Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
izba skarbowa
19.09.2011 08:24

III SA 444/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-16

Przesłanką umorzenia odsetek skarbowych oraz rozłożenia zaległości podatkowej na raty może być ważny interes podatnika lub interes publiczny. Jeżeli organ podatkowy przeanalizował, czy powyższe przesłanki nie wystąpiły i odpowiednio uzasadnił swoją decyzję, to do niego należy wybór rozstrzygnięcia.

Podziel się
Dodaj komentarz

Tezy

Przesłanką umorzenia odsetek skarbowych oraz rozłożenia zaległości podatkowej na raty może być ważny interes podatnika lub interes publiczny. Jeżeli organ podatkowy przeanalizował, czy powyższe przesłanki nie wystąpiły i odpowiednio uzasadnił swoją decyzję, to do niego należy wybór rozstrzygnięcia.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2004 r. sprawy ze skargi Spółki z o.o. "K- 43" z siedzibą w W. na decyzje Izby Skarbowej w W. z dnia 17 stycznia 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę i odmowy rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od towarów i usług - oddala skargi.

Uzasadnienie

W latach 1998-2000 Spółka nie zapłaciła podatku VAT za niektóre miesiące, wobec czego powstała zaległość podatkowa. Następnie złożyła do właściwego urzędu skarbowego dwa wnioski: o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych oraz o rozłożenie zaległości podatkowych na raty. Wnioski umotywowano faktem, że spółka nie posiada środków na uregulowanie tych zaległości.

Urząd skarbowy wydał dwie decyzje, w których oba wnioski zostały załatwione odmownie. W uzasadnieniu stwierdzono, że decyzje o umorzeniu odsetek za zwłokę oraz o rozłożeniu zaległości podatkowych na raty mają charakter decyzji uznaniowych. Stwierdzono również, że przy wydawaniu tego rodzaju decyzji organ podatkowy powinien wziąć pod uwagę nie tylko interes podatnika ale także -interes Skarbu Państwa. Za występowaniem ważnego interesu podatnika przemawiała okoliczność, że - w momencie składania wniosków - Spółka była w likwidacji. Jednocześnie urząd skarbowy zaznaczył, że zaległości podatkowe dotyczyły należnego podatku VAT, który został uprzednio zapłacony Spółce przez jej kontrahentów /nabywców opodatkowanych towarów lub usług/.

Likwidator Spółki nie zgodził się z odmownymi decyzjami urzędu skarbowego i odwołał się do izby skarbowej. Izba - utrzymała w mocy decyzje wydane w pierwszej instancji, podtrzymując zarazem argumentację urzędu skarbowego.

W skargach do sądu administracyjnego Spółka podniosła dodatkowy argument proceduralny. Stwierdziła mianowicie, że izba skarbowa rozpatrzyła sprawę w sposób szablonowy bez wnikliwego zbadania jej szczególnych okoliczności.

W odpowiedzi na skargi izba wniosła o ich oddalenie. Stwierdziła również m.in., że w jej działaniu nie było dowolności i że wydane decyzje mieściły się w granicach swobody uznania administracyjnego, które to granice wynikają z art. 48 oraz art. 67 Ordynacji podatkowej /przepisy te - odpowiednio - dotyczą m. in. rozłożenia na raty zaległości podatkowej na raty oraz umorzenia odsetek za zwłokę/.

WSA w Warszawie oddalił skargi Spółki - zarówno skargę dotyczącą rozłożenia na raty, jak też skargę dotyczącą umorzenia odsetek za zwłokę. W ustnym uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że organy podatkowe nie naruszyły prawa w sposób, który mógłby mieć wpływ na wynik rozstrzygnięcia. Decyzja o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty, jak też decyzja o umorzeniu odsetek - ma charakter decyzji uznaniowej, co wynika z art. 48 i art. 67 Ordynacji podatkowej. Zdaniem Sądu, w obu kwestiach organy podatkowe oceniły, czy występował ważny interes podatnika i interes publiczny. Jeżeli przeanalizowano obie przesłanki i właściwie uzasadniono decyzje to wybór rozstrzygnięcia - zgodnie z wolą ustawodawcy - należał do organów podatkowych.

Tagi: izba skarbowa, orzecznictwo nsa, orzecznictwo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz