Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Obowiązki informacyjnye spółki. Co grozi za niedopełnienie?

Nawet 10 tys. zł może wynieść jednorazowa grzywna za niezłożenie w terminie przez spółkę kapitałową rocznego sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Prebranac/Dreamstime.com)

Nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) wprowadziła szerokie zmiany przepisów postępowania cywilnego. Dotykają one przede wszystkim procedowania przed sądem i sposobu przeprowadzania dowodów, jednak szereg nowych regulacji dotyczy także innych przepisów postępowania cywilnego, w tym instytucji zamieszczonych w części IV kodeksu dotyczącego postępowania egzekucyjnego.

Jednym ze skutków nowelizacji jest zmiana regulacji dotyczącej sankcji, jakimi dysponować może sąd na podstawie art. 1052 K.p.c. oraz konsekwencjami wynikającymi z tej zmiany - dla podmiotów obowiązanych do składania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego. Nowelizacja powyższa weszła w życie 3 maja 2012 r. Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 9 ustawy zmieniającej) przepisy ze zmianami stosuje się do postępowań wszczętych po dniu wejścia w życie tej ustawy.

Wskazana zmiana ma na celu wzmocnienie efektywności obowiązującego systemu egzekucji świadczeń niepieniężnych przez znaczące podwyższenie górnej granicy dopuszczalnych grzywien pieniężnych. Dotychczasowe progi kwotowe nie przystawały bowiem do dzisiejszych warunków, nie zapewniały skutecznego prowadzenia egzekucji i odbiegały istotnie od przewidzianych w innych systemach prawnych państw europejskich.

Obecnie w jednym postanowieniu, sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 10 tys. złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien wymierzonych w tej samej sprawie nie może przekraczać miliona złotych (art. 1052). Jak łatwo zauważyć nowa regulacja art. 1052 k.p.c. wprowadziła trzy niezwykle istotne zmiany:

  • po pierwsze sąd jednorazowo może wymierzyć grzywnę w wysokości do 10 tys. zł, podczas gdy poprzednie brzmienie uprawniało do nałożenia grzywny w wysokości 1 tys. zł;
  • po drugie dwukrotne, a nie jak poprzednio trzykrotne wymierzenie grzywny powoduje, że sąd przestaje być związany ograniczeniem wysokości jednorazowo nakładanej grzywny;
  • po trzecie w obecnie ogólna suma grzywien w danej sprawie może osiągnąć, aż jednego miliona złotych, podczas gdy poprzednia regulacja nie dopuszczała do przekroczenia kwoty 100 tys. złotych.

Zmiany powyższe mają szczególne znaczenie dla spółek kapitałowych, a w szczególności dla osób zarządzających tymi spółkami ze względu na obowiązki sprawozdawcze nałożone na te podmioty. Zgodnie bowiem z art. 69 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia właściwego organu o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty - w ciągu 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W praktyce obowiązek ten dotyczy spółek wpisanych do rejestru KRS, w tym spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/225/191457.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/elektroniczna;rejestracja;spolki;z;o;o;nie;dziala;poprawnie,117,0,1156469.html) *Rejestracja firmy online. System ma wady * Wadą systemu jest generowanie z błędami potrzebnych dokumentów. Nie można edytować podanego wzorca, a uzupełnienia trzeba zrobić w sądzie rejestrowym.

Sankcje za niezrealizowanie lub nieterminowe zrealizowanie tego obowiązku zawiera art. 24 ust 1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity DzU z 2007 r. nr 168, poz. 1186 z późn. zm.), który stanowi, że w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy siedmiodniowy termin pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Jak widać zatem z powyższych przepisów sankcją za niedopełnienie obowiązków składania dokumentów do sądu rejestrowego przez podmioty do tego obowiązane, w szczególności spółki kapitałowe, jest możliwość zastosowania przez ten sąd przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych, w tym przede wszystkim przepisu art. 1052 K.p.c. Dlatego też zmiana tego ostatniego przepisu dokonana nowelizacją, która weszła w życie 3 maja 2012 r. ma tak niebagatelne znaczenie dla osób zarządzających i kierowników spółek kapitałowych.

Dalej wyjaśnić należy, że w sądzie rejestrowym podlegają złożeniu m.in.: pełne sprawozdanie finansowe (obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową), sprawozdanie zarządu z działalności za dany rok obrotowy, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz opinia biegłego rewidenta. Wymienione dokumenty muszą zostać złożone w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek ogłoszenia musi zostać zrealizowany w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Zasadniczą podstawą dla dokonania wpisu w rejestrze wzmianki o złożeniu dokumentacji bilansowej jest jej kompletność oraz rzetelność i prawidłowość sporządzenia. Należy podkreślić, iż stosownie do wymogów określonych przez art. 6944 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) dokumenty, na podstawie których ma być dokonany przez sąd rejestrowy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, winny być złożone przez wnioskodawcę w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Z tych też względów niedopuszczalne jest przedkładanie w szczególności kserokopii i skanów dokumentów, a także poświadczanie odpisów przez osoby nieuprawnione.

Niedopełnienie przez zarząd obowiązków wynikających z obowiązujących w tym względzie regulacji normatywnych może w konsekwencji skutkować odmową wpisu wzmianki w rejestrze. W tym względzie istotne jest, że uprawnionymi do poświadczania składanych dokumentów za zgodność z oryginałem są pełnomocnicy procesowi stron reprezentujący ich w danym postępowaniu.

Wskazać należy ponadto, że nieskładanie wymaganych prawem dokumentów do sądu rejestrowego niezależnie od możliwości nałożenia grzywien, które w sumie mogą osiągnąć nawet wysokość jednego miliona złotych może pociągać za sobą także sankcje karne. Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków informacyjnych przewidziana jest ustawą o rachunkowości. W myśl art. 77 ustawy, kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do: nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych, niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/217/245721.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/spolka;komandytowo-akcyjna;-;kto;placi;podatki,0,0,1142528.html) *Spółka komandytowo-akcyjna - kto płaci podatki? * Dochód akcjonariusza spółki nie podlega zaliczkowemu opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego, a obowiązek podatkowy dotyczy wyłącznie dywidendy z zysku.

Z kolei zgodnie z art. 79 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy: nie poddaje rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków, nie składa rocznego sprawozdania finansowego do ogłoszenia, nie składa rocznego sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności jednostki we właściwym rejestrze sądowym, nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, w terminie 15 dni przed zatwierdzeniem: wspólnikom, akcjonariuszom, członkom spółdzielni oraz radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Dodatkowo należy zauważyć, że w ostatnim czasie praktyka stosowania i egzekwowania powyżej wskazanych sankcji uległa wzmocnieniu, gdyż sądy rejestrowe niejednokrotnie informują prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstw przewidzianych w ustawie o rachunkowości (u.o r. art. 77 pkt 2 i art. 79 pkt 3 i 4) i w kodeksie spółek handlowych (art. 594 par. 1 pkt 3), uznając ten środek za, co najmniej tak skuteczny, jak nakładane przez sam sąd grzywny. Co więcej proces ten może się nasilić w związku z niedawno ujawnionymi aferami, w tym przede wszystkim aferą w sprawie spółki Amber Gold, w której organy państwa, a przede wszystkim sądy rejestrowe przez nieegzekwowanie obowiązków spółki naraziły jej klientów na znaczne straty.

Również urzędy skarbowe są wyposażone w odpowiednie instrumenty, za pomocą których mogą na podstawie kodeku karnego skarbowego nałożyć sankcję za naruszenie terminów złożenia sprawozdania finansowego wraz z towarzyszącymi mu dokumentami. Artykuł 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi bowiem, że sprawozdanie z protokołem zawierającym uchwałę i ewentualnie z opinią biegłego rewidenta należy złożyć w US w ciągu dziesięciu dni od zatwierdzenia. Urzędy uważają przy tym, że naruszenie tego terminu powoduje sankcję z art. 56 ust. 4 k.k.s., który mówi o niezgłoszeniu na czas deklaracji lub oświadczenia.

Podsumowując - można zalecić osobom zarządzającym spółkami kapitałowymi, aby zwracały szczególną uwagę na terminowe wykonywanie obowiązków informacyjnych i składanie prawdziwych oraz rzetelnych dokumentów do sądu rejestrowego. W związku ze znacznym podwyższeniem grzywny w K.p.c. za niewykonanie tych obowiązków oraz ujawniające się ostatnio tendencje organów państwa do surowego traktowania takich zaniechań, prawdopodobieństwo zawiadomienia prokuratury w związku ze stwierdzonymi uchybieniami w ostatnim czasie wzrosło.

Sądy sprawdzają obecnie w programie komputerowym, a nie w papierowych aktach, czy spółka złożyła wymagane prawem sprawozdanie finansowe. Jakkolwiek zatem czynności wymagane od osób zarządzających spółkami kapitałowymi przy sporządzaniu, a następnie składaniu do odpowiednich organów rocznych sprawozdań i innych dokumentów należy uznać za liczne i wydawać się one mogą uciążliwe, to uznać należy, że grożące obecnie sankcje za zaniechanie ich wykonania są o wiele bardziej dotkliwe.

Czytaj więcej w Money.pl
Rezygnacja członka zarządu. Kto może przyjąć? Aby złożenie rezygnacji było skuteczne, wymaga zakomunikowania właściwemu organowi spółki.
Niewłaściwe przekształcenie spółki. Jak uniknąć błędów? Uchwała o przekształceniu powinna zawierać m.in. zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.
Kiedy w spółce akcyjnej potrzebny jest biegły rewident? Uzyskanie pozytywnej opinii biegłego rewidenta może być warunkiem, a także głównym kryterium podjęcia przez akcjonariuszy kluczowych dla spółki decyzji.

Autor jest aplikantem radcowskim zatrudnionym w Kancelarii Radców Prawnych K&L Legal Granat i Wspólnicy sp.k.

Tagi: kodeks postępowania cywilnego, sankcje, wiadomości, wiadmomości, kraj, porady, gospodarka, prawo spółek, porady prawne, prawo, wiadmości, najważniejsze, czołówki, prawo cywilne
Źródło:
K&L LEGAL
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz