Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo
10.10.2006 13:22

Egzekucja zobowiązań od żyranta kredytu

Wiele lat temu byłam żyrantem kredytu. Obecnie okazało się, że kredytobiorca nie wywiązuje się ze zobowiązań i komornik ściąga te wierzytelność z mojej pensji. Czy postępowanie komornika jest prawidłowe?

Podziel się
Dodaj komentarz

*Wiele lat temu byłam żyrantem kredytu. Obecnie okazało się, że kredytobiorca nie wywiązuje się ze zobowiązań i komornik ściąga te wierzytelność z mojej pensji. *

Ja jestem w bardzo trudnej sytuacji finansowej- samotnie wychowuję dziecko. Wiem również, że kredytobiorca i jego żona pracują, więc dlaczego komornik nie zajął ich pensji? Czy postępowanie komornika jest prawidłowe?

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć:

Działania komornika w tym przypadku są jak najbardziej w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uzasadnienie:

Zawarto z bankiem umowę poręczenia i jak mówi artykuł 876 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny:
przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.
Wierzyciel, w razie gdy dłużnik świadczenia nie spełnia, powinien o tym fakcie zawiadomić poręczyciela.

Charakter zobowiązania jakim jest poręczenie kwalifikuje poręczyciela jako jednego z dłużników solidarnych, a co za tym idzie zastosowanie mają w tej sytuacji przepisy wyżej wymienionej ustawy z zakresu zobowiązań solidarnych. Artykuł 366(zobowiązania solidarne) mówi, iż kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

W przypadku gdy jeden z dłużników solidarnych spełni świadczenie na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku przysługuje mu roszczenie regresowe w stosunku do współdłużników (w tym przypadku do kredytobiorcy) co zawarte jest w dyspozycji art. 376 § 1. Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił _ Artykuł 366(zobowiązania solidarne) mówi, iż kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). _świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników.

Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych. (w tym konkretnym przypadku poręczyciel może żądać zwrotu od współmałżonków).

Ustawodawca mając na względzie prawidłowość procesów gospodarczych, sumienne wywiązywanie się z zaciąganych zobowiązań stworzył, dla ochrony wierzyciela, wiele możliwości prawnych dochodzenia przez niego spełnienia przysługujących mu świadczeń.

Ustawa daje możliwość wierzycielowi żądania spełnienia świadczenia tylko od jednego z dłużników solidarnych w tym także od poręczyciela. To od wierzyciela zależy wybór podmiotu lub podmiotów, od których będzie żądał spełnienia należnego mu świadczenia.

Tożsama sytuacja ma miejsce podczas postępowania egzekucyjnego. To wierzyciel wskazuje ewentualne podmioty oraz mienie, z którego ma być prowadzona ewentualna egzekucja. Sąd wydając tytuł egzekucyjny nie kieruje się charakterem zobowiązania głównego tylko podmiotami zobowiązanymi do spełnienia należnego świadczenia. Tytuł wydawany jest przeciwko konkretnym podmiotom (tu osoby fizyczne: poręczyciel, kredytobiorca).

Dysponując tytułem wykonawczym wierzyciel kieruje wniosek do komornika o przeprowadzenie egzekucji gdzie wskazuje podmioty(podmiot) z majątku, którego ma być prowadzona egzekucja.

Kolejny raz zaznaczyć trzeba, iż to od wyłącznej woli wierzyciela zależy od jakich podmiotów (oczywiście od podmiotów zobowiązanych) będzie prowadzona egzekucja.

Tagi: prawo, porady, prawo cywilne
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz