Notowania

izba skarbowa
19.09.2011 08:14

FZ 700/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-21

Odesłanie zawarte w art. 197 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ - nakazujące do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosować odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej - odnosi się również do regulacji zawartej w art. 188 ustawy. W postępowaniu zażaleniowym oznacza to, iż w sytuacji gdy brak jest naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny może uchylić zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i rozpoznać merytorycznie zażalenie. Sąd odwoławczy merytorycznie rozstrzyga kwestie objęte zażaleniem, kierując się potrzebą usunięcia przeszkód hamujących sprawne i szybkie rozpoznanie sprawy.

Podziel się
Dodaj komentarz

Tezy

Odesłanie zawarte w art. 197 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ - nakazujące do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosować odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej - odnosi się również do regulacji zawartej w art. 188 ustawy. W postępowaniu zażaleniowym oznacza to, iż w sytuacji gdy brak jest naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny może uchylić zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i rozpoznać merytorycznie zażalenie. Sąd odwoławczy merytorycznie rozstrzyga kwestie objęte zażaleniem, kierując się potrzebą usunięcia przeszkód hamujących sprawne i szybkie rozpoznanie sprawy.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia Dyrektora Izby Skarbowej w B. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału ustalające wysokość wpisu w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2004 r., SA/Bk 862/03 w sprawie ze skargi Szymona Sz. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 30 maja 2003 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2000 r. postanawia - uchylić zaskarżone zarządzenie; (...).

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2004 r., SA/Bk 862/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu skargi Szymona Sz., uchylił decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 30 maja 2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2000r. W dniu 2 kwietnia 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w B. wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku, wskazując w treści skargi, iż wartość przedmiotu sporu w przedmiotowej sprawie wynosi 1.658158 zł. Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 6 kwietnia 2004 r. Dyrektor został zobowiązany do uiszczenie wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości 16.582 zł. W odpowiedzi na wezwanie Sądu doręczone w dniu 14 kwietnia 2004 r. wpłacono wymaganą kwotę oraz wniesiono zażalenie. Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o zmianę powyższego zarządzenia poprzez ustalenie wpisu od skargi kasacyjnej zgodnie z normami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu
przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 221 poz. 2193/.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie. Kwestię wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu określa, na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270/, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 221 poz. 2193/. Zgodnie z par. 3 powołanego rozporządzenia wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej niż 100 zł. W skardze kasacyjnej określono wartość przedmiotu sporu, a zatem wpis od skargi należy określić na podstawie par. 1 powyższego rozporządzenia. W przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej wskazał kwotę 1.658158 zł, a zatem wpis od skargi wynosi 16.582 zł /par. 1 pkt 4 powołanego rozporządzenia, zaokrąglenie kwoty wzwyż do pełnej złotówki na podstawie art. 215 par. 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/. Mając powyższe ustalenia na względzie
wpis od skargi kasacyjnej powinien zostać obliczony na kwotę 8.291 zł.

Odesłanie zawarte w art. 197 par. 2 powołanej ustawy - nakazujące do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosować odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej - odnosi się również do regulacji zawartej w art. 188 ustawy, zgodnie z którą "jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę". W postępowaniu zażaleniowym oznacza to, iż w sytuacji gdy brak jest naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny może uchylić zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i rozpoznać merytorycznie zażalenie. Sąd odwoławczy merytorycznie rozstrzyga kwestie objęte zażaleniem, kierując się potrzebą usunięcia przeszkód hamujących sprawne i szybkie rozpoznanie sprawy.

Mając powyższe na uwadze, na podst. art. 188 w zw. z art. 197 i art. 198 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchylono zaskarżone zarządzenie i ustalono wysokość wpisu od skargi kasacyjnej, orzekając o zwrocie nienależnie pobranych kosztów na podstawie art. 225 powołanej ustawy.

Tagi: izba skarbowa, orzecznictwo nsa, orzecznictwo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz