Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 12006/12
Numer wpisu:5679
Data wpisu:2014-05-21
Data wydania wyroku:2013-10-21
Sygnatura akt:XVII AmC 12006/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus"z siedzibą w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego:Patrycja Jazienicka, Rafał Jazienicki - Auto-Raf s.c. w Chojnicach
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Cena zawarta w pkt 3 może ulec zmianie w przypadku zmian fiskalnych, celnych, wprowadzenia nowych podatków i opłat, bądź zmiany ceny przez producenta i będzie równa cenie z aktualnego cennika z dnia wydania samochodu Kupującemu"
Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 marca 2014 r. utrzymujący w mocy wyrok zaoczny z dnia 21 października 2013 r. w całości (sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 października 2013 r.)
Branża:Sprzedaż konsumencka
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Sprzedaż konsumencka"
numer data wpisu postanowienie branża
6004 2015-02-20 XVII AmC 6979/13
"Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji, w której Stroną zawartej ze sprzedawcą umowy jest Konsument. Wówczas sądem...
Sprzedaż konsumencka
5995 2015-02-20 XVII AmC 1240/13
"W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy kwoty gwarancyjnej w wysokości stanowiącej równowartość zadatku wskazanego w ust. 1 powyżej, lecz nie mniejszej niż 5000 PLN"
Sprzedaż konsumencka
5987 2015-02-19 XVII AmC 13854/12
"W sprawach nieregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego w Sądzie właściwym dla Sprzedającego"
Sprzedaż konsumencka
5986 2015-02-19 XVII AmC 13853/12
"W przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zaliczkę w normalnej wysokości w terminie 14 dni od sprzedaży samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy, innemu Klientowi, nie później...
Sprzedaż konsumencka
5974 2015-01-22 XVII AmC 1246/13
"Strony ustalają, iż odpowiedni dodatkowy termin odbioru pojazdu to co najmniej 60 dni"
Sprzedaż konsumencka
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: