Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Odszkodowanie za ubytek wartości pojazdu po naprawie

0
Podziel się

Z ubytkiem wartości handlowej auta mamy do czynienia, gdy po wypadku zostało prawidłowo naprawione, jednak mimo to jego wartość handlowa obniżyła się.

Odszkodowanie za ubytek wartości pojazdu po naprawie
(mikdam/iStockphoto)
bEhDUloB

Jeżeli na skutek wypadku drogowego doszło do powstania szkody, poszkodowany jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania od sprawcy szkody lub od zakładu ubezpieczeń, z którym posiadacz pojazdu kierowanego przez sprawcę wypadku miał w momencie zdarzenia zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Należy wskazać, że przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają jednak definicji legalnej szkody. Natomiast art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego zawiera dyrektywę wskazującą sposób obliczenia odszkodowania za szkodę majątkową . W myśl tego przepisu _ (...) naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. _ Realizacja tej zasady polega na tym, że wysokość odszkodowania za szkodę wyrządzoną na skutek wypadku drogowego powinna odpowiadać rozmiarowi doznanej szkody. W przepisie tym sformułowano zatem zasadę pełnego odszkodowania.

Odnosząc się do sposobu naprawienia szkody powstałej na skutek wypadku drogowego, co do zasady naprawa powypadkowa pojazdu mechanicznego dokonywana jest w celu przywrócenia stanu technicznego sprzed wypadku. Należy jednak zaznaczyć, że mimo przywrócenia do takiego stanu, przeprowadzona naprawa może mieć wpływ na wartość handlową pojazdu, co uwidoczni się dopiero wtedy, gdy właściciel pojazdu zamierza dokonać jego sprzedaży. Wynika to z przeświadczenia, że wartość pojazdu _ powypadkowego _ jest niższa niż pojazdu bezwypadkowego i znajduje odzwierciedlenie w praktykach widocznych na rynku wtórnym obrotu samochodami.

bEhDUloD

Z kolei ograniczeniem zasady pełnego odszkodowania jest wyrażona w art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego teoria adekwatnego związku przyczynowego. W myśl tej teorii obowiązkiem odszkodowawczym objęte są tylko te następstwa zdarzenia wywołującego szkodę (w tym przypadku wypadku drogowego), które są zwyczajnymi (adekwatnymi) następstwami. W sensie _ negatywnym _ oznacza to, że obowiązkiem odszkodowawczym nie są objęte następstwa wypadku drogowego, które nie są następstwami zwyczajnymi.

W tym miejscu warto przytoczyć uchwałę Sądu Najwyższego z 12 października 2001 r. (sygn. III CZP 57/01, OSP 5/2002), w której Sądu Najwyższego stwierdził, że ubytek wartości handlowej pojazdu stanowi różnicę pomiędzy wartością tego pojazdu przed uszkodzeniem i po naprawie.

Jednak stanowisko przyjęte w wyżej wymienionej uchwale nie będzie miało zastosowania w każdym przypadku. Istotne jest, że uchwała ta została wydana w oparciu o stan faktyczny, w którym uszkodzeniu uległ luksusowy samochód o krótkim okresie eksploatacji. W okolicznościach tej konkretnej sprawy, mimo faktu dokonania naprawy pojazdu w autoryzowanej przez producenta tego pojazdu stacji obsługi oraz przy użyciu wyłącznie oryginalnych części, pojazd stracił na wartości handlowej.

Z tego względu należy wziąć pod uwagę również argumenty przemawiające przeciwko powstaniu szkody majątkowej w postaci ubytku wartości handlowej pojazdu. Po pierwsze, poziom współczesnych technik napraw pojazdów mechanicznych i stosowanych technologii, w ramach których wykorzystuje się nowe i oryginalne części oraz podzespoły pochodzące od producenta danego pojazdu, w wielu przypadkach w pełni gwarantuje przywrócenie wartości handlowej pojazdu do stanu sprzed wypadku drogowego.

bEhDUloJ

Po drugie, należycie przeprowadzona naprawa uszkodzonego pojazdu może skutkować zwiększeniem się jego wartości handlowej po naprawie. Do takiej sytuacji może dojść w stosunku do pojazdów o długim okresie eksploatacji (np. 10 lat), w których w trakcie naprawy wykorzystano dużą ilość nowych i oryginalnych części i podzespołów.

Podsumowując, z ubytkiem wartości handlowej pojazdu mamy do czynienia wtedy, gdy pojazd mechaniczny uszkodzony w wypadku drogowym został następnie prawidłowo naprawiony,
w wyniku czego przywrócono stan techniczny i estetyczny pojazdu sprzed wypadku, jednakże mimo to jego wartość handlowa (_ sprzedażowa _) obniżyła się. W związku z tym, iż zachodzi adekwatny związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego pomiędzy zdarzeniem (wypadkiem drogowym) a szkodą (ubytek wartości handlowej pojazdu), możliwe jest dochodzenie od zobowiązanego odszkodowania w wysokości różnicy pomiędzy wartością tego pojazdu przed uszkodzeniem i jego wartością po naprawie, niezależnie od odszkodowania z tytułu kosztów naprawy pojazdu.

Czytaj więcej w Money.pl
Kluczyk bez nadzoru? Problem z polisą Wymogów należytej staranności nie spełnia trzymanie przez właściciela kluczyków od ubezpieczonego auta, w godzinach pracy, w pomieszczeniu nie zamykanym.
Auto zepsute w warsztacie? To możesz zrobić Dochodzenie roszczeń od warsztatu będzie trudne, jeżeli nie mamy udokumentowanego stanu technicznego auta - zarówno przed jak i po naprawie.
Po wypadku zwrot kosztów auta zastępczego? Refundacji mogą podlegać tylko faktycznie poniesione, celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki poszkodowanego.

Autor jest aplikantem radcowskim w Kancelarii Prawniczej Siwek Gaczyński & Partners

bEhDUlpe
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
KOMENTARZE
(0)