Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
izba skarbowa
19.09.2011 08:13

FSK 1868/04 - Wyrok NSA z 2005-01-18

Ze zwolnienia od podatku, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. "a" ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, korzystają przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. "a-c" tej ustawy, w części wydatkowanej na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, a nie jakiegokolwiek grumtu, w tym także rolnego.

Podziel się
Dodaj komentarz

Tezy

Ze zwolnienia od podatku, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. "a" ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, korzystają przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. "a-c" tej ustawy, w części wydatkowanej na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, a nie jakiegokolwiek grumtu, w tym także rolnego.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale II Izby Finansowej skargi kasacyjnej Barbary Sz. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 marca 2004 r. I SA/Kr 892/01 w sprawie ze skargi Barbary Sz. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 20 kwietnia 2001 r. (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości za 1998 r. - oddala skargę kasacyjną, (...).

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 5 marca 2004 r. I SA/Kr 892/01 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Barbary Sz. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 20 kwietnia 2001 r. (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości za 1998 r.

W motywach wyroku podano, że Barbara i Wiesław Sz. w dniu 26 października 1998 r. sprzedali dwa lokale mieszkalne, przed upływem 5 lat od ich nabycia. Od sprzedaży wymienionych lokali Barbara Sz. powinna zapłacić podatek dochodowy, stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. "a" ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, chyba że złoży oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanego z omawianej transakcji dochodu na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. "a" tej ustawy. Takie oświadczenie małżonkowie Sz. złożyli. Wskazali, że w 2000 r. nabyli trzy niezabudowane nieruchomości.

Spór między skarżącymi a organami podatkowymi dotyczył charakteru nabytych przez nich nieruchomości. Organy podatkowe przyjęły, na podstawie treści aktów notarialnych dokumentujących nabycie przedmiotowych nieruchomości, że są to nieruchomości rolne, których nabycie nie uprawnia do skorzystania z ulgi podatkowej, określonej w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. "a" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organy podatkowe uznały za nieuzasadnione twierdzenie skarżącej, że użyte w powołanym przepisie pojęcie gruntu obejmuje swoim zakresem grunty rolne oraz że charakter zakupionego gruntu nie ma znaczenia dla zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego.

Analogiczny pogląd w sprawie wyraziły organy podatkowe obu instancji.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie Barbara Sz. zarzuciła decyzji Izby Skarbowej w K. z dnia 20 kwietnia 2001 r. (...) naruszenie powołanego wyżej przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez jego błędną wykładnię oraz naruszenie przepisów postępowania Ordynacji podatkowej, a to art. 180 par. 1, art. 181 pkt 3, art. 187 par. 1 i art. 210 par. 1 pkt 6 i par. 4 poprzez ich nie zastosowanie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w K. uznał skargę Barbary Sz. za niezasadną. Stwierdził, że nie sposób podzielić zarzutu skargi dotyczącego wykładni art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. "a" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Treść tego przepisu nie przewiduje, zdaniem Sądu, zwolnienia od zryczałtowanego podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w przypadku wydatkowania go na zakup nieruchomości rolnej. To zwolnienie podatkowe związane jest z tzw. wydatkami mieszkaniowymi. Intencją ustawodawcy było zintensyfikowanie procesów inwestycyjnych w budownictwie mieszkaniowym i zachęta dla osób posiadających wolne środki finansowe do tworzenia nowych obiektów mieszkalnych.

Sąd ocenił jako prawidłową wykładnię powołanego przepisu ustawy podatkowej, dokonaną w niniejszej sprawie przez organy podatkowe. Wskazano, że istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy miało ustalenie jaki charakter miały nieruchomości nabyte przez małżonków Szewczyk. Dotyczy to nieruchomości nabytych na podstawie aktów notarialnych z dnia 6 czerwca i 20 października 2000 r., gdyż w odniesieniu do nieruchomości nabytej w dniu 13 października 2000 r., przyznano, że były to nieruchomości rolne. W akcie notarialnym z dnia 6 czerwca 2000 r. sprzedająca oświadczyła, że jest właścicielką nieruchomości rolnej i sprzedaje jej część w postaci wydzielonej z niej działki o powierzchni 0,2232 ha. Analogicznej treści oświadczenia złożyli sprzedawcy do aktu notarialnego z dnia 20 października 2000 r. Późniejsze ich oświadczenie, że sprzedali działkę budowlaną, w ocenie Sądu, nie mogło odnieść skutku w postaci przyjęcia odmiennego charakteru działki niż wskazanego w akcie notarialnym, gdyż oświadczenie to nie zostało
poparte żadnymi innymi dokumentami urzędowymi na tę okoliczność.

Zdaniem Sądu takiego skutku nie może też wywołać pismo Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Gminy w M. co do pozytywnego rozpatrzenia wniosku skarżących o utworzenie siedliska na nabytej przez nich działce. Sąd nadto uznał, że argumenty skarżącej dotyczące ceny, za jaką nabyto przedmiotową działkę jak i zwolnienie od podatku od towarów i usług nie mogą skutecznie podważyć oceny dokonanej przez organy podatkowe, że doszło do sprzedaży nieruchomości rolnych. Skarżący oceny tej nie zdołali podważyć, nie wykazali bowiem w sposób nie budzący wątpliwości, że nabyli grunt pod budowę budynku mieszkalnego.

W skardze kasacyjnej Barbara Sz. zarzuciła wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie naruszenie prawa materialnego, art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. "a" ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przez błędną jego wykładnię polegającą na przyjęciu, że przewidziane w tym przepisie zwolnienie od podatku dochodowego nie dotyczy przychodów za sprzedaży nieruchomości określonych w art. 10 ust. 1 ustawy, wydatkowanych na nabycie gruntu rolnego. Skarżąca, będąca adwokatem, wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

W uzasadnieniu skargi skarżąca podniosła, że w powołanym wyżej przepisie ustawy wyraz "grunt" występuje samodzielnie, w rozłączeniu od innych rzeczy i praw majątkowych, oddzielony został od następnych członów przepisu wyrazem "albo", czyli alternatywą rozłączną. Zdaniem skarżącej oznacza to, że wydatkowanie środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. "a-c" ustawy na zakup gruntu /szeroko rozumianego/, podlega zwolnieniu od zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Pojęcie grunty ma szeroki zakres znaczeniowy i obejmuje się nim grunty rolne, leśne, budowlane, nieużytki itp. Zdaniem skarżącej charakter gruntu w omawianym przepisie nie ma znaczenia, gdyż wbrew stanowisku WSA w Krakowie przedmiotowe zwolnienie obejmuje wszystkie grunty, w tym także grunty o charakterze rolnym.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna w rozpoznanej sprawie zarzuca zaskarżonemu wyrokowi błędną wykładnię przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. "a" ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, w brzmieniu obowiązującym w 1998 r. Przepis ten określał zasady zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości i innych praw majątkowych, wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. "a-c" powołanej ustawy. Przewidywał on zwolnienie tych przychodów od podatku w części wydatkowanej na nabycie w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od daty sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, lub na nabycie wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawa do jednorodzinnego domu mieszkalnego, prawa do lokalu mieszkalnego w małym domu
mieszkalnym oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Tematem sporu w sprawie niniejszej jest zagadnienie czy przedmiotowe zwolnienie podatkowe dotyczy przychodów pochodzących z wymienionych wyżej źródeł w części wydatkowanej na zakup wszelkiego rodzaju gruntów, a więc i rolnych, czy też tylko gruntów nabytych pod budowę budynku mieszkalnego. Skarżąca wywodzi, że użycie w cytowanym przepisie wyrazów "gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego", a w szczególności wyrazu "albo" stanowiącego alternatywę rozłączną, oznacza, że zwolnienie podatkowe dotyczy każdego rodzaju gruntu, a więc także gruntu rolnego. Nie jest bowiem istotny cel jego nabycia, to jest budowa budynku mieszkalnego. Z uzasadnienia skargi kasacyjnej należałoby więc wnioskować, że podany cel wydatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych dotyczy tylko nabycia prawa użytkowania wieczystego nie zaś gruntu.

Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela przedstawionej w skardze kasacyjnej wykładni przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. "a" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie może ona bowiem pomijać i odrywać się od pełnej treści omawianego przepisu, a nadto pozostawać w oczywistej sprzeczności z rezultatami jego wykładni systemowej wewnętrznej i celowościowej. Pokreślić należy, iż wydatki, od których poniesienia ustawodawca uzależnia udzielenie przedmiotowej ulgi powinny być dokonane na cele mieszkaniowe. Znajduje to potwierdzenie w brzmieniu omawianego przepisu, w którym w każdym z wymienionych w nim wydatków określa się jego przeznaczenie w postaci zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych /np. nabycie budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego/. Brak jest zatem uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że warunek ten nie dotyczy jedynie przychodów podatnika wydatkowanych na zakup gruntu oraz, że
przeznaczenie oraz charakter nabytego gruntu nie ma dla tej ulgi podatkowej istotnego znaczenia.

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że w świetle art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. "a" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia od tego podatku korzystają przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. "a-c" tej ustawy, w części wydatkowanej na nabycie w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, a nie jakiegokolwiek gruntu, w tym i rolnego.

Mając powyższe na względzie, skargę kasacyjną należało uznać za nieuzasadnioną, gdyż dokonana w zaskarżonym wyroku wykładnia wskazanego w skardze przepisu prawa materialnego prawa tego nie narusza. W tej sytuacji, na podstawie przepisów art. 184 i art. 204 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji wyroku.

Tagi: izba skarbowa, orzecznictwo nsa, orzecznictwo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz