tę 'nieobecność', którą wskazał jako powód udowodnić.
Może to kwestia błędu systemu informatycznego albo zwykłego ludzkiego- kadrowego jeśli to duża firma/zakład.
2012-12-20 11:35:12 78.8.172.* | Marta712
Pracodawca raczej nie będzie miał jak udowodnić mojej rzekomej nieobecności w pracy ponieważ ja do pracy przychodziłam, logowałam się do systemu, obsługiwałam klientów, jest monitoring w pracy. Czy jak opisze to w piśmie do Sądu to czy sąd może to rozpatrzyć bez wzywania mnie na sprawę? Szczerze źle się czuje czasem w ciąży i boje się, że mogę nie być w stanie pojechać. Jak długo czeka się na taką sprawę?
2012-12-20 12:25:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. Może Pani go poinformować o zamiarze złożenia pozwu- taka "groźba" może skłonić go do załatwienia sprawy polubownego tj. wycofania dyscyplinarki. Oczywiście wymaga to Pani zgody.

2. Termin 1 miesiąca odnosi się do dnia, kiedy pracodawca dowiedział się o zajściu, które uzasadnia zwolnienie, a nie o dniu samego zajścia. Poza tym 19 grudnia można dostać dyscyplinarkę za ostatnie dwa dni Pani "nieobecności".

3. O terminy zapytać w sądzie, zasadniczo nie później niż 2 tygodnie od zakończenia czynności wyjaśniających przez sąd.
4. Można mieć pełnomocnika- profesjonalnego (adwokat,radca) albo członka rodziny lub przedstawiciela zz, innego pracownika, inspektora PIP.
5. Można wybrać sąd:

■ właściwości ogólnej pozwanego. Jest to sąd, w którym pozwany pracodawca ma siedzibę (w przypadku pracodawcy będącego osobą prawną lub innym podmiotem niebędącym osobą fizyczną) albo pozwana osoba fizyczna będąca pracodawcą lub pracownikiem – miejsce zamieszkania. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie chodzi przy tym o samo zameldowanie, ale o zamiar stworzenia sobie w danej miejscowości centrum spraw życiowych
■ w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana. Przesłanka miejsca świadczenia pracy jako podstawa do określenia właściwości miejscowej sądu stanowi niewątpliwe udogodnienie dla pracownika. Często bowiem zdarza się, iż siedziba pracodawcy położona jest w znacznej odległości od miejsca świadczenia pracy przez pracownika, które najczęściej znajduje się w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Ogólnie przez pojęcie miejsca pracy rozumie się bądź stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar, strefę określoną granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym ma nastąpić dopełnienie świadczenia pracy. Miejsce świadczenia pracy winno zostać określone w umowie o pracę. Może się jednak zdarzyć tak, iż pracownik świadczył pracę nie tylko w miejscowości oznaczonej w umowie, ale także w innej (innych) miejscowościach. Miejsce pracy może być bowiem określone jako jedno, stałe bądź zmienne, co wynika z charakteru danej pracy. W takiej sytuacji istnieje możliwość wniesienia pozwu do każdego sądu, w którego okręgu praca była (jest lub miała być) wykonywana, choćby przejściowo). Nie chodzi tutaj bowiem o miejsce stałe pracy, ale o jakiekolwiek miejsce, w którym praca jest, była lub też miała być przez pracownika wykonywana.

. ■ w którego okręgu znajduje się zakład pracy. W tym zakresie należy odróżnić pojęcie miejsca pracy od siedziby zakładu pracy. Gdyby podzielić bowiem pogląd, iż zakładem pracy jest miejsce zatrudnienia (wykonywania pracy), to w ostateczności prowadziłoby to do ograniczenia możliwości wyboru sądu do właściwości ogólnej i miejsca wykonywania pracy.
2012-12-19 21:51:21 Pilsener  [ Sofciarski Cyklinator Parkietów ]
Nie jest słuszne bo jeśli była Pani w pracy to nie ma podstaw. W dodatku "ciężkie naruszenie" obowiązków musi nastąpić nie wcześniej niż miesiąc przed wręczeniem "dyscyplinarki", zatem zakładając, że dostała Pani "dyscyplinarkę" 19 XII a powód to nieobecność 1 XI nie kwalifikuje się pod dyscyplinarkę. Nie można wręczyć "dyscyplinarki" na zasadzie "a bo przypomniało mi się, że kilka miesięcy temu zapiłeś i się spóźniłeś". W przypadku tak rażącego naruszenia przepisów radzę nie tylko odwołać się do Sądu Pracy (ma na to Pani 14 dni) ale także złożyć stosowną skargę w Państwowej Inspekcji Pracy.
2012-12-19 23:25:56 78.8.198.* | Marta712
A proszę mi jeszcze powiedzieć jak mniej więcej powinno wyglądać takie odwołanie do Sądu? Jeszcze tego mi brakowało, żeby będąc w ciąży biegać po sądach... ;/
2012-12-19 22:23:34 78.8.198.* | Marta712
Tak byłam w pracy od 01/11/2012 do dnia 20/11/2012 w pracy a od 21/11/2012 złożyłam zwolnienie lekearskie ze jestem w ciąży. Właśnie z tego co czytałam kodeks pracy to też tak zrozumiałam że od 1/11/2012 nie mogę dostać dyscyplinarki dnia 19/12/2012 bo to ponad miesiąc.
Najnowsze wiadomości