Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 8855/12
Numer wpisu:5434
Data wpisu:2013-11-07
Data wydania wyroku:2013-03-28
Sygnatura akt:XVII AmC 8855/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Piotr Kolecki
Oznaczenie pozwanego:Bartosz Michałowski
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Mimo dołożenia wszelkich starań PVC Bartosz Michałowski nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń"
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2013 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI Acz 1630/13) zmieniający zaskarżone rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 3 wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące kosztów zastępstwa procesowego (zażalenie powoda na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 3 wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
Branża:Sprzedaż konsumencka
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Sprzedaż konsumencka"
numer data wpisu postanowienie branża
6004 2015-02-20 XVII AmC 6979/13
"Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji, w której Stroną zawartej ze sprzedawcą umowy jest Konsument. Wówczas sądem...
Sprzedaż konsumencka
5995 2015-02-20 XVII AmC 1240/13
"W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy kwoty gwarancyjnej w wysokości stanowiącej równowartość zadatku wskazanego w ust. 1 powyżej, lecz nie mniejszej niż 5000 PLN"
Sprzedaż konsumencka
5987 2015-02-19 XVII AmC 13854/12
"W sprawach nieregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego w Sądzie właściwym dla Sprzedającego"
Sprzedaż konsumencka
5986 2015-02-19 XVII AmC 13853/12
"W przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zaliczkę w normalnej wysokości w terminie 14 dni od sprzedaży samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy, innemu Klientowi, nie później...
Sprzedaż konsumencka
5974 2015-01-22 XVII AmC 1246/13
"Strony ustalają, iż odpowiedni dodatkowy termin odbioru pojazdu to co najmniej 60 dni"
Sprzedaż konsumencka
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: