Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - VI ACa 251/13
Numer wpisu:5475
Data wpisu:2013-12-13
Data wydania wyroku:2013-11-07
Sygnatura akt:VI ACa 251/13
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie-VI Wydział Cywilny
Oznaczenie powoda:Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Chrzanowie
Oznaczenie pozwanego:Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zwłoki w realizacji obowiązków ENION, wynikających z niniejszej umowy, Przyłączany Podmiot jest uprawniony do potrącenia z opłaty za przyłączenie kary umownej w wysokości 0,1 % przedmiotowej opłaty za każdy dzień zwłoki"
Uwagi:Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 marca 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 2934/10) oddalający powództwo o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umowy
Branża:Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Dostawa energii, wody, gazu i ciepła"
numer data wpisu postanowienie branża
5789 2014-08-27 XVII AmC 5378/11
"Cena sprzedaży urządzeń, o których mowa w ust. 1 oraz cena sprzedaży majątkowych praw autorskich do dokumentacji techniczno-budowlanej zostanie ustalona na podstawie: 1) kosztorysu powykonawczego na roboty budowlano-montażowe...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5788 2014-08-27 XVII AmC 5378/11
"Natomiast na poprawność wykonywanych prac zgodnie z § 5 ust. 4 podmiot przyłączany udzieli przedsiębiorstwu energetycznemu 60 miesięcy gwarancji"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5787 2014-08-27 XVII AmC 5378/11
"W przypadku odstąpienia od umowy przez podmiot przyłączany uiszczona opłata za przyłączenie nie podlega zwrotowi (...)"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5726 2014-07-18 XVII AmC 415/14
"Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej opisanej w par. 1 ust. 1 niniejszej umowy Przedsiębiorstwu Gazowniczemu, przechodzą na przedsiębiorstwo gazownicze wszelkie...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5661 2014-05-20 XVII AmC 5734/11
"Inwestor udziela dwuletniej gwarancji na przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: