Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
izba skarbowa
19.09.2011 08:20

FSK 836/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-28

Pismo należy uznać za wniesione przez pełnomocnika także wówczas, gdy oprócz niego podpisała je strona.

Podziel się
Dodaj komentarz

Tezy

Pismo należy uznać za wniesione przez pełnomocnika także wówczas, gdy oprócz niego podpisała je strona.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w S. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie z dnia 9 lipca 2003 r., SA/Sz 2520/01 w sprawie ze skargi Andrzeja T. na decyzję Izby Skarbowej w S, /Ośrodek Zamiejscowy w K./ z dnia 21 września 2001 r. (...) w przedmiocie ulgi z tytułu nauki zawodu - postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

skarżonym wyrokiem Sąd uchylił decyzję Izby Skarbowej w S. Ośrodek Zamiejscowy w K. odmawiającą przyznania Skarżącemu ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia ucznia. Dyrektor Izby Skarbowej w S. w dniu 29 marca 2004 r., działając w trybie art. 101 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271 ze zm./, wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Jak wynika z art. 231 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna, pobiera się wpis stały. W rozpatrywanej sprawie przedmiotem zaskarżenia była odmowa przyznania ulgi podatkowej, a nie określona wartość pieniężna. Zgodnie z art. 221powołanej ustawy pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania lub odrzuca bez wezwania o uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Pismo należy uznać za wniesione przez pełnomocnika także wówczas, gdy oprócz niego podpisała je strona. Skargę kasacyjną wniósł radca prawny, a zatem powinna ona być należycie opłacona w momencie jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze należało, na podstawie art. 178 w zw. z art. 180 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzec jak w sentencji.

Tagi: izba skarbowa, orzecznictwo nsa, orzecznictwo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz