Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przedawnienie roszczenia o rozwiązanie umowy

0
Podziel się

Pytanie: Reprezentuję związek wyznaniowy (zgodnie z zatwierdzonym przez MSWiA statutem posiada osobowość prawną). W marcu 1990 roku zbór, działając przez swoich uprawnionych przedstawicieli, przyjął...

bEpVpVcl

Pytanie: Reprezentuję związek wyznaniowy (zgodnie z zatwierdzonym przez MSWiA statutem posiada osobowość prawną). W marcu 1990 roku zbór, działając przez swoich uprawnionych przedstawicieli, przyjął do Skarbu Państwa odpłatnie działkę budowlaną w wieczyste użytkowanie. W § 7 aktu notarialnego znalazł się zapis, z którego wynika, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren będący przedmiotem tego aktu jest przeznaczony pod budowę obiektu sakralnego na potrzeby Kościoła. W tym paragrafie wieczysty użytkownik (kościół) zobowiązuje się do rozpoczęcia budowy w ciągu 2 lat i jej ukończenia w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego, a także do utrzymania budynku w należytym stanie, a w razie rozbiórki lub zniszczenia - do odbudowy w ciągu 3 lat. W przypadku nie dotrzymania tych zobowiązań Skarbowi Państwa służy prawo rozwiązania umowy i odebrania terenu. Kościół nie wywiązał się z tych zobowiązań. Aż do dnia dzisiejszego na rzeczonym terenie nie został wybudowany żaden budynek (tym
bardziej obiekt sakralny). Skarb Państwa nie skorzystał z przysługującego mu prawa (przez te wszystkie lata nie było żadnej reakcji ze strony gminy). W tym czasie zmienił się także plan zagospodarowania tych terenów. Posiadam aktualne zaświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta, które stwierdza "nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki (...), znajdują się na terenie nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta (...), ww. działki położone są w granicach obszaru (...) określonego jako tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub niską wielorodzinną." Obecnie Zbór, działając przez swoich przedstawicieli, wystawił przedmiotową działkę na sprzedaż. Zachodzi obawa, czy w momencie kupna działki i przeniesienia prawa wieczystego użytkowania na Kupujących, Skarb Państwa nie skorzysta z prawa wynikającego z § 7 aktu notarialnego. Czy Skarb Państwa, mimo upływu 17 lat od dnia
zawarcia umowy, może powołać się na zapis z aktu notarialnego i odebrać Kościołowi działkę, czy też dla tej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy mówiące o przedawnieniu zobowiązań?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 33 ustawy o gospodarce nieruchomościami użytkowanie wieczyste co do zasady wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie albo przez rozwiązanie...

bEpVpVcO
porady
prawo
prawo cywilne
KOMENTARZE
(0)