Notowania

wypadek przy pracy
12.11.2008 14:22

Umowa o dzieło a wypadek podwykonawcy przy pracy

Podziel się
Dodaj komentarz

Zamawiający - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zawarł z wykonawcą - również osobą fizyczną - umowę o dzieło (dalej Umowa), której przedmiotem było wykonanie remontu/prac wykończeniowych w domu jednorodzinnym.

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca posługiwał się / współpracował z trzema innymi osobami fizycznymi. Pomiędzy tymi osobami a Zamawiającym nie doszło do zawarcia żadnej umowy. Osoby te zostały wprowadzone na miejsce wykonywania Umowy przez Wykonawcę i wykonywały Umowę pod jego nadzorem.

Jedna z osób współpracujących z Wykonawca w trakcie wykonywania prac objętych zakresem Umowy spadła z drabiny i doznała szkody w postaci skomplikowanego złamania ręki związanej również z pobytem w szpitalu.

Łącząca strony umowa nie zawiera żadnych postanowień w zakresie odpowiedzialności zamawiającego za szkody powstałe w miejscu wykonywania umowy. Brak jest również szczególnych przepisów prawa regulujących te kwestie w przypadku umowy o dzieło.

Ewentualna odpowiedzialność Zamawiającego może być zatem oparta wyłącznie na zasadach ogólnych określonych w art. 415 oraz 444 i 445. Kodeksu Cywilnego

Podstawę prawną odpowiedzialności może stanowić art. 4l5 k.c., zgodnie z którym:
_ kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia _.

Uwzględniając treść powyższego przepisu Zamawiający ponosiłby odpowiedzialność za szkodę powstała u osoby, która uległa wypadkowi (a ewentualnie w dalszej konsekwencji obowiązek wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia), gdyby spełnione zostały po stronie Zamawiającego łącznie trzy przesłanki:
-  wina,
- szkoda;
-  związek przyczynowy między winą a powstałą szkodą.

Istnienie szkody po stronie osoby, która uległa wypadkowi jest niewątpliwe (kwestia ustalenia jej wysokości nie jest przedmiotem niniejszej opinii).

Wykazywanie związku przyczynowego pomiędzy powstałą szkodą a winą sprawy możliwe jest dopiero po ustaleniu czy sprawcy (w tym ewentualnym sprawcą miałby być Zamawiający) można przypisać winę.

Aby Zamawiającemu można było przypisać winę jego zachowanie jako sprawcy wypadku musiałoby nosić znamiona bezprawności (element obiektywny) oraz musiałoby być ono zawinione (element subiektywny).

Bezprawność zaniechania oznacza sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym - zatem konieczne byłoby wskazanie normy prawnej, która zostałaby naruszona przez zachowanie Zamawiającego.

W opisanym w pytaniu stanie faktycznym brak jest jakichkolwiek okoliczności wskazujących na istnienie po stronie Zamawiającego szczególnych obowiązków, których nie dopełnił bądź zakazów, które zostałyby przez Zamawiającego naruszone. Tym samym brak jest elementów, które wskazywałyby na możliwość zarzucenia Zamawiającemu bezprawności jego działania.

_ Zawinienie _ może przejawiać się w dwóch postaciach: winę umyślnej (w tym przypadku Zamawiający chciałby wyrządzić szkodę poszkodowanej osobie) i winę nieumyślną (w tym przypadku Zamawiający świadomie godziłby się na powstanie szkody, w tym również poprzez niedołożenie należytej staranności).

W przedstawionych wraz z pytaniem okolicznościach faktycznych sprawy brak jest jakichkolwiek informacji, które wskazywałyby na możliwość przypisania winy zachowaniu Zamawiającego.

Na koniec należy również podkreślić, że w okolicznościach sprawy podanych wraz z pytaniem możliwe jest, że poszkodowany swoim zachowaniem przyczynił się do powstania szkody poprzez niezachowanie należytej staranności. W takim przypadku ewentualne odszkodowanie - w przypadku ustalenia odpowiedzialności osoby trzeciej za zaistniały wypadek - byłoby pomniejszone stosownie do stopnia _ przyczynienia się _ osoby poszkodowanej - np. wskutek nie zachowania należytej ostrożności.

Autor jest aplikantem radcowskim

Tagi: wypadek przy pracy, porady, prawo pracy, prawo
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz